General

Wenming Tian (Ph D)

​Professor

Dalian Institue of Chemical Physics, Chinese Academy of Science

457 Zhongshan Road, Dalian, 116023

0411-84379805

tianwm@dicp.ac.cn

Research Areas

Time-resolved photoluminescence imaging technique and applications.

We focus on photo/electro- induced charge carrier dynamics in photoelectric conversion materials vis ultra-fast time resolution and ultra-high spatial resolution fluorescence imaging technology, which provides dynamic support for the establishment of high-efficiency photoelectric conversion or electro-optical conversion devices.


Education

2009-09~2015-07, Ph.D. in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Science    

2005-09~2009-07, B.S. in Chemistry, Department of Chemistry, Northeast Normal University


Work Experience

2017-06-Present, Associated Professor in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Science

2015-05~2017-06, Assistant Professor in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics,  Chinese Academy of Science

Representative Publications

1. Wenming Tian, Chunyi Zhao, Jing Leng, Rongrong Cui, and Shengye Jin*, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 12458−12461. 

2. Wenming Tian, Rongrong Cui, Jing Leng, Junxue Liu, Yajuan Li, Chunyi Zhao, Jun Zhang, Weiqiao Deng, Tianquan Lian*, Shengye Jin*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 13067-13071.

3. Chunyi Zhao, Wenming Tian*, Jing Leng, Rongrong Cui, Weifeng Liu*, Shengye Jin*, Sci. Bull., 2016, 61, 665-669. 

4. Wenming Tian#, Jing Leng#, Chunyi Zhao, Shengye Jin*, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 579-582. 

5. Chunyi Zhao, Wenming Tian*, Junxue Liu, Qi Sun, Jiajun Luo, Hong Yuan, Baodong Gai, Jiang Tang, Jingwei Guo*, Shengye Jin*, J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 2357-2362.

6. Chunyi Zhao, Wenming Tian*, Jing Leng, Shengye Jin*, J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 3950-3954.

7. Chunyi Zhao, Wenming Tian*, Qi Sun, Zixi Yin, Jing Leng, Shiping Wang, Junxue Liu, Kaifeng Wu*; Shengy;e Jin*,  J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 15091-15097.

8. Yanfeng Yin, Wenming Tian*, Jing Leng, Jiming Bian*, Shengye Jin*, J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 6956-6963.

9. Qi Sun, Zixi Yin, Shiping Wang, Chunyi Zhao, Jing Leng, Wenming Tian*, Shengye Jin*, J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 9045−9050.

10. Zixi Yin, Jing Leng*, Shiping Wang, Guijie Liang, Wenming Tian*, Kaifeng Wu, Shengye Jin*, J. Am. Chem. Soc. 2021,  143,  4725-4731.