General

Hongliang Lu

Associate Professor

School of Physical Sciences

University of Chinese Academy of Sciences

No.19(A) Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing, P.R. China 100049

Email: luhl@ucas.ac.cn

Research Areas

 • Preparation and physical properties of graphene and its intercalated structures
 • Construction of single molecule rotors and their modulation by external fields
 • Two-dimensional transition metal dichalcogenides
 • Two-dimensional electron gas at the oxide interfaces

Education

 • ​Ph. D. in Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, 7/2011. 

 • M. S. in Physics, Jilin University, 7/2007.

 • B. S. in Physics, Jilin University, 7/2004.

Experience

 • Associate Professor, School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, 11/2016-present.

 • ​Assistant Professor, School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, 7/2013-10/2016.

 • Postdoctoral Fellow, School of Physics, Peking University, 7/2011-6/2013.

 • Visiting Scholar, Department of Materials Science and Engineering, University of Houston, 1/2010-1/2011.

Teaching Experience
 • Thermodynamics

 • X-ray crystallography

 • Physics Experiment

 • Thin film physics

Publications

   
Papers

27. Aisheng Song, Ruoyu Shi, Hongliang Lu, Lei Gao, Qunyang Li, Hui Guo, Yanmin Liu, Jie Zhang, Yuan Ma, Xin Tang, Shixuan Du, Xin Li, Xiao Liu, Yuan-Zhong Hu, Hong-Jun Gao, Jianbin Luo, and Tian-Bao Ma*, “Modeling Atomic-Scale Electrical Contact Quality Across Two-Dimensional Interfaces”, Nano Letters 19, 3654 (2019).
26. Hui Guo#, Xueyan Wang#Hongliang Lu#, Lihong Bao*, Hao Peng, Kai Qian, Jiajun Ma, Geng Li, Li Huang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang*, Shixuan Du, Sokrates T Pantelides and Hong-Jun Gao, “Centimeter-scale, single-crystalline, AB-stacked bilayer graphene on insulating substrates”, 2D Materials 6, 045044 (2019).
25. Zhipeng Song#, Bao Lei#, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu*, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao, “Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer”, Chinese Physics B 28, 056801 (2019) (Cover story).
24. Hui Guo, Xueyan Wang, De-Liang Bao, Hong-Liang Lu, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Ye-Liang Wang, Shi-Xuan Du*, and Hong-Jun Gao, “Fabrication of large-scale graphene/2D-germanium heterostructure by intercalation”, Chinese Physics B 28, 078103 (2019).
23. Hong-Liang Lu, Yun Cao, Jing Qi, Anne Bakker, Cristian A. Strassert, Xiao Lin, Karl-Heinz Ernst, Shixuan Du*, Harald Fuchs and Hong-Jun Gao*, “Modification of the Potential Landscape of Molecular Rotors on Au(111) by the Presence of an STM Tip”, Nano Letters 18, 4704 (2018).
22. Geng Li, Yu-Yang Zhang, Hui Guo, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du and Hong-Jun Gao*, “Epitaxial growth and physical properties of 2D materials beyond graphene: from monatomic materials to binary compounds”, Chemical Society Reviews 47, 6073 (2018).
21. Ruoyu Shi#, Lei Gao#Hongliang Lu, Qunyang Li*, Tian-Bao Ma*, Hui Guo, Shixuan Du, Xi-Qiao Feng, Shuai Zhang, Yanmin Liu, Peng Cheng, Yuan-Zhong Hu, Hong-Jun Gao and Jianbin Luo*, “Moiré superlattice-level stick-slip instability originated from geometrically corrugated graphene on a strongly interacting substrate”, 2D Materials 4, 025079 (2017).
20. Guo Hui, Lu Hong-Liang, Huang Li, Wang Xue-Yan, Lin Xiao, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan* and Gao Hong-Jun*, “Intercalation and its mechanism of high quality large area graphene on metal substrates”, Acta Phys. Sin. 66, 216803 (2017)
19. Yan Shao#, Shiru Song#, Xu Wu, Jing Qi, Hongliang Lu, Chen Liu, Shiyu Zhu, Zhongliu Liu, Jiaou Wang, Dongxia Shi, Shixuan Du*, Yeliang Wang*, and H.-J. Gao, “Epitaxial fabrication of two-dimensional NiSe2 on Ni(111) substrate”, Appl. Phys. Lett. 111, 113107 (2017)
18. Hong-Liang Lu#, Liang Zhang#, Xiu-Mei Ma, Gui-Jun Lian, Jin-Bo Yang, Da-Peng Yu and Zhi-Min Liao*, “Photoelectrical properties of insulating LaAlO3–SrTiO3 interfaces”, Nanoscale 6, 736 (2014).
17. Q. Zou#, M. Liu#, G. Q. Wang, H. L. Lu, T. Z. Yang, H. M. Guo*, C. R. Ma, X. Xu, M. H. Zhang, J. C. Jiang, E. I. Meletis, Y. Lin, H. J. Gao, and C. L. Chen*, “Step Terrace Tuned Anisotropic Transport Properties of Highly Epitaxial LaBaCo2O5.5+δ Thin Films on Vicinal SrTiO3 Substrates”, ACS Applied Materials & Interfaces 6, 6704 (2014).
