General

Xiao Wang 

affiliation:Shenzhen Institutes of Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences.

Email: xiao.wang@siat.ac.cn

Address: 1068 Xueyuan Avenue, Shenzhen University Town, Shenzhen, P.R.China
Research Areas

1. growth mechanism of nano materials

2. structure design and modification of nanomaterials

3. theoretical studies on catalysis and energy of nanomaterials

Education

Ph.D. College of Chemistry and Material Engineering, Peking University,                  2015

B. S. School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University            2010


Experience

Associate Professor, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences                                                        2019-

Research Fellow,       Center for Multidimensional Carbon Materials, Institute fo Basic Science and Engineering, Republic of Korea,    2016-2019

Research Associate,  Institute of Textiles and Clothing, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong                                                  2016

Research Assistant,  Institute of Textiles and Clothing, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong                                                   2015-2016 

 

Work Experience

Associate Professor, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences                                                        2019-

Research Fellow,       Center for Multidimensional Carbon Materials, Institute fo Basic Science and Engineering, Republic of Korea,    2016-2019

Research Associate,  Institute of Textiles and Clothing, Hong Kong Polytechnic, University, Hong Kong                                                 2016

Research Assistant,  Institute of Textiles and Clothing, Hong Kong Polytechnic, University, Hong Kong                                                  2015-2016 


Publications

First/co-first author (#) and corresponding author (*)

1. Chao Chen,# Xiaodie Chen,# Changwei Wu,# Xiao Wang,* Yue Ping, Xin Wei, Xing Zhou, Jiangbo Lu, Lujun Zhu, Jiadong Zhou, Tianyou Zhai, Junbo Han,* Hua Xu.* Air‐stable 2D Cr5Te8 nanosheets with thickness‐tunable ferromagnetism. Adv. Mater. 2022, 34, 2107512.

2. Yongping Dai,# Qiang Yu,# Xiaoxin Yang,# Kun Guo, Yan Zhang, Yushuang Zhang, Junrong Zhang, Jie Li, Jie Chen, Haiqin Deng, Tianhao Xian, Xiao Wang,* Jian Wu,* Kai Zhang.* Controllable synthesis of narrow-gap van der Waals semiconductor Nb2GeTe4 with asymmetric architecture for ultrafast photonics. ACS Nano 2022, 16, 4239-4250.

3. Xusheng Yang, Chao Zhu, Lianduan Zeng, Weiyang Xue, Luyao Zhang, Lei Zhang, Kaitong Zhao, Min Lyu, Lei Wang, Yuan-Zhu Zhang, Xiao Wang,* Yan Li,* Feng Yang.* Polyoxometalate steric hindrance driven chirality-selective separation of subnanometer carbon nanotubes. Chem. Sci. 2022, 13, 5920-5928.

4. Shulin Chen,# Changwei Wu,# Qiuyu Shang,# Zhetong Liu, Caili He, Wenke Zhou, Jinjin Zhao, Jingmin Zhang, Junlei Qi, Qing Zhang,* Xiao Wang,* Jiangyu Li,* Peng Gao.* Atomic structure and electrical/ionic activity of antiphase boundary in CH3NH3PbI3. Acta Mater. 2022, 234, 118010.

5. Wenhe Xie,#* Wenjie Wang,# Linfan Duan,# Wenrui Zheng, Shuangshuang Liang, Shenghong Liu, Fuwei Liu, Xiao Wang,* Haibin Sun,* Xiaolei Sun. Amorphous carbon nanofibers incorporated with ultrafine GeO2 nanoparticles for enhanced lithium storage performance. J. Alloys Compd. 2022, 918, 165687.

6. Jinbo Pang,#* Yanhao Wang,# Xiaoxin Yang,# Lei Zhang,# Yufen Li, Yu Zhang, Jiali Yang, Feng Yang,* Xiao Wang,* Gianaurelio Cuniberti, Hong Liu,* Mark Rummeli. Wafer-scale two-dimensional platinum monosulfide ultrathin film via metal sulfurization for high performance photoelectronics. Mater. Adv. 2022, 3, 1497-1505.

