General

Yan Xu

Master's Supervisor

Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130117, China

Department : The Research Department of Theories

 


Research Areas

High-Energy Astrophysics,Neutron Star Physics


Education

2002.09-2006.07    Jilin normal university    Physics                Bachelor

2006.09-2008.07    Jilin University     Theoretical physics      Master

2008.09-2011.07    Jilin University     Theoretical physics      Doctor   

2019.01-          National astronomical observatories of the Chinese academy of sciences,    post-doctoralExperience

2011.07-2015.08      Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, assistant

2015.09-                  Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences,  assistant researcher


Work Experience

2011.07-2015.08      Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, assistant

2015.09-                  Changchun Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences,  assistant researcher


Publications


Papers

(1)Xu Yan*, Zhi Qi Jun, Wang Yi Bo, Huang Xiu Lin*, Ding Wen Bo, Yu Zi, and Liu Cheng Zhi*. Nucleonic 1S0 Superfluidity induced by a soft pion in neutron star matter with antikaon condensations, Chin.Phys.Lett., 36, 061301,2019.

(2)Xu Yan*, Huang Xiu Lin, Zhang Xiao Jun, Yu Zi, Fan Cun Bo, Ding Wen Bo*

and Liu Cheng Zhi*. The influence of antikaon condensations on nucleon 1S0 superfluidity in neutron star matter, Mon.Not.R.Astron.Soc.,474, 3576, 2018.

(3) Xu Yan*, Yu Zi, Zhang Xiao Jun, Fan Cun Bo, Liu Guang Zhou, Zhao En GuangHuang Xiu Lin, Liu Cheng Zhi, “Direct Urca processes involving proton 1S0 superuidity in neutron star cooling Commun. Theor. Phys. 69, 425, 2018.

(4) Huang Xiu Lin, Xu Yan, Liu Cheng Zhi, “Gauge Method for a Special Spinor Field Transformation”. Can. J. Phys. Accepted.

(5)Yu Zi, Xu Yan*, Zhang Gui Qing, Hu Tao Ping , “Effects of a weakly interacting light U boson on Protoneutron stars including the hyperon-hyperon interactions”, Commun. Theor. Phys. 69, 417,2018.

(6) Huang Xiu Lin, Xu Yan*, Liu Cheng ZhiLiu Guang Zhou. Effects of tensor couplings of ω and ρ mesons on 1S0 nucleon superfluidity in neutron star matter, In. J. Mon. Phys. D, 25,1650059,2016.

(7)Xu Yan*, Huang Xiu Lin*, Liu Cheng Zhi*, Bao Tmurbagan, Liu Guang Zhou. Effects of tensor couplings on nucleonic direct Urca processes in neutron star matter, Chin.Phys.Lett., 33, 099701, 2016.

(8)Xu Yan*, Liu Cheng Zhi*, Fan Cun Bo, Han Xing Wei, Zhang Xiao Jun, Zhu Ming Feng, Wang Hong Yan, Liu Guang Zhou. Singlet pairing gaps of neutrons and protons in hyperonicneutron star, Research in Astron. Astrophys., 15,725,2015.

(9)Huang Xiu Lin, Wang Hai Jun, Liu Guang Zhou, Liu Cheng Zhi, Xu Yan*. Effects of delta mesons on the baryonic direct Urca processes in neutron star matter, Chin.Phys.C.39,105102, 2015.

(10)Xu Yan*, Liu Guang Zhou, Liu Cheng Zhi, Fan Cun Bo, Han Xing Wei, Zhang Xiao Jun, Wang Hong Yan, Zhu Ming Feng, Meng Yu. Direct Urca processes involving hyperons in neutron star matterChin.Sci.Bull.,59,273,2014.

(11)Xu Yan, Liu Guang Zhou, Liu Cheng Zhi*, Fan Cun Bo, Wang Hong Yan, Zhu Ming Feng, Zhao En Guang. The nucleon direct Urca processes in a cooling neutron starChin.Phys.Lett.,30, 129501,2013.

(12)Xu Yan*, Liu Guang Zhou, Liu Cheng Zhi, Fan Cun Bo, Han Xing Wei, Zhu Ming Feng, Wang Hong Yan, Zhang Xiao Jun. 1S0 nucleon superfluidity in neutron star matter, Chin.Phys.Lett.,30, 062101,2013.

(13)Xu Yan, Liu Guang Zhou, Wu Yao Rui*, Zhu Ming Feng,Yu Zi, Wang Hong Yan, Zhao En Guang. The effect of d meson on the neutron star cooling,

Plasma Sci.Technol.,14,375,2012

(14)Xu Yan*, Liu Guang Zhou, Wang Hong Yan, Ding Wen Bo, Zhao En GuangInfluence of s* and f Mesons on L Hyperon 1S0 Superfluidity in Neutron Star Matter, Chin.Phys.Lett.,29, 059701,2012

(15)Xu Yan, Liu Guang-Zhou*, Wu Yao Rui, Zhu Ming Feng, Yu Zi, Wang Hong Yan, Zhao En Guang. Direct Urca processes with hyperons in cooling neutron starsChin.Phys.Lett.28, 079701, 2011

(16)Xu Yan, Liu Guang Zhou*, Wu Yao Rui, Wang Hong Yan, Zhang Feng. Influence of L hyperons 1S0 superfluidity on the direct Urca processes with hyperonsCommun.Theor.Phys.,56,521,2011.

 


Research Interests

The structure of neutron star (NS) core and properties of NS cooling