General

Guanghua Wang
Professor/Soil microbial ecology

Group Leader of Molecular Ecology of Farmland

Deputy Director of Key Laboratory of Mollisols Agroecology

Northeast Institute  of Geography and Agroecology

Chinese Academy  of Sciences (CAS)


Harbin, Heilongjiang Province, 150081
China

Tel: +86-451-86602745
Fax: +86-451-86603736
Email: wanggh@iga.ac.cn;


Research Areas

 1. Soil microbial molecular ecology
 2. Environmental virus including bacteriophage diversity and community composition
 3. Plant-Microbial interaction and biocontrol of soil-borne plant disease


Education

 1. Ph.D., Harbin Institute of Technology, China, 2005
 2. M.Sc., Phytopathology, Heilongjiang      Bayi Agricultural University,       China,      1991
 3. B.Sc., Agronomy, Heilongjiang Bayi      Agricultural University, China, China, 1988


Experience

   
Work Experience
 • 2010-present: Professor, Northeast Institute of Geography and      Agroecology, CAS.
 • 2007-20010: JSPS Postdoctoral Fellowship, Nagoya University, Japan.
 • 2004-2006: Professor, Northeast Institute of Geography and      Agroecology, CAS.
 • 2002-2004: Associate Professor, Northeast Institute of Geography and      Agroecology, CAS.
 • 1999-2002: Associate Professor, Heilongjiang Agricultural Modernization      Institute, CAS.
 • 1994-1999: Assistant Professor, Heilongjiang Agricultural Modernization      Institute, CAS.
 • 1991-1994: Research and Teaching Assistant, Heilongjiang Agricultural Modernization      Institute, CAS.


Publications

First or corresponding author:

