General
   

Students

已指导学生

赵辉  硕士研究生  430110-集成电路工程  

杜智超  硕士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

唐丹颖  硕士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

赵珊珊  硕士研究生  085208-电子与通信工程  

郭旭宏  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

王飞  硕士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

邢潇  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

姚兆林  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

吕晓庆  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

张贺  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

解宇星  硕士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

胡晓晖  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

黄涌  硕士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

现指导学生

刘智多  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

魏春蓉  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

王思凯  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

方维豪  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

明格格  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

苏玥  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

吴晓婷  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

袁苗  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

马凯南  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学  

李亚民  博士研究生  080903-微电子学与固体电子学