General

Dr. Xiaoju Cui (崔晓菊)

Associate Professor

State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Zhongshan Road 457, Dalian 116023, China

Tel.: +86-411-84379317

E-mail: cuixiaoju@dicp.ac.cn


Research Areas

1. Catalytic conversion of C1 molecules under mild conditions

2. Design and synthesis of two-dimensional materials and their hybrid structures


Education

2012.09 – 2017.06   Ph.D. in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

2008.09 – 2012.06   B.S. in Light industry and chemical engineering, Sichuan University


Experience

   
Work Experience

2020.01 – Present     Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

2017.07 – 2020.01    Postdoctor in Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University


Publications

Papers
[1] Zhu, Kaixin, Liang, Suxia, Cui, Xiaoju, Huang, Rui, Wan, Ningbo, Hua, Lei, Li, Haiyang, Chen, Hongyu, Zhao, Zhenchao, Hou, Guangjin, Li, Mingrun, Jiang, Qike, Yu, Liang, Deng, Dehui. Highly efficient conversion of methane to formic acid under mild conditions at ZSM-5-confined Fe-sites. NANO ENERGY[J]. 2021, 82: http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105718.
[2] Tu, Yunchuan, Tang, Wei, Yu, Liang, Liu, Zheyi, Liu, Yanting, Xia, Huicong, Zhang, Haiwei, Chen, Shiyun, Wu, Jia, Cui, Xiaoju, Zhang, Jianan, Wang, Fangjun, Hu, Yangbo, Deng, Dehui. Inactivating SARS-CoV-2 by electrochemical oxidation. SCIENCE BULLETIN[J]. 2021, 66(7): 720-726, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2020.12.025.
[3] Cui, X J, Jiang, Q R, Wang, C S, Wang, S H, Jiang, Z Y, Li, X A, Deng, D H. Encapsulating FeCo alloys by single layer graphene to enhance microwave absorption performance. MATERIALS TODAY NANO[J]. 2021, 16: http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000701755100001.
[4] Cui, Xiaoju, Huang, Rui, Deng, Dehui. Catalytic conversion of C1 molecules under mild conditions. ENERGYCHEM[J]. 2021, 3(1): http://dx.doi.org/10.1016/j.enchem.2020.100050.
[5] Cui, Xiaoju, Ren, Pengju, Ma, Chao, Zhao, Jia, Chen, Ruixue, Chen, Shiming, Rajan, N Pethan, Li, Haobo, Yu, Liang, Tian, Zhongqun, Deng, Dehui. Robust Interface Ru Centers for High-Performance Acidic Oxygen Evolution. ADVANCED MATERIALS[J]. 2020, 32(25): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000533213700001.
[6] Chen, Ruixue, Su, HaiYan, Liu, Deyu, Huang, Rui, Meng, Xianguang, Cui, Xiaoju, Tian, ZhongQun, Zhang, Dong H, Deng, Dehui. Highly Selective Production of Ethylene by the Electroreduction of Carbon Monoxide. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION[J]. 2020, 59(1): 154-160, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000500278500001.
[7] Xiaoju Cui, HaiYan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng, Dong H Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao. Room-temperature electrochemical water–gas shift reaction for high purity hydrogen production. Nature Communications[J]. 2019, 10(1): 1-8, https://doaj.org/article/7e86fe681d154b96b17b6ae9ef5689a9.
[8] Meng, Xianguang, Cui, Xiaoju, Rajan, N Pethan, Yu, Liang, Deng, Dehui, Bao, Xinhe. Direct Methane Conversion under Mild Condition by Thermo-, Electro-, or Photocatalysis. CHEMnull. 2019, 5(9): 2296-2325, http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2019.05.008.
[9] Wang, Suheng, Li, Haobo, He, Mengqi, Cui, Xiaoju, Hua, Lei, Li, Haiyang, Xiao, Jianping, Yu, Liang, Rajan, N Pethan, Xie, Zhaoxiong, Deng, Dehui. Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene. JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY[J]. 2019, 36: 47-50, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7003010285.
[10] Wang, Junying, Cui, Xiaoju, Li, Haobo, Xiao, Jianping, Yang, Jiang, Mu, Xiaoyu, Liu, Haixia, Sun, YuanMing, Xue, Xuhui, Liu, Changlong, Zhang, XiaoDong, Deng, Dehui, Bao, Xinhe. Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radicals with graphene-encapsulated metal nanoshields. NANO RESEARCH[J]. 2018, 11(5): 2821-2835, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000431999700045.
[11] Cui, Xiaoju, Li, Haobo, Wang, Yan, Hu, Yuanli, Hua, Lei, Li, Haiyang, Han, Xiuwen, Liu, Qingfei, Yang, Fan, He, Limin, Chen, Xiaoqi, Li, Qingyun, Xiao, Jianping, Deng, Dehui, Bao, Xinhe. Room-Temperature Methane Conversion by Graphene-Confined Single Iron Atoms. CHEM[J]. 2018, 4(8): 1902-1910, http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2018.05.006.
[12] Tu, Yunchuan, Li, Haobo, Deng, Dehui, Xiao, Jianping, Cui, Xiaoju, Ding, Ding, Chen, Mingshu, Sao, Xinhe. Low charge overpotential of lithium-oxygen batteries with metallic Co encapsulated in single-layer graphene shell as the catalyst. NANO ENERGY[J]. 2016, 30: 877-884, http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.08.066.
[13] Cui, Xiaoju, Ren, Pengju, Deng, Dehui, Deng, Jiao, Bao, Xinhe. Single layer graphene encapsulating non-precious metals as high-performance electrocatalysts for water oxidation. ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE[J]. 2016, 9(1): 123-129, http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/171440.
[14] Cui, Xiaoju, Xiao, Jianping, Wu, Yihui, Du, Peipei, Si, Rui, Yang, Huaixin, Tian, Huanfang, Li, Jianqi, Zhang, WenHua, Deng, Dehui, Bao, Xinhe. A Graphene Composite Material with Single Cobalt Active Sites: A Highly Efficient Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION[J]. 2016, 55(23): 6708-6712, http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/25634.
[15] Deng, Dehui, Chen, Xiaoqi, Yu, Liang, Wu, Xing, Liu, Qingfei, Liu, Yun, Yang, Huaixin, Tian, Huanfang, Hu, Yongfeng, Du, Peipei, Si, Rui, Wang, Junhu, Cui, Xiaoju, Li, Haobo, Xiao, Jianping, Xu, Tao, Deng, Jiao, Yang, Fan, Duchesne, Paul N, Zhang, Peng, Zhou, Jigang, Sun, Litao, Li, Jianqi, Pan, Xiulian, Bao, Xinhe. A single iron site confined in a graphene matrix for the catalytic oxidation of benzene at room temperature. SCIENCE ADVANCES[J]. 2015, 1(11): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000216604200001.
[16] 崔晓菊. 石墨烯限域 3d 过渡金属的催化性能研究. 


Patents

( 1 ) 一种利用氧气将乙烯直接催化转化为乙二醇的方法及其催化剂, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: 202111370967.5


( 2 ) 一种光催化甲烷转化材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: 202111077401.3


( 3 ) 一种光催化甲烷转化制乙酸催化剂及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: 202110401189.5


( 4 ) 一种电催化水汽变换反应制备高纯氢气的催化剂和装置, 专利授权, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN110835765B


( 5 ) 一种杂原子掺杂的碳封装金属纳米颗粒的制备方法, 发明专利, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN105598443B


( 6 ) 一种石墨烯内嵌单分散金属原子的制备方法, 发明专利, 2015, 第 2 作者, 专利号: CN104925784A