General
Xingliang Xu 
Email:
xuxingl@hotmail.com; xuxl@igsnrr.ac.cn
Tel: 86-10-64889813 
Address: 11A, Datun Road, Chaoyang District, Beijing
Postcode: 100101

Research Interests

Pant-microbe interactions for nutrients in terrestrial ecosystems, niches over plant species coexistence, carbon sequestration, CO2 fluxes, nutrient cycling, rhizosphere, carbon and nitrogen transformation, priming effects, stable and radioactive isotopes

Education

Mar 2003 Ph.D. in Ecology, Institute of Geographical Sciences & Natural  Resources Research, CAS, Beijing. 

Jul 1999 M.Sc. in Cell Biology, Institute of Botany, CAS, Beijing. 

Jul 1996 B.Sc. in Biology, Department of Biology, Shandong Normal University, Jinan.

Experience

Jan 2017 - today, Professor, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, CAS, China

Feb 2006 - Dec 2017 Associate Professor, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, CAS, China

Jan 2012 - Jul 2012 Visiting scientist, University of California, Santa Cruz, USA

Sep 2010 - Oct 2010 Visiting scientist, Agroecosystem Research, University of Bayreuth, Germany 

Nov 2009 - Dec 2009 Visiting scientist, Agroecosystem Research, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany 

Oct 2007 - Dec 2007 Visiting scientist, Department of Chemical Ecology and Ecosystem Research, University of Vienna, Austria 

Jan 2005 - Jan 2006 Post-Doc, Institute of Soil Science and Land Evaluation, University of Hohenheim, Germany 

Nov 2003 - Dec 2005 Assistant Professor, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, CAS, China 

Oct 2002 - Oct 2003 Post-Doc, Department of Chemical Ecology and Ecosystem Research, University of Vienna, Austria 

Teaching Experience
  1. ​From 2015 to today, I,  together with Prof. Peili Shi and Dr. Minghua Song, teach a course for PhD candicates. The course mainly focuses on "Interactions in Plant-Soil System". 

  2. From 2010, I often hold a training corse on isotope applications in ecological studies for graduates and young scientists.

Publications

   
Journal papers

2018

1.     Jie Li, Xingliang Xu*, Yurong Liu. Kin recognition in plants with distinct lifestyles: implications of biomass and mineral element allocation. Plant Growth Regulation, 2018, 84(2): 333-339.

2.     Jie Li, Xingliang Xu*. Siblings growing together: density and ecotype effects in kin recognition. Plant Ecology, 2018, 219: 159–168.

3.     Mengmeng Yu; Yuqiang Tian, Qiong Gao, Xingliang Xu*, Shuhai Wen, Zhenxu Fan, Xiaobing Li, Jirui Gong, Yinghui Liu. Nonlinear response of lucerne (Medicago sativa) biomass and nitrogen fixation to different irrigations and sowing modes. Applied Soil Ecology, doi: org/10.1016/j.apsoil.2018.02.003.

4.     Min Liu, Fanzhen Xu, Xingliang Xu*, Wolfgang Wanek, Xiaodong Yang. Rubber age can alter their nitrogen uptake pattern. Tree Physiology, 2018, doi: 10.1093/treephys/tpy031.

5.     Min Liu, Na Qiao, Qian Zhang, Xingliang Xu. Cropping regimes affect NO3- versus NH4+ uptake by Zea mays and Glycine max. Plant and Soil, 2018, doi: 10.1007/s11104-018-3625-6v.

6.     Ruixin Hou, Zhua Ouyang, Xingliang Xu*. Warming enhances N uptake by winter wheat. Soil & Tillage Research, 2018, 180, 116–125.

7.     Zeqing Ma, Dali Guo, Xingliang Xu, Mingzhen Lu, Richard D. Bardgett, David M. Eissenstat, M. Luke McCormack, Lars O. Hedin. The global organization of root functional traits. Nature, 2018, 555: 94-97.

8.     Zhenke Zhu, Tida Ge, Yu Luo, Shoulong Liu, Xingliang Xu; Chengli Tong; Olga Shibistova; Georg Guggenberger; Jinshui Wu. Microbial stoichiometric flexibility regulates rice straw mineralisation and its priming effect in paddy soil. Soil Biology and Biochemistry, 2018, 121: 67–76.

2017:

1.     Jihan Cui, Chenqun Yu, Na Qiao, Yuqiang Tian, Xingliang Xu*, Hua Ouyang. Plant preference for NH4+ versus NO3- at different growth stages. Field Crops Research, 2017, 201: 192–199.