 1. Bai Xin, Hu Xiaojing, Liu Junjie, Gu Haidong, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Evaluation of four primer sets for analysis of Comammox communities in black soils. Frontier in Microbiology, 2022, DOI: 10.3389/fmicb.2022.944373
 2. Liu Zhuxiu, Gu Haidong, Yao Qin, Jiao Feng, Liu Junjie, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Microbial communities in the diagnostic horizons of agricultural Isohumosols in northeast China reflect their soil classification. Catena, 2022, 216: 106430.
 3. Hu Xiaojing, Gu Haidong, Wang Yongbin, Liu Junjie, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jia, Liu Xiaobing, Dai Qingwen, Wang Guanghua*. Succession of the soil bacterial communities and network patterns in response to conventional and biodegradable microplastics: a microcosmic study in Mollisol. Journal of Hazardous Materials, 2022. 129218. doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129218.
 4. Bai Xin, Hu Xiaojing, Liu Junjie, Wei Dan, Zhu Ping, Cui Xi’an, Zhou Baoku, Chen Xueli, Liu Judong, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Ammonia oxidizing bacteria dominate soil nitrification under different fertilization regimes in black soils of northeast China. European Journal of Soil Biology, 2022, 111: 103410. doi.org/10.1016/j.ejsobi.2022.103410
 5. Hu Xiaojing, Gu Haidong, Liu Junjie, Wei Dan, Zhu Ping, Cui Xi’an, Zhou Baoku, Chen Xueli, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Metagenomics reveals divergent functional profiles of soil carbon and nitrogen cycling under long-term addition of chemical and organic fertilizers in the black soil region. Geoderma, 2022, 418, 115846. doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115846
 6. Li Sen, Yao Qin, Liu Junjie, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Liming mitigates the spread of antibiotic resistance genes in an acid black soil. Science of the Total Environment, 2022, 817, 152971. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.152971
 7. Li Sen, Liu Junjie, Yao Qin, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Short-term lime application impacts microbial community composition and potential function in an acid black soil. Plant and Soil, 2022, 470:35-50. doi: 10.1007/s11104-021-04913-0
 8. Hu X, Gu H, Liu J, Zhou B, Wei D, Chen X, Wang G*. High variation of fungal communities and associated potential plant pathogens induced by long-term addition of N fertilizers rather than P, K fertilizers: a case study in a Mollisol field. Soil Ecology Letters. 2021, https://doi.org/10.1007/s42832-021-0120-4.
 9. Li Sen, Liu Junjie, Yao Qin, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Potential role of organic matter in the transmission of antibiotic resistance genes in black soils. Ecotoxicolgy and Environmental Safety, 2021, 227:112946. doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112946.
 10. Yu Z, de los Santos-Villalobos S, Liu J, Liu X, Parra Cota FI, Valenzuela Ruiz V, Wang G*. Complete genome sequence of Bacillus sp. strain IGA-FME-1, isolated from the bulk soil of maize (Zea mays L.). Microbiology Resource Announcements, 2021, volume 10(13): e00192-21. doi.org/10.1128/MRA.00192-21.
 11. Yu Z, de los Santos-Villalobos S, Li Y, Jin J, Parra Cota FI, Valenzuela Ruiz V, Wang G. Draft genome sequence of Bacillus sp. strain IGA-FME-2, isolated from the bulk soil of soybean (Glycine max L.) in Northeast China. Microbiology Resource Announcements, 2021, volume 10(16): e00004-21. doi.org/10.1128/MRA.00004-21.
 12. Yao Q, Liu JJ, Yu ZH, Li YS, Jin J, Liu XB, Wang GH. Response of acidobacterial communities to three years of biochar addition in a black soil of northeast China. Archives of Agronomy and Soil Science, 2021, 67(7):889-902. doi: 10.1080/03650340.2020.1766679
 13. Sun Y, Liu JJ, Yao Q, Jin J, Liu XB, Wang GH. Assessment of viral assemblages in different types of wetlands water in northeast China using RAPD-PCR. Aquatic Microbial Ecology, 2020, 85:183-196. doi:10.3354/ame01952
 14. Jiaxun Zou, Qin Yao, Junjie Liu, Yansheng Li, Fuqiang Song, Xiaobing Liu, Guanghua Wang. Changes of diazotrophic communities in response to cropping systems in a Mollisol of Northeast China. 2020, PeerJ, 8:e9550 DOI 10.7717/peerj.9550.
 15. Hu Xiaojing, Liu Junjie, Wei Dan, Zhu Ping, Cui Xi’an, Zhou Baoku, Chen Xueli, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Chronic effects of different fertilization regimes on nirS-type denitrifier communities across the black soil region of northeast China. Pedosphere, 2020, 30(1): 73-86
 16. Li Sen, Yao Qin, Liu Junjie, Wei Dan, Zhou Baoku, Zhu Ping, Cui Xi’an, Jin Jian, Liu Xiaobing, and Wang Guanghua. Profiles of antibiotic resistome with animal manure application in black soils of northeast China. Journal of Hazardous Materials, 2020, 384:121216.
