General
   

Students

已指导学生

庞自振  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

董磊  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

王庆  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

宋晶晶  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

刘菊  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

黄卫东  硕士研究生  430109-电子与通信工程  

闫强  硕士研究生  430109-电子与通信工程  

李亚楠  硕士研究生  430109-电子与通信工程  

宋明明  硕士研究生  430109-电子与通信工程  

万杰  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

肖世忱  硕士研究生  085208-电子与通信工程  

高乐  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

陈云  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

许涛  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

王娟  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

赵云  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

简洪登  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

聂臣巍  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

袁立男  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

甄佳宁  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

薛辉  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

雒培磊  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

陈嘉明  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

郭宇娟  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

朱彬  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

李宋  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

常云蕾  硕士研究生  085700-资源与环境  

娄燕寒  硕士研究生  085700-资源与环境  

现指导学生

罗焕章  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

韩志婷  硕士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

马山木  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

孟子博  硕士研究生  085700-资源与环境  

井若凡  博士研究生  070503-地图学与地理信息系统  

刘翔宇  硕士研究生  085700-资源与环境