2.     Qianru Li, Yuqiang Tian, Xinyu Zhang, Xu Xingliang*, Huimin Wang, Yakov Kuzyakov. Labile carbon and nitrogen additions affect soil organic matter decomposition more strongly than temperature. Applied Soil Ecology, 2017, doi:10.1016/j.apsoil.2017.01.009.

3.     Yanjie Liu, Ayub Oduor, Zhen Zhang, Anthony Manea, Ifeanna M. Tooth, Michelle R. Leishman, Xingliang Xu*, Mark van Kleunen. Do invasive alien plants benefit more from global environmental change than native plants? Global Change Biology, 2016, doi: 10.1111/gcb.13579.

4.     Yuchun Yu, Xiaoping Xin, Xingliang Xu, Xu Wang, Ruirui Yan, Murray Philip. Vegetation patches increase wind-blown litter accumulation in a semi-arid steppe of northern China. Environmental Research Letters, 2017, 11, 124008.

5.     Lijuan Xu, Xingliang Xu, Xuejuan Tang, Xiaoping Xin, Liming Ye, Guixia Yang, Huajun Tang, Shijie Lv, Dawei Xu, Zhao Zhang. Managed grassland alters soil N dynamics and N2O emissions in temperate steppe. Journal of Environmental Sciences, 2017, DOI: 10.1016/j.jes.2017.04.003.

6.     Huan Zhao, Jian Sun, Xingliang Xu, Xiaojing Qin. Stoichiometry of soil microbial biomass carbon and microbial biomass nitrogen in temperate and alpine grasslands in China. European Journal of Soil Biology, 2017, 83, 1-8.

7.     Huadong Zang, Evgenia Blagodatskaya, Yuan Wen, Xingliang Xu, Yakov Kuzyakov. Turnover of soil organic matter under energy crop Miscanthus: repeated 13C natural abundance approach and generalization. Global Change Biology-Bioenergy, 2017, DOI: 10.1111/gcbb.12485.

 

2016:

1.     Chuansheng Wu, Naishen Liang, Liqing Sha, Xingliang Xu, Yiping Zhang*, Huazheng Lu, Liang Song, Qinghai Song, Youneng Xie. Heterotrophic respiration does not acclimate to continuous warming in a subtropical forest. Scientific Reports, 2016, 6: 21561; doi:10.1038/srep21561.

2.     Dandan Li, Jinjuan Fan, Xinyu Zhang*, Xingliang Xu, Nianpeng He, Xuefa Wen, Xiaomin Sun, Evgenia Blagodatskaya, Yakov Kuzyakov. Using hydrolase kinetics to detect temperature-related changes in the rates of soil organic matter decomposition. European Journal of Soil Biology, 2016, doi: 10.1016/j.ejsobi.2016.10.004.

3.     Fanqiao Meng*, Jennifer Dugait, Xingliang Xu, Roland Bol, Xuan Zhang, Wenliang Wu. Coupled incorporation of maize (Zea mays L.) straw with nitrogen fertilizer increased soil organic carbon in a Fluvic Cambisol. Geoderma, 2016, doi: 10.1016/j.geoderma.2016.09.010.

4.       Hu Qiwu, Jiayan Cai, Yao Bo, Wu Qin, Yeqiao Wang, Xu Xingliang*. Ecosystem respiration and its components from a Carex meadow of Poyang Lake during the drawdown period. Plant and Soil, 2016, 400(1): 367-380.

5.     Jiang Lili*, Wang Shiping, Pang Zhe, Wang Changshun, Kardol Paul, Zhou Xiaoqi, Rui Yichao, Lan Zhikun, Wang Yanfen, Xu Xingliang. Grazing modifies inorganic and organic nitrogen uptake by coexisting plant species in alpine grasslandBiology and Fertility of Soils, 2016, 52: 211-221.

6.     Junqin Gao, Jin Feng, Xuewen Zhang, Fei-Hai Yu, Xingliang Xu, Yakov Kuzyakov. Drying-rewetting cycles alter carbon and nitrogen mineralization in litter-amended alpine wetland soil. Catena, 2016, 145: 285–290.

7.       Li Zhang, Qianyuan Liu, Yuqiang Tian, Xingliang Xu*, Hua Ouyang. Kin selection or resource partitioning for growing with siblings: implications from measurements of nitrogen uptake. Plant and Soil, 2016, 398: 79-86.