 17. Liu Junjie, Cui Xiao, Liu Zhuxiu, Guo Zhaokui, Yu Zhenhua, Yao Qin, Sui Yueyu, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. The diversity and geographic distribution of cultivable Bacillus-like bacteria across black soils of northeast China. Frontier in Microbiology, June 2019, Volume 10: Article 1424. DOI: 10.3389/fmicb.2019.01424
 18. Liu Junjie, Yao Qin, Li Yansheng, Zhang Wu, Mi Gang, Chen Xueli, Yu Zhenhua, Wang Guanghua. Continuous cropping of soybean alters bulk and rhizosphere soil fungal communities in a Mollisol of Northeast China. Land Degrade and Degradation, 2019, 30(14): 1725-1738. DOI: 10.1002/ldr.3378
 19. Sun yan, Li Xiang, Liu Junjie, Yao Qin., Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Comparative analysis of bacterial community compositions between sediment and water in different types of wetlands of northeast China. Journal of Soils and Sediments. 2019, 19:3083-3097. DOI:10.1007/s11368-019-02301-x
 20. Yao qin, Xu Yanxia, Liu Xuefeng, Liu Junjie, Huang Xinyu, Yang Weiguang, Yang Zhao, Lan Lan, Zhou Jingming, Wang Guanghua. Dynamics of soil properties and fungal community structures under continuous cropping alfalfa fields in northeast China. PeerJ. 2019. Volume 7, Article e7127.
 21. Li Xiang, Sun Yan, Liu Junjie, Yao Qin, Wang Guanghua. Molecular Diversity of Cyanopodoviruses in Two Coastal Wetlands in Northeast China. Current Microbiology, 2019, 76(7):863-871. DOI: 10.1007/s00284-019-01700-0
 22. Hu Xiaojing, Liu Junjie, Wei Dan, Zhou Baoku, Chen Xueli, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Long-term application of nitrogen, not phosphate or potassium, significantly alters the diazotrophic community compositions and structures in a Mollisol in northeast China. Research in Microbiology, 2019, 170:147-155. DOI:10.1016/j.resmic.2019.02.002
 23. Yu Zhenhua, Hu Xiaojing, Wei Dan, Liu Junjie, Zhou Baoku, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Long-term inorganic fertilizer use influences bacterial communities in Mollisols of Northeast China based on high-throughput sequencing and network analysis. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, 65(10):1331-1340. DOI:10.1080/03650340.2018.1563685.
 24. Liu Junjie, Yu Zhenhua, Yao Qin, Sui Yueyu, Shi Yu, Chu Haiyan, Tang Caixian, Franks A E., Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Biogeographic distribution patterns of archaea community across the black soil zone of northeast China. Frontier in Microbiology, 2019, 10:23, DOI: 10.3389/fmicb.2019.00023
 25. Li Xiang, Sun Yan, Liu Junjie, Yao Qin, Wang Guanghua. Survey of the bacteriophage phoH gene in wetland sediments in northeast China. Scientific Reports, 2019, 9:911, DOI:10.1038/s41598-018-37508-4
 26. Hu Xiaojing, Liu Junjie, Wei Dan, Zhu Ping, Cui Xi’an, Zhou Baoku, Chen Xueli, Liu Xiaobing, Guanghua Wang. Soil bacterial communities under different long-term fertilization regimes in three locations across the black soil region of northeast China. Pedosphere, 2018, 28(5):751-763.
 27. Hu Xiaojing, Liu Junjie, Zhu Ping, Wei Dan, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua.  Long-term manure addition reduces diversity and changes community structure of diazotrophs in a neutral black soil of northeast China. Journal of Soils and Sediments, 2018, 18:2053-2062.
 28. Liu Junjie, Yu Zhenhua, Yao Qin, Sui Yueyu, Shi Yu, Chu Haiyan, Caixian Tang, Ashley E. Franks, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Ammonia-oxidizing archaea show more distinct biogeographic distribution patterns than ammonia-oxidizing bacteria across the black soil zone of northeast China. Frontier in Microbiology, February 2018, Volume 9, Article 171.
 29. Yu Zhenhua, Liu Junjie, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Impact of land use, fertilization and seasonal variation on the abundance and diversity of nirS-type denitrifying bacterial communities in a Mollisol in Northeast China. European Journal of Soil Biology, 2018, 85:4-11.
 30. Liu Junjie, Yu Hao, Huang Yong , Yu Zhenhua, Fan Guoquan, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Complete genome sequence of a novel bacteriophage infecting Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110. Science China Life Sciences, 2018, 61(1):118-121.
 31. Su Jingfang, Sun Hongwei, Liu Junjie, Guo Zhaokui, Fan Guoquan, Gu Gang, Wang Guanghua*. Complete genome sequence of a novel lytic bacteriophage isolated from Ralstonia solanacearum. Archives of Virology, 2017, 162:3919-3923.
 32. Hu Xiaojing, Liu Junjie, Wei Dan, Zhu Ping, Cui Xi’an, Zhou Baoku, Chen Xueli, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Effects of over 30-year of different fertilization regimes on fungal community compositions in the black soils of northeast China. Agriculture, Ecosystem and Environment, 2017, 248:113-122.
 33. Liu J-J, Zou P, Wang G-H*, Fu J-R, Ando H. and Kimura M. Amounts of stubbles left in paddy fields: evaluation from the viewpoints of C sequestration and soil fertility. The Philippine Agricultural Scientist, 2017, 100(1):88-95.