16. Yuqian Zhang, Weidong He*, Kechun Wen, Xiaoning Wang, Hongliang Lu, Xiao Lin and James H. Dickerson, “Quantitative evaluation of Coulombic interactions in the oriented-attachment growth of nanotubes”, Analyst 139, 371 (2014).
15. Li Jun-Fan#, Wen Ke-Chun#, He Wei-Dong*, Wang Xiao-Ning, Lu Wei-Qiang, Yan Peng-Fei, Song Yuan-Qiang, Lu Hong-Liang, Lin Xiao*, and Dickerson J. H., “Coulombic interaction in the colloidal oriented-attachment growth of tetragonal nanorods”, Chinese Physics B 23, 056103, (2014)
14. Hong-Liang Lu, Zhi-Min Liao*, Liang Zhang, Wen-Tao Yuan, Yong Wang, Xiu-Mei Ma & Da-Peng Yu, “Reversible insulator-metal transition of LaAlO3/SrTiO3 interface for nonvolatile memory”, Scientific Reports 3, 2870 (2013).
13. Hong Liang Lu, Shuang Qi Song, Xiao Feng Gu, Shu Li He,Chong Lin Chen, Gang Bing Song, Zhong Hou Cai, Hai Ming Guo, Hong Jun Gao and Li Sun*, “Piezoresponse Force Microscopy Study of Ferroelectric BaTiO3Thin Film Directly Deposited on Si(001) by Magnetron Sputtering”, Journal of Nano Research 22, 23 (2013).
12. Zhiwen Shi, Hongliang Lu, Lianchang Zhang, Rong Yang, Yi Wang, Donghua Liu, Haiming Guo,Dongxia Shi, Hongjun Gao, Enge Wang, and Guangyu Zhang*, “Studies of Graphene-Based Nanoelectromechanical Switches”, Nano Research 5, 82 (2012).
11. Yuan Tian, Hongliang Lu, Jifa Tian, Chen Li, Chao Hui, Xuezhao Shi, Yuan Huang, Chengmin Shen, and Hong-jun Gao*, “Influence of Si Co-doping on electrical transport properties of magnesium-doped boron nanoswords”, Appl. Phys. Lett. 100, 103112 (2012).
10. C.D. Zhang, J.M. Cai, M. Gao, H.L. Lu, Q. Zou, J.F. Tian, H. Hu, C.M. Shen, H.M. Guo, H.J. Gao*, “Local field emission of electrons from an individual boron nanowire at nanometer electrode separation”, Applied Surface Science 258, 2149 (2012).
9. Lu Hong-Liang,Zhang Chen-Dong, Cai Jin-Ming, Gao Min, Zou Qiang, Guo Hai-Ming, and Gao Hong-Jun*, “Measuring thermoelectric property of nano-heterotructures”, Chinese Physics B 20, 107301, (2011)
8. Hongliang Lu, Chendong Zhang, Haiming Guo, Hongjun Gao*, Ming Liu, Jian Liu, Gregery Collins, and Chonglin Chen*, “Surface-Step-Terrace-Induced Anomalous Transport Properties in Highly Epitaxial La0.67Ca0.33MnO3 Thin Films”, ACS Applied Materials & Interfaces 2, 2496 (2010).
7. Zhaocun Zong, Mingzhe Zhang*, Hongliang Lu, Dan Xu, Suangming Wang, Huifang Tian, Chang Liu, Haiming Guo, Hongjun Gao, and Guangtian Zou, “Synthesis of PbTe/Pb quasi-one-dimensional nanostructure material arrays by electrodeposition”, Appl. Phys. Lett. 96, 143113 (2010).
6. Min Gao, Yi Pan, Chendong Zhang, Hao Hu, Rong Yang, Hongliang Lu, Jinming Cai, Shixuan Du, Feng Liu, and H.-J. Gao*, “Tunable interfacial properties of epitaxial graphene on metal substrates”, Appl. Phys. Lett. 96, 053109 (2010).
5. Shiyong Gao, Hongliang Lu, Yanguang Nie, Haiyong Chen*, Dan Xu, Quanqin Dai, Jiahua Zhang*, Chunxiao Gao, Shihai Kan, Dongmei Li, Guangtian Zou, “Structural transition induced by the release of residual stress in the complex of cubic and monoclinic Gd2O3:Eu nanoparticles”. Materials Letters 61, 4003 (2007).
4. Haiyong Chen*, Hongliang Lu, Yanguang Nie, Jiahua Zhang*, Mingzhe Zhang, Quanqin Dai, Shiyong Gao, Shihai Kan, Dongmei Li and Guangtian Zou, “The fabrication of Te nanowires with different orientations by vacuum vapor deposition”, Physics Letters A. 362, 61 (2007).
3. Chen Hai-Yong*, He Chun-Yuan, Gao Chun-Xiao, Zhang Jia-Hua, Gao Shi-Yong, Lu Hong-Liang, Nie Yan-Guang, Li Dong-Mei, Kan Shi-Hai, Zou Guang-Tian, “Structural Transition of Gd2O3:Eu Induced by High Pressure” Chinese Physics Letters 24, 158 (2007)
2. Haiyong Chen*, Yanguang Nie, Lijing Wang, Jiahua Zhang*,Fengxia Dong,Quanqin Dai, Hongliang Lu, Shiyong Gao,Dongmei Li, Shihai Kan and Guangtian Zou, “A general method for fabricating nanorods”, Nanotechnology 17, 3144 (2006).
1. Quanqin Dai, Shihai Kan*, Dongmei Li, Shan Jiang, Haiyong Chen, Mingzhe Zhang, Shiyong Gao,Yanguang Nie, Hongliang Lu, Qiliang Qu, and Guangtian Zou, “Effect of ligands and growth temperature on the growth kinetics and crystal size of colloidal CdSe nanocrystals”, Materials Letters 60, 2925 (2006).