8.     Liang Song, Hua-Zheng Lu , Xing-Liang Xu, Su Li, Xian-Meng Shi, Xi Chen, Yi Wu, Jun-Biao Huang, Quan Chen, Shuai Liu, Chuan-Sheng Wu, Wen-Yao Liu*. Organic nitrogen uptake is a significant contributor to nitrogen economy of subtropical epiphytic bryophytes. Scientific Reports, 2016, 6: 30408; doi: 10.1038/srep30408.

9.     Ling Li, Shaojun Qiu, Yinping Chen, Xingliang Xu, Peter Christie, Minggang Xu*. Allocation of photosynthestically-fixed carbon in plant and soil during growth of reed (Phragmites australis) in two saline soils. Plant and Soil, 2016, 404: 277-291.

10.    Liu Qianyuan, Qiao Na, Xu Xingliang*, Xin Xiaoping, Han Jessie, Ouyang Hua, Kuzyakov Yakov. Nitrogen acquisition by plants and microorganisms in a temperate grassland. Scientific Reports, 2016, 6: 22642; doi: 10.1038/srep22642.

11.    Na Qiao, Xingliang Xu, Yuehua Hu, Evgenia Blagodatskaya, Yongwen Liu, Douglas Schaefer, Yakov Kuzyakov. Carbon and nitrogen additions induce distinct priming effects along an organic-matter decay continuum. Scientific Reports, 2016, 6: 19865. doi: 10.1038/srep19865.

12.  Shengnan Ouyang, YuqiangTian, Qianyuan Liu, Li Zhang, Yuan Sun, Xingliang Xu*, Yinghui Liu. Symbiotic nitrogen fixation and interspecific transfer by Caragana microphylla in a temperate grassland with 15N dilution technique. Applied Soil Ecology, 2016, 108: 221–227.

13.  Yanjie Liu, Lirong Zhang, Xingliang Xu, Haishan Niu. Understanding the wide geographic range of a clonal perennial grass: plasticity versus local adaptation. AoB plants, 2016, 8; plv141; doi:10.1093/aobpla/plv141.

14.  Yikang Li, Jingzheng Ouyang, Li Lin, Xingliang Xu, Fawei Zhang, Yangong Du, Shuli Liu, Guangmin Cao, Fa Han. Alterations to biological soil crusts with alpine meadow retrogressive succession affect seeds germination of three plant species. Journal of Mountain Science, 2016, 13: 1995–2005.

15.  Yuchun Yan, Xiaoping Xin, Xingliang Xu, Xu Wang, Ruirui Yan, Murray Philip. Vegetation patches increase wind-blown litter accumulation in a semi-arid steppe of northern China. Environmental Research Letters, 2016, 11: 124008, doi:10.1088/1748-9326/11/12/124008.

16.  Ruixue Wang, Yuqiang Tian, Shengnan Ouyang, Xingliang Xu, Fanzhen Xu, Yong Zhang (2016) Nitrogen acquisition strategies used by Leymus chinensis and Stipa grandis in temperate steppes. Biology and Fertility of Soils, 52, 951–961

 

2015:

1.     Hu Qiwu, Wu Qin, Yao Bo, Xu Xingliang*. Dry season ecosystem respiration and its components from a Carex marsh of Poyang Lake. Atmospheric Environment, 2015, 100: 124-132.

2.     Na Qiao, Xingliang Xu*, Guangmin Cao, Hua Ouyang, Yakov Kuzyakov. Land use change decreases soil carbon stocks in Tibetan grasslands. Plant and Soil, 2015, 395: 231-241.

3.     Changcheng Li, Qianru Li, Na Qiao, Xingliang Xu*, Qingkang Li, Huimin Wang. Inorganic and organic nitrogen uptake by nine dominant subtropical tree species. iForest-Biogeosciences and Forestry, 2015, 9: 253-258.

4.       Lin Li, Li Yikang, Xu Xingliang*, Zhang Fawe, Du Yangong, Liu Shuli, Guo Xiaowei, Cao Guangmin. Predicting parameters of degradation succession processes of Tibetan Kobresia grasslands. Solid Earth, 2015, 6: 1–10.

5.     Ingrisch Johannes, Biermann Tobias, Seeber Elker, Leipold Thomas, Li Maoshan, Ma Yaoming, Xu Xingliang, Miehe Georg, Guggenberger Georg, Foken Thomas, Kuzyakov Yakov. Carbon pools and fluxes in a Tibetan alpine Kobresia pygmaea pasture partitioned by coupled eddy-covariance measurements and 13CO2 pulse labeling. Science of the Total Environment, 2015, 505: 1213-1224.