 34. Liu Junjie, Yu Zhenhua, Yao Qin, Hu Xiaojing, Zhang Wu, Mi Gang, Chen Xueli, Wang Guanghua*. Distinct soil bacterial communities in response to the cropping system in a Mollisol of northeast China. Applied Soil Ecology, 2017, 119:407-416.
 35. Yao Qin, Liu Junjie, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Changes of bacterial community compositions after three years of biochar application in a black soil of northeast China. Applied Soil Ecology, 2017, 113:11-21.
 36. Yao Qin, Liu Junjie, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Three years of biochar amendment alters soil physiochemical properties and fungal community composition in a black soil of northeast China. Soil Biology & Biochemistry, 2017, 110:56-67.
 37. Xinzhen Wang, Junjie Liu, Zhenhua Yu, Jian Jin, Xiaobing Liu, Guanghua Wang. Novel groups of cyanobacterial podovirus DNA polymerase (pol) genes exist in paddy waters in northeast China. FEMS Microbiology Ecology, 2016, 92, fiw192
 38. Xinzhen Wang, Junjie Liu, Zhenhua Yu, Jian Jin, Xiaobing Liu, Guanghua Wang. Novel groups and unique distribution of phage phoH genes in paddy waters in northeast China. Scientific Reports, 2016, DOI: 10.1038/srep38428
 39. Yu Jiang, Guan Xuejiao, Liu Chongxi, Xiang Wensheng, Yu Zhenhua, Liu Xiaobing, Wang Guanghua*. Lysinibacillus endophyticus sp. nov., an indole-3-acetic acid producing endophytic bacterium isolated from corn root (Zea mays cv. Xinken-5). Antonie van Leeuwenhoek, 2016, 109:1337-1344
 40. Yu Z., Yu J., Ikenaga M., Sakai M., Liu X., Wang G.,* Characterization of plant-associated bacterial community structures in soybean and corn roots using locked nucleic acid (LNA) oligonucleotide-PCR clamping and 454 pyrosequencing. Journal of Integrative Agriculture, 2016, 15(8):1883-1891
 41. Yu ZH, Liu JJ, Liu JD, Jin J, Liu XB, Wang GH* Responses of ammonia-oxidizing bacterial communities to land-use and seasonal changes in Mollisols of Northeast China. European Journal of Soil Biology, 2016, 74:121-127.
 42. Liu J., Yu Z., Wang X., Jin J., Liu X., Wang G.,* The distribution characteristics of the major capsid gene (g23) of T4-type phages in paddy floodwater in Northeast China. Soil Science and Plant Nutrition, 2016, 62:133-139.
 43. Yu J., Yu Z., Fan G. Wang G*., Liu X., Isolation and characterization of indole acetic acid (IAA) producing endophytic root bacteria and their potential for promoting crop growth. Journal of Agricultural Science and Technology, 2016, 18: 1381-1391
 44. Wang X., Jing R., Liu J., Yu Z., Jin J., Liu X., Wang X., Wang G.,* Narrow distribution of cyanophage psbA genes observed in two paddy waters of Northeast China by an incubation experiment. Virologica Sinica, 2016, 31(2):188-191
 45. Liu J., Sui Y., Yu Z., Yao Q., Shi Y., Chu H., Jin J., Liu X., Wang G.,* Diversity and distribution patterns of acidobacterial communities in the black soil zone of northeast China. Soil Biology & Biochemistry, 2016, 95:212-222
 46. Liu J., Sui Y., Yu Z., Shi Y., Chu H., Jin J., Liu X., Wang G.,* Soil carbon content drives the biogeographical distribution of fungal communities in the black soil zone of northeast China. Soil Biology & Biochemistry, 2015, 83:29-39
 47. Wang G., Liu J., Yu Z., Jin J., Liu X. Unique distribution of cyanobacterial podoviruses and their potential hosts in a paddy field of northeast China. FEMS Microbiology Ecology, 2014, 90:331-334
 48. Liu J., Sui Y., Yu Z., Shi Y., Chu H., Jin J., Liu X., Wang G.,* High throughput sequencing analysis of biogeographical distribution of bacterial communities in the black soils of northeast China. Soil Biology & Biochemistry, 2014, 70: 113-122
 49. Liu J., Zheng C., Song C., Guo S., Liu X., Wang G.,* The conversion from natural wetlands to paddy field alters the composition of soil bacterial communities in Sanjiang Plain, Northeast China. Annals of Microbiology, 2014, 64:1359-1403. DOI: 10.1007/s13213-013-0784-9.
 50. Jing R., Liu J., Yu Z., Liu X., Wang G.,* Phylogenetic distribution of the capsid assembly protein gene (g20) of cyanophages in paddy floodwaters in Northeast China. PLoS One, 2014, Vol 9(2): e88634.
 51. Zheng C., Wang G*, Liu J., Song C., Gao H., Liu X. Characterization of the major capsid gene (g23) of T4-type bacteriophages in the wetlands of Northeast China. Microbial Ecology, 2013, 65:616-625
 52. Miao S., Shi H., Jin J., Liu J., Liu X. and Wang G.* Effects of short-term drought and flooding on soybean nodulation and yield at key nodulation stage under pot culture. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10:819-824
 53. Mi L., Wang G*, Jin J., Sui Y., Liu J., Liu X. Comparison of microbial community structures in four black soils along a climatic gradient in Northeast China. Canadian Journal of Soil Science, 2012, 92: 543-549.
 54. Liu J., Wang G*., Wang Q., Liu J., Jin J., Liu X. Phylogenetic diversity and assemblage of major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages in paddy field soils during rice growth season in Northeast China. Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58:4:435-444
