General

Ting QI

Associate Professor

School of Chemical Sciences

Email:
qiting@ucas.ac.cn 

Telephone: 86-10-69672547 

Address: Yanqi Lake Campus, University of Chinese Academy of Sciences

Postcode: 101408

Research Areas

organic semiconductor materials, supramolecular assembly, conjugated helical foldamers

Education

2008, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Ph. D

2004, Nanjing University of Science &Technology, M. S.

2002, Shanxi University of Science &Technology, Bachelor

Experience

   
Work Experience

2013-present, University of Chinese Academy of Sciences

2012, European Institute of Chemistry and Biology, Postdoctor

Teaching Experience

Organic Structural Analysis

Material analysis and characterization experiments

Organic Chemistry ExperimentsHonors & Distinctions

2010, Marie Curie International Incoming Fellowships

Publications

   
Papers

1. Weimin Ma, Jiawei Huang, Chao Li, Yueren Jiang, Baolin Li,* Ting Qi*, Xiaozhang Zhu*, RSC Adv., 2019, 9(13), 7123–7127.

2. Yanwei Liu, Xiaofang Wei, Zhiyi Li, Jianjun Liu, Ruifang Wang, Xiaoxiao Hu, Pengfei Wang, Ting Qi*, Ying Wang*, Adv. Optical Mater., 2018, 6, 1800978.

3. Wenjing Mu, Su Sun, Jing Zhang, Mingyang Jiao, Wentao Wang, Yanwei Liu, Xiangnan Sun, Lang Jiang, Bozhen Chen, Ting Qi*, Org. Electron., 2018, 61, 78−86.

4. Yanwei Liu, Xiaofang Wei, Zhiyi Li, Jianjun Liu, Ruifang Wang, Xiaoxiao Hu, Pengfei Wang, Yukiko Yamada-Takamura, Ting Qi*, Ying Wang*, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 543−551.

5. Soumen De, Bo Chi, Thierry Granier, Ting Qi, Victor Maurizot, Ivan Huc*, Nat. Chem., 2018, 10(1), 51−57.

6. Xuesong Li#, Ting Qi#, Kolupula Srinivas#, Stéphane Massip, Victor Maurizot, Ivan Huc, Org. Lett., 2016, 18(5), 1044−1047.

7. Ting Qi, Tiny Deschrijver, Ivan Huc*, Nat. Protoc., 2013, 8(4), 693−708. 

8. Ting Qi, Victor Maurizot, Hiroki Noguchi, Thiraporn Charoenraks, Brice Kauffmann, Makoto Takafuji, Hirotaka Ihara and Ivan Huc*, Chem. Commun., 2012, 48(51), 6337−6339.

9. Ting Qi, Yunqi Liu*, Wenfeng Qiu, Hengjun Zhang, Xike Gao, Ying Liu, Kun Lu, Chunyan Du, Gui Yu and Daoben Zhu, J. Mater. Chem., 2008, 18, 1131−1138.

10. Ting Qi, Wenfeng Qiu, Yunqi Liu*, Hengjun Zhang, Xike Gao, Ying Liu, Kun Lu, Chunyan Du, Gui Yu and Daoben Zhu, J. Org. Chem., 2008, 73, 4638−4643.

11. Ting Qi, Yunlong Guo, Yunqi Liu,* Hongxia Xi, Hengjun Zhang, Xike Gao, Ying Liu, Kun Lu, Chunyan Du, Giu Yu and Daoben Zhu, Chem. Commun., 2008, 6227–6229.

Research Interests

Design and synthesis of organic semiconductor materials in organic light-emitting diodes (OLEDs), organic field-effect transistors (OFETs), organic solar cells (OSCs), and so on;

Design and synthesis of conjugated helical foldamers, focusing on their self-assembly and applications in photoelectric fields.

Students

已指导学生

梁春菁  硕士研究生  070303-有机化学  

王文韬  硕士研究生  070303-有机化学  

慕文静  硕士研究生  085216-化学工程  

刘彦伟  硕士研究生  085216-化学工程  

刘胜男  硕士研究生  085216-化学工程  

郭帅  硕士研究生  085204-材料工程  

庞智  硕士研究生  070303-有机化学  

现指导学生

李颂华  硕士研究生  070303-有机化学  

李林阔  硕士研究生  085600-材料与化工