6.       Schleuss, Per, Heitkamp, F., Sun Yue, Miehe Georg, Xu Xingliang, Kuzyakov Yakov. Nitrogen Uptake in an Alpine Kobresia Pasture on the Tibetan Plateau: Localization by 15N Labeling and Implications for a Vulnerable Ecosystem. Ecosystems, 2015, 18: 946-957.

7.       Xiong Yanmei, Xu Xingliang, Zeng Hui, Wang Huimin, Chen Fusheng, Guo Dali. Low nitrogen retention in soil and litter under conditions without plants in a subtropical pine plantation. Forests, 2015, 6(7): 2387-2404.

8.       Guo Xiaowei, Du Yangong, Han Daorui, Xu Xingliang, Zhang Fawei, Lin Li, Cao Guangmin. Effects of landuse change on CH4 soil-atmospheric exchange in alpine meadow on the Tibetan Plateau. Polish Journal of Environmental Studies, 2015. 24(4): 1593-1602.

9.       Liu Yanjiu, Li Yan, Zhang Lirong, Xu Xingliang, Niu Haishan. Effects of sampling method on foliar δ13C of Leymus chinensis at different scales. Ecology and Evolution, 2015, 5(5): 1068-1075.

10.    Hua-Zheng Lu, Wen-Yao Liu, Fei-Hai Yu, Liang Song, Xing-Liang Xu, Chuan-Sheng Wu, Yu-Long Zheng, Yang-Ping Li, He-De Gong, Ke Chen, Su Li, Xi Chen, Jin-Hua Qi, Shu-Gang Lu; Higher clonal integration in the facultative epiphytic fern Selliguea griffithiana growing in the forest canopy compared with the forest understorey. Annals of Botany, 2015, 116 (1): 113-122. 

11.  Gao Junqin, Gao Jujuan, Zhang Xuewen, Xu Xingliang, Deng Zhaoheng, Yu Feihai. Effects of waterlogging on carbon assimilate partitioning in the Zoigê alpine wetlands revealed by 13CO2 pulse labeling. Scientific Reports, 2015, 5, doi:10.1038/srep09411.

 

2014:

1.     He Yongtao, *Xu Xingliang, Zhang Xianzhou, Kueffer C, Shi Peili. Cushion plant litter shifts nitrogen mineralization to immobilization at high but not low temperature in an alpine meadow. Plant and Soil, 2014, 383: 415-426.

2.     *Xu Xingliang, Wanek Wolfgang, Cao Guangmin, Richter Andreas, Song Minghua, Zhou Caiping, Ouyang Hua, Kuzyakov Yakov. Nutrient limitation of alpine plants: Implications from leaf N:P stoichiometry and leaf δ15N. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177: 378–387.

3.     Xu Xingliang, Li Qingkang, Wang Jingyuan, Zhang Leiming, Tian Shengni, Zhi Lin, Li Qianru, Sun Yue.  Nitrogen acquisition by Dicranopteris dichotoma fern in a subtropical forest. PLoS One, 2014, e90075. doi:10.1371/journal.pone.0090075.

4.     Qiao Na, Schaefer Douglas, Blagodatskaya E., Zou Xiaoming, Xu Xingliang*, Kuzyakov Yakov. Labile-carbon retention compensates for CO2 released by priming in forest soils. Global Change Biology, 2014, 20: 1943–1954.

5.     Babel W., Biermann T., Coners H., Falge E., Seeber E., Ingrisch J., Schleu P.-M., Gerken T., Leonbacher J., Leipold T., Willingh fer S., Schützenmeister K., Shibistova O., Becker L., Hafner S., Spielvogel S., Li Xiaogang, Xu Xingliang, Sun Yue, Zhang L., Yang Y., Ma Y., Wesche K., Graf H.-F., Leuschner C., Guggenberger G., Kuzyakov Y., Miehe G., Foken T. (2014): Pasture degradation modifies the water and carbon cycles of the Tibetan highlands. Biogeosciences, 2014, 11: 6633-6656.

6.     Zou Jingru, Zhao Liang, Xu Shixiao, Xu Xingliang, Chen Dongdong, Li Qi, Zhao N, Luo Caiyun, Zhao Xinquan. Field 13CO2 pulse labeling reveals differential partitioning patterns of photoassimilated carbon in response to livestock exclosure in a Kobresia meadow. Biogeosciences, 2014, 11: 4381-4391.