7. Shulin Chen,# Changwei Wu,# Bo Han, Zhetong Liu, Zhou Mi, Weizhong Hao, Jinjin Zhao,* Xiao Wang,* Qing Zhang, Kaihui Liu, Junlei Qi, Jian Cao, Jicai Feng, Dapeng Yu, Jiangyu Li,* Peng Gao.* Atomic-scale imaging of CH3NH3PbI3 structure and its decomposition pathway. Nat. Commun. 2021, 12, 5516.

8. Chao Chen,# Xiaodie Chen,# Changwei Wu,# Xiao Wang,* Yue Ping, Xin Wei, Xing Zhou, Jiangbo Lu, Lujun Zhu, Jiadong Zhou, Tianyou Zhai, Junbo Han,* Hua Xu.* Adv. Mater. 2021, 2107512.

9. Xusheng Yang, Tianhui Liu, Ruoming Li, Xiaoxin Yang, Min Lyu, Li Fang, Lei Zhang, Kun Wang, Anquan Zhu, Luyao Zhang, Chenguang Qiu, Yuan-Zhu Zhang, Xiao Wang,* Lian-Mao Peng, Feng Yang,* Yan Li,* Host–guest molecular interaction enabled separation of large-diameter semiconducting single-walled carbon nanotubes. J. Am. Chem. Soc. 2021. 143, 10120-10130.

10. Boyuan Huang, Zhenghao Liu, Changwei Wu, Yuan Zhang, Jinjin Zhao, Xiao Wang,* Jiangyu Li,* Polar or nonpolar? That is not the question for perovskite solar cells. Natl. Sci. Rev. 2021, 8, nwab094.

11. Xiaobo Li,# Xinyue Dai,# Deqi Tang,# Xiao Wang,* Jinhua Hong, Chao Chen, Yang Yang, Jiangbo Lu, Jianguo Zhu, Zhibin Lei,* Kazu Suenaga, Feng Ding,* Hua Xu,* Realizing the intrinsic anisotropic growth of 1T′ ReS2 on selected Au(101) substrate toward large-scale single crystal fabrication. Adv. Funct. Mater. 2021, 2102138.

12. Xue Zheng,# Xiao Wang,#* Weimin Li,# Zhenghao Liu, Wenjie Ming, Huan Wang, Han Wang, Da Li, Bo Liu,* Chunlei Yang.* Correlations of ionic migration and deep-level traps leads to surface defect formation in perovskite solar cells. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 19551-19559.

13. Han Wang,# Xiao Wang,#* Da Li.* Defects of monolayer PbI2: a computational study. Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 20553-20559.

14. Da Luo,#* Xiao Wang,# Bao‐Wen Li, Chongyang Zhu, Ming Huang, Lu Qiu, Meihui Wang, Sunghwan Jin, Minhyeok Kim, Feng Ding,* Rodney S Ruoff,* The wet-oxidation of a Cu (111) foil coated by single crystal graphene. Adv. Mater. 2021, 2102697.

16. Xiao Wang, Feng Ding*, How a solid catalyst determines the chirality of the single-wall carbon nanotube grown on it. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 735-741.

18. Shuchen Zhang,# Xiao Wang,# Fengrui Yao, Maoshuai He, Dewu Lin, He Ma, Yangyong Sun, Qiuchen Zhao, Kaihui Liu, Feng Ding,* Jin Zhang,* Controllable growth of (n, n-1) family semiconducting carbon nanotubes. Chem 2019, 5, 1-12.

19. Xiaobo Li,# Xiao Wang,# Jinhua Hong,* Dongyan Liu, Qingliang Feng, Zhibin Lei, Kaihui Liu, Feng Ding,* and Hua Xu,* Nano-assembly growth model for sub-domain and grain boundary formation in 1T’ layered ReS2. Adv. Funct. Mater. 2019, 1906385.

