General
魏存峰 男 汉族 硕导 高能物理研究所
Email: weicf@ihep.ac.cn
Telephone: 88236218
Address: 北京市玉泉路19号乙院主楼C215
Postcode:

Students

已指导学生

张红凯  硕士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

孙世峰  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

张哲  硕士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

李默涵  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

程志威  硕士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

张志都  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

现指导学生

袁路路  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

李琰  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

施柳  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

户金铭  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

俞东宝  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

贠向玉  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

张效梅  博士研究生  070202-粒子物理与原子核物理  

刘跃东  硕士研究生  082703-核技术及应用