 55. Yu Z., Wang G*., Jin J. Liu J. & Liu X. Soil microbial communities are more affected by land use than seasonal variation in restored grassland and cultivated Mollisols in Northeast China. European Journal of Soil Biology, 2011, 47: 357-363.
 56. Liu J., Wang G*., Zheng C., Yuan X., Jin J. & Liu X. Specific assemblages of major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages isolated from upland black soils in Northeast China. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43:1980-1984.
 57. Wang G*., Asakawa S., Kimura M. Spatial and temporal changes of cyanophage communities in paddy field soils as revealed by capsid assembly protein gene g20. FEMS Microbiology Ecology, 2011, 76: 352-359.
 58. Liu J., Wang G*., Jin J. Liu J. & Liu X. Effects of different concentrations of phosphorus on microbial communities in soybean rhizosphere grown in two types of soils. Annals of Microbiology, 2011, 61:525-534.
 59. Wang G*., Yu Z., Liu J., Jin J., Liu X., Kimura M. Molecular analysis of the major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages in an upland black soil in Northeast China. Biology and Fertility of Soils, 2011, 47:273-282.
 60. Wang G*., Murase J., Asakawa S & Kimura M. Unique viral capsid assembly protein gene (g20) of cyanophages in the floodwater of a Japanese paddy field. Biology and Fertility of Soils, 2010, 46:93-102.
 61. Wang G*., Watanabe T, Jin J., Liu X., Kimura M, Asakawa S. Methanogenic archaeal communities in paddy field soil in north-east China as evaluated by PCR-DGGE, sequencing and real-time PCR analyses. Soil Science and Plant Nutrition, 2010, 56: 831-838.
 62. Chen X., Wang G*., Xu M., Jin J., Liu X. Antifungal peptide produced by Paenibacillus polymyxa BRF-1 isolated from soybean rhizosphere. African Journal of Microbiology Research, 2010, 4(24): 2692-2698.
 63. Wang G*., Murase J., Asakawa S & Kimura M. Novel cyanophage photosynthetic gene psbA in the floodwater of a Japanese rice field. FEMS Microbiology Ecology, 2009, 70:79-86.
 64. Xu Y., Wang G.*, Jin J., Liu J., Zhang Q. and Liu X. Bacterial communities in soybean rhizosphere in response to soil type, soybean genotype, and their growth stage. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41:919-925.
 65. Wang G.*, Jin J., Asakawa S & Kimura M. Survey of major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages in rice fields in Northeast China. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41:423-427.
 66. Wang G.*, Hayashi M, Saito M, Tsuchiya K, Asakawa S & Kimura M. Survey of major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages in Japanese paddy field soils. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41:13-20.
 67. Wang G.*, Murase J, Taki K, Ohashi Y, Yoshikawa N, Asakawa S, Kimura M. Changes in major capsid genes (g23) of T4-type bacteriophages with soil depth in two Japanese rice fields. Biology and Fertility of Soils, 2009, 45:521-529.
 68. Wang G.*, Xu Y., Jin J., Liu J., Zhang Q. and Liu X. Effect of soil type and soybean genotype on fungal community in soybean rhizosphere during reproductive growth stages. Plant and Soil, 2009, 317:135-144.
 69. Wang G.*, Jin J., Liu J., Chen X., Liu J. and Liu X. Bacterial community structure in a Chinese Mollisol under long-term natural restoration, cropping and bare fallow history estimated by PCR-DGGE. Pedosphere, 2009, 19:156-165.
 70. Wang G.*, Jin J., Xu M., Pan X. and Tang C. Inoculation with phosphate-solubilizing fungi diversities the bacterial community in rhizospheres of maize and soybean, Pedosphere, 2007, 17: 191-199.
 71. Wang G.*, Jin J., Chen X., Liu J. and Liu X. Biomass and catabolic diversity of microbial communities with long-term restoration, bare fallow and cropping history in Chinese Mollisols. Plant, Soil, and Environment, 2007, 53: 177-185.
 72. Wang G., Han X., Nakayama N., Watanabe T., Watanabe A., Kimura M. Soil organic matter dynamics in lands continuously cultivated with maize and soybean in Heilongjiang Province, Northeast China: Estimation from natural 13C abundance. Soil Science and Plant Nutrition, 2006, 52(2): 139-144.
 73. Jin J., Wang G.*, Liu X., Pan X., S.J. Herbert. Phosphorus application affects the soybean root response to water deficit at the initial flowering and full pod stages. Soil Science and Plant Nutrition, 2005, 51: 953-960.
 74. Wang G.*, Zhou D., Yang Q., Jin J., Liu X. Solubilization of rock phosphate in liquid culture by fungal isolates from rhizosphere soil. Pedosphere, 2005, 15:532-538.
 75. Wang G.*, Zhou K., Jin J., Pan X., Liu X. Effects of different N sources on N nutrient and microbial distribution across soybean rhizosphere, Soil Science and Plant Nutrition, 2003, 49:817-823.
 76. Wang G., Nakajima Y., Shaku I. and Kimura M. Effect of fungicide Thiram on microbial communities of rice seeds surface estimated by culture-dependent and culture-independent (PCR-RFLP) methods, Soil Science and Plant Nutrition, 2001, 47:303-314. 
Co-author:

 1. Zhang Jinyuan, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Tang Caixian Adams J, Liu Junjie, Liu Judong, Zhang Shaoqing, Wu Junjiang, Jin Jian. Co–elevation of  CO2 and temperature enhances nitrogen mineralization in the rhizosphere of rice. Biology and Fertility of Soils, 2022, https://doi.org/10.1007/s00374-022-01667-4.

 2. Zhang Jinyuan, Li Yansheng, Yu Zhenhua*, Adams J, Tang Caixian, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Franks A, Liu Judong, Zhang Shaoqing, Jin Jian. Elevated atmospheric CO2 and warming enhance the acquisition of soil-derived nitrogen rather than urea fertilizer by rice cultivars. Agricultural and Forest Meteorology, 2022, 324: 109117.

 3. Liu Zhuxiu, Liu Junjie*, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Hu Xiaojing, Gu Haidong, Li Lujun, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Archaeal communities perform an important role in maintaining microbial stability under long term continuous cropping systems. Science of the Total Environment, 2022, 838, 156413.

 4. Xiao Yang, Zhou Meng*, Li Yansheng, Zhang Xingyi, Wang Guanghua, Jin Jian, Ding Guangwei, Zeng Xiannan, Liu Xiaobing. Straw return rather than organic manure increases soil aggregates stability under corn-soybean rotation in surface Mollisols. Agronomy, 2022.

 5. Xie Zhihuang, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Tang Caixian, Lian Tengxiang, Adams Jonathan, Liu Junjie, Liu Judong, Herbert S J. and Jin Jian. Soil microbial metabolism on carbon and nitrogen transformation links the crop-residue contribution to soil organic carbon. npj Biofilms and Microbiomes, 2022, 8:14; doi.org/10.1038/s41522-022-00277-0.

 6. Fang Rui, Li Yansheng, Yu Zhenhua, Xie Zhihuang, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Herbert S J., Jin Jian. Warming offsets the beneficial effect of elevated CO2 on maize plant-carbon accumulation in particulate organic carbon pools in a Mollisol. Catena, 2022 213: 106219.

 7. Guo Lili, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Xie Zhihuang, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Liu Judong, Jin Jian. Plant phosphorus acquisition links to phosphorus transformation in the rhizospheres of soybean and rice grown under CO2 and temperature co-elevation. Science of the Total Environment, 2022, 823:153558.

 8. Yanxia Xu, Junjie Liu,* Xuefeng Liu, Hong Li, Zhao Yang, Hongbao Wang , Xinyu Huang, Lan Lan, Yutong An, Lujun Li, Qin Yao, Guanghua Wang. Continuous cropping of alfalfa (Medicago sativa L.) reduces bacterial diversity and simplifies cooccurrence networks in aeolian sandy soil. Soil Ecol. Lett., 2022, 4(2): 131-143. doi.org/10.1007/s42832-021-0083-5

 9. Zhou Meng, Xiao Yang, Li Yansheng*, Zhang Xingyi, Wang Guanghua, Jin Jian, Ding Guangwei, Liu Xiaobing*. Soil quality index evaluation model in responses to six-year fertilization practices in Mollisols. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, 68(2):180-194. doi:10.1080/03650340.2020.1827395

 10. Liu Zhuxiu, Gu Haidong, Liang Aizhen, Li Lujun, Yao Qin, Xu Yanxia, Liu Junjie, Jin Jian, Liu Xiaobing, Wang Guanghua. Conservation tillage regulates the assembly, network structure and ecological function of soil bacterial community in black soils. Plant and Soil, 2022, 472(1-2): 207-223. doi.org/10.1007/s11104-021-05219-x.

 11. HU Xiaojing, LIU Junjie, GU Haidong, LIU Zhuxiu, LI Lujun, YU Zhenhua, LI Yansheng, JIN Jian, LIU Xiaobing, WANG Guanghua. Biogeographic distribution patterns and assembly processes of nirS and nirK-type denitrifiers across the black soil zone in Northeast China. Soil Science Society of America Journal, 2021, DOI: 10.1002/saj2.20345.

 12. Xiaojing Hu, Junjie Liu *, Aizhen Liang, Lujun Li, Qin Yao, Zhenhua Yu, Yansheng Li, Jian Jin, Xiaobing Liu, Guanghua Wang. Conventional and conservation tillage practices affect soil microbial co-occurrence patterns and are associated with crop yields. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2021, 319: 107534.

 13. Xie Zhihuang, Li Yansheng, Yu Zhenhua, Wang Guanghua, Tang Caixian, Mathesius Ulrike, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Liu Judong, Herbert Stephen J, Wu Junjiang & Jin Jian. Incorporation of maize crop residue maintains soybean yield through the stimulation of nitrogen fixation rather than residue-derived nitrogen in Mollisols. Field Crops Research, 2021, 272, 108269.

 14. Xie Zhihuang, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Tang Caixian, Mathesius Ulrike, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Herbert Stephen J, Wu Junjiang & Jin Jian. Linking rhizospheric diazotrophs to the stimulation of soybean N2 fixation in a Mollisol amended with maize straw. Plant and Soil, 2021, 463: 279-289. doi.org/10.1007/s11104-021-04904-1.

 15. Li Yansheng, Xie Zhihuang, Yu Zhenhua, Wang Yanhong, Liu Changkai, Wang Guanghua, Wu Junjiang, Jin Jian*, Liu Xiaobing*. Impact of surface soil manuring on particulate carbon fractions in relevant to nutrient stoichiometry in a Mollisol profile. Soil & Tillage Research, 2021, 207, 104859

 16. Fang Rui, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Xie Zhihuang, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Liu Judong, Herbert Stephen J & Jin Jian. Warming rather than elevated CO2 shifts the rhizobacterial community composition in four maize-growing soils. Soil Science Society of America Journal, 2021, 85: 665-676. DOI: 10.1002/saj2.20217.

 17. Fang Rui, Li Yansheng, Yu Zhenhua, Xie Zhihuang, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Herbert Stephen J & Jin Jian. Warming and elevated CO2 interactively affect the photosynthetic carbon of maize plant retained in major farming soils, Archives of Agronomy and Soil Science, 2021, 67(4): 474-486 DOI: 10.1080/03650340.2020.1735630

 18. Zhou Meng, Wang Chunyu, Xie Zhihuang, Li Yansheng*, Zhang Xingyi, Wang Guanghua, Jin Jian, Ding Guangwei, Liu Xiaobing*. Humic substances and distribution in Mollisols affected by six-year organic amendments. Agronomy Journal, 2020, doi:10.1002/agj2.20391

 19. Hu XJ, Liu JJ, Yu ZH, Yao Q, Zhang W, Mi G, Liang AZ, Li LJ, Chen XL, Jin J, Liu XB, Wang GH. Continuous cropping of soybean induced a more fluctuating fungal network and intensive pathogenic fungal interactions in a Mollisol of Northeast China. Soil Science Society of America Journal, 2020, 84:775-783. DOI:10.1002/saj2.20069

 20. Hu XJ, Liu JJ, Wang XZ, Yu ZH, Yao Q, Jin J, Liu XB, Wang GH. Dramatic changes in bacterial co-occurrence patterns and keystone taxa responses to cropping systems in Mollisols of Northeast China, Archives of Agronomy and Soil Science, 2020, DOI: 10.1080/03650340.2020.1726325

 21. Liu ZX., Liu JJ*., Yu ZH., Yao Q., Li YS., Liang AZ., Zhang W., Mi G., Jin J., Liu XB and Wang GH. Long-term continuous cropping of soybean is comparable to crop rotation in mediating microbial abundance, diversity and community composition. Soil & Tillage Research, 2020, 197, 104503.

 22. Huang YL., Fang R., Li YS., Liu XB., Wang GH., Yin KD., Jin J., Herbert SJ. Warming and elevated CO2 alter the transcriptomic response of maize (Zea mays L.) at the silking stage. Scientific Reports, 2019, 9: 17948. Doi.org/10.1038/s41598-019-54325-5.

 23. Wang Yanhong, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Tang Caixian, Liu