7.     Gao Junqin, Mo Yi, Xu Xingliang, Zhang Xuewen, Yu Feihai. Spatiotemporal variations affect uptake of inorganic and organic nitrogen by dominant plant species in an alpine wetland. Plant and Soil, 2014, 381: 271-278.

8.     Liu Yanjie, Zhang Lirong, Niu Haishan, Sun Yue, Xu Xingliang. Habitat-specific differences in plasticity of foliar δ13C in temperate steppe grasses. Ecology and Evolution, 2014, 4(5): 648–655.

9.     Zheng Yong, Kim Yong-Chan, Tian Xiaofang, Chen Liang, Yang Wei, Gao Cheng, Song Minghua, Xu, Xingliang, Guo Liangdong (2014): Differential responses of arbuscular mycorrhizal fungi to nitrogen addition in a near pristine Tibetan alpine meadow. FEMS Microbiology Ecology, 2014, 89(3): 594-60.

10.  Tian Xiaofeng, Hu Hangwei, Ding Qiong, Song Minghua, Xu Xingliang, Zheng Yong, Guo Liangdong.  Influence of nitrogen fertilization on soil ammonia-oxidizers and denitrifiers abundance, microbial biomass and enzyme activities in an alpine meadow. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50: 703–713

11.  Wu Chuansheng, Zhang Yiping, Xu Xingliang, Sha Liqing, You Guangyong, Xie Youneng. Influence of interactions between litter decomposition and rhizosphere activity on soil respiration and on the temperature sensitivity in a subtropical montane forest in SW China. Plant and Soil, 2014, 381: 215-224.

 

2013:

1.     Kuzyakov Yakov, Xu Xingliang*. Competition and mutualism between roots and rhizosphere microorganisms by nitrogen acquisition and their ecological consequences. New Phytologist, 2013, 198: 656–669.

2.     Wu Jianrong, Ma Huancheng, Xu Xingliang*, Qiao Na, Guo Shitan, Liu Fang, Zhang Donghua, Zhou Liping. Mycorrhizas alter nitrogen acquisition pattern of a soil dwelling orchid (Cymbidium goeringii): evidence from a short-term 15N experiment. Annals of Botany, 2013, 111: 1181-1187.

3.     Liu Yanjie, Niu Haishan, Xu Xingliang. Foliar δ13C response patterns along a moisture gradient arising from genetic variation and phenotypic plasticity in grassland species of Inner Mongolia. Ecology and Evolution, 2013, 3(2): 262-267.

4.     Liu Yongwen, Xu-Ri, Xu Xingliang, Wei Dong, Wang Yinghong, Wang Yuesi. Plant and soil responses of Tibetan Plateau alpine steppe to two years multi level nitrogen addition. Plant and Soil, 2013, 373: 515-529.

5.     Wu Jianshuang, Zhang Xianzhou, Shen Zhenxi, Shi Peili, Xu Xingliang, Li Xiaojia. Grazing exclusion affects AGB and WUE of alpine grasslands on the northern Tibetan Plateau. Rangeland Ecology & Management, 2013, 66: 454-461.

6.     Yan Yuchun, Xin Xiaoping, Xu Xingliang, Wang Xu, Yang Guixia, Yan R.R., Chen Baorui. Quantitative effects of wind erosion on the soil texture and soil nutrients under different vegetation coverage in a semiarid steppe of northern China. Plant and Soil, 2013, 369: 585-598.

7.     Yang Zhaoping, Gao Jixi, Zhao Lin, Xu Xingliang, Ouyang Hua. Linking thaw depth with soil moisture and plant community composition: effects of permafrost degradation on alpine ecosystems on the Qinghai-Tibet Plateau. Plant and Soil, 2013, 367: 687-700.
Collaboration

International cooperation partners in the last 5 years.
Dr. Prof. Yakov Kuzyakov
University of Göttingen, Göttingen, Germany 

Dr. Prof. Weixing Cheng
University of California, Santa Cruz, USA
 
Dr. Prof. Evgenia Blagodatskaya
University of Göttingen, Göttingen, Germany

Dr. Prof. Andreas Richter 
Vienna University, Austria 

Dr. Prof. Wolfgang Wanek
Vienna University, Austria

Students

Graduated students:

Jiebing Bai, 2008

Yue Sun, 2011

Changcheng Li, 2012

Qianru Li (PhD), 2012

Jie Li (PhD), 2013

Li Zhang, 2013

Qianruan Liu, 2013


Current students:

Min Liu, 2016

Yu Sun, 2017

Qianyuan Liu (PhD), 2017