15. Xiao Wang, Maoshuai He, Feng Ding,* Chirality-controlled synthesis of single-walled carbon nanotubes-From mechanistic studies toward experimental realization. Mater. Today 2018, 21, 845-860.

17. Yuan Huang,# Xiao Wang,# Xu Zhang, Xianjue Chen, Baowen Li, Bin Wang, Ming Huang, Chongyang Zhu, Xuewei Zhang, Wolfgang S Bacsa, Feng Ding, Rodney S Ruoff,* Raman spectral band oscillations in large graphene bubbles. Phys. Rev. Lett. 2018, 120, 186104.

20. Dongyan Liu,# Jinhua Hong,# Xiao Wang,# Xiaobo Li, Qingliang Feng, Congwei Tan, Tianyou Zhai, Feng Ding, Hailin Peng, Hua Xu,* Diverse atomically sharp interfaces and linear dichroism of 1T' ReS2‐ReSe2 lateral p–n heterojunctions. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1804696.

21. Xiao Wang, Juan Yang, Ruoming Li, Hong Jiang,* Yan Li.* Deformation of single‐walled carbon nanotubes by interaction with graphene: A first‐principles study. J. Comput. Chem. 2015, 36, 717-722.


Co-author

22. Shu Zhang,# Jinbo Pang,#* Yufen Li,# Feng Yang,* Thomas Gemming, Kai Wang, Xiao Wang, Songang Peng, Xiaoyan Liu, Bin Chang, Hong Liu,* Weijia Zhou, Gianaurelio Cuniberti,* Mark H Rümmeli. Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices. Nano Res. 2022, 15, 4613-4637.

23. Xianjue Chen,* Wugang Fan,* Xinchen Dai, Jae Sung Yun, Yuan Huang, Xiao Wang, Zhaoquan Zhang, Dong Jun Kim.* Spatially confined atomic dispersion of metals in thermally reduced graphene oxide films. Carbon 2022, 188, 367-375.

24. Yuhao Li, Xiao Wang, Deqi Tang, Xi Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniel R. Gamelin, David H. Cobden, Matthew Yankowitz, Xiaodong Xu,* Jiangyu Li,* Unraveling strain gradient induced electromechanical coupling in twisted double bilayer graphene Moiré superlattices. Adv. Mater. 2021, 33, 2105879.

25. Li Peng,# Ying Han,# Meihui Wang, Xiaoxue Cao, Junfeng Gao, Yingjun Liu, Xianjue Chen, Bin Wang, Bo Wang, Chongyang Zhu, Xiao Wang, Ke Cao, Ming Huang, Benjamin V Cunning, Jintao Pang, Wendao Xu, Yibin Ying, Zhen Xu, Wenzhang Fang,* Yang Lu,* Rodney S Ruoff,* Chao Gao.* Multifunctional macroassembled graphene nanofilms with high crystallinity. Adv. Mater. 2021, 33, 2104195.

26. Yanhao Wang, Jinbo Pang,* Qilin Cheng, Lin Han,* Yufen Li, Xue Meng, Bergoi Ibarlucea, Hongbin Zhao, Feng Yang, Haiyun Liu,* Hong Liu, Weijia Zhou, Xiao Wang, Mark H Rummeli, Yu Zhang,* Gianaurelio Cuniberti. Applications of 2D-layered palladium diselenide and its van der Waals heterostructures in electronics and optoelectronics. Nano-Micro Lett. 2021, 13, 143.

27. Shulin Chen,# Ying Zhang,# Xiaowei Zhang, Jinjin Zhao,* Zewen Zhao, Xiao Su, Ze Hua, Jingmin Zhang, Jian Cao, Jicai Feng, Xiao Wang, Xinzheng Li, Junlei Qi,* Jiangyu Li,* Peng Gao.* General decomposition pathway of organic–inorganic hybrid perovskites through an intermediate superstructure and its suppression mechanism. Adv. Mater. 2020, 32, 2001107.

28. Ming Ma,# Zheng Xing,# Xi Zhu, Peng Jiang, Xiao Wang, He Lin, Yiming An, Haibin Su,* Shihe Yang.* Interface modulation of BiVO4 based photoanode with Bi(III)Bi(V)O4 for enhanced solar water splitting. J. Catal. 2020, 391, 513-521.

29. Maoshuai He,* Xiao Wang, Shuchen Zhang, Hua Jiang, Filippo Cavalca, Hongzhi Cui, Jakob B. Wagner, Thomas W. Hansen, Esko Kauppinen, Jin Zhang,* Feng Ding,* Growth kinetics of single-walled carbon nanotubes with a (2n, n) chirality selection. Sci. Adv. 2019, 5, eaav9668.

30. Hyo Ju Park,# Roland Yingjie Tay,# Xiao Wang, Wen Zhao, Jung Hwa Kim, Rodney S Ruoff, Feng Ding, Edwin Hang Tong Teo,* Zonghoon Lee.* Double-spiral hexagonal boron nitride and shear strained coalescence boundary. Nano Lett. 2019, 19, 4229-4236.

31. Meihui Li,# Xiyan Liu,# Xiulan Zhao,# Feng Yang,* Xiao Wang, Yan Li.* Metallic catalysts for structure-controlled growth of single-walled carbon nanotubes. Top. Curr. Chem. 2019, 375, 25-67.

32. Maoshuai He,* Xiao Wang, Lili Zhang, Qianru Wu, Xiaojie Song, Alexander I Chernov, Pavel V Fedotov, Elena D Obraztsova, Jani Sainio, Hua Jiang, Hongzhi Cui, Feng Ding,* Esko Kauppinen. Anchoring effect of Ni2+ in stabilizing reduced metallic particles for growing single-walled carbon nanotubes. Carbon 2018, 128, 249-256.

33. Shuchen Zhang,# Lixing Kang,# Xiao Wang, Lianming Tong, Liangwei Yang, Zequn Wang, Kuo Qi, Shibin Deng, Qingwen Li, Xuedong Bai, Feng Ding, Jin Zhang,* Arrays of horizontal carbon nanotubes of controlled chirality grown using designed catalysts. Nature 2017, 543, 234-238.

34. Feng Yang, Xiao Wang, Jia Si, Xiulan Zhao, Kuo Qi, Chuanhong Jin, Zeyao Zhang, Meihui Li, Daqi Zhang, Juan Yang, Zhiyong Zhang, Zhi Xu, Lian-Mao Peng, Xuedong Bai, Yan Li,* Water-assisted preparation of high-purity semiconducting (14, 4) carbon nanotubes. ACS Nano 2017, 11, 186-193.

35. Feng Yang, Xiao Wang, Meihui Li, Xiyan Liu, Xiulan Zhao, Daqi Zhang, Yan Zhang, Juan Yang, Yan Li,* Templated synthesis of single-walled carbon nanotubes with specific structure. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 606-615.

36. Juan Yang,* Qinghua Zhao, Min Lyu, Zhenyu Zhang, Xiao Wang, Meng Wang, Zhou Gao, Yan Li.* Chirality‐selective photoluminescence enhancement of ssDNA‐wrapped single‐walled carbon nanotubes modified with gold nanoparticles. Small 2016, 12, 3164-3171.

37. Feng Yang, Xiao Wang, Daqi Zhang, Kuo Qi, Juan Yang, Zhi Xu, Meihui Li, Xiulan Zhao, Xuedong Bai, Yan Li,* Growing zigzag (16, 0) carbon nanotubes with structure-defined catalysts. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8688-8691.

38. Yitan Li, Xiao Wang, Shiting Wu, Haina Ci, Henglu Xu, Xuemei Li, Hao Sun, Zeyao Zhang, Anyuan Cao, Xuefeng Guo, Yan Li.* Large-scale aligned crystalline CH3NH3PbI3 perovskite array films. J. Mater. Chem. A 2015, 37, 18847-18851.

39. Feng Yang, Xiao Wang, Daqi Zhang, Juan Yang, Da Luo, Ziwei Xu, Jiake Wei, Jian-Qiang Wang, Zhi Xu, Fei Peng, Xuemei Li, Ruoming Li, Yilun Li, Meihui Li, Xuedong Bai, Feng Ding, Yan Li,* Chirality-specific growth of single-walled carbon nanotubes on solid alloy catalysts. Nature 2014, 510, 522-524.

40. Da Luo, Feng Yang, Xiao Wang, Hao Sun, Dongliang Gao, Ruoming Li, Juan Yang, Yan Li.* Anisotropic etching of graphite flakes with water vapor to produce armchair‐edged graphene. Small 2014, 10, 2809-2814.

41. Juan Yang, Nuoya Yang, Daqi Zhang, Xiao Wang, Yilun Li, Yan Li.* Photoluminescence from exciton energy transfer of single-walled carbon nanotube bundles dispersed in ionic liquids. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 22028-22035.


Research Interests

1. Structure prediction and evolution of novel materials

2. The modulation of structures and properties of nanomaterials  

3. The formation and degradation mechanism of low-dimensional materials theoretically

4. Theoretical perspective of novel nanomaterials in catalysis and energy storage

Conferences

1. Xiao Wang, “Theoretical study on degradation mechanism of hybrid perovskite”, 2021 International Conference on Materials: Advanced and Emerging Materials, Shenzhen, China, November 2021, invited presentation.

2. Xiao Wang,“Theoretical studies on the chirality control towards single-walled carbon nanotubes”,China Materials Conference 2021,Xiamen,P. R. China,July 2021,Oral presentation。

3. Xiao Wang,“Theoretical studies on the chirality control towards single-walled carbon nanotubes”,the Conference of 32nd CCS Congress,Zhuhai, P. R. China, April 2021, oral presentation。

4. Xiao Wang, Yan Li*, Origination of chirality selectivity in single-walled carbon nanotube growth catalyzed by tungsten-based intermetallic compounds: A Theoretical Study, The 16th International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Nagoya, Japan, June, 2015, invited presentation.

5. Xiao Wang, Yan Li*, Theoretical study of single-walled carbon nanotube with the interaction of graphene, the Conference of 29st CCS Congress, Beijing, P. R. China, August, 2014, oral presentation.

Collaboration

Overseas

Rodney S Ruoff, IBS-CMCM, Korea

Feng Ding, IBS-CMCM, Korea

Christopher W Bielawski, IBS-CMCM, Korea

Korea Zonghoon Lee, IBS-CMCM, Korea

Esko I. Kauppinen, Alto University

Edwin Hang Tong Teo, University

Lianzhou Wang, Queensland University

Lilac Amirav, Israel Institute of Technology


Domestic:

Jin Zhang, Peking University

Jiangyu Li, Peking University

Yan Li,  Peking University

Litao Sun, Southeast University

Chao Gao, Zhejiang University

Lei Fu, Wuhan University

Peng Gao, Peking University

Da Li, Jilin University

Wei Li, Fudan University

Hua Xu, Shanxi Normal University

Students

Postdoc

Changwei Wu


Student

Han Wang

Deqi T​ang

Xiaoxin Yang

Linfan Duan

Lingtong Ding

Lianduan Zeng

Xiao Sun

Shanwei Sun

Jiaxin Li

Honors & Distinctions

1. Member of Youth Innovation Promotion Association, Chinese Academy of Sciences, 2022.

2. Overseas High-Caliber Personnel, Human Resources and Social Security Administration of Shenzhen Municipality, Level B, 2021.

3. Yan Li, Juan Yang, Feng Yang, Daqi Zhang, Xiao Wang, Science and Technology Award of China Association for Instrumental Analysis, the 1st Grade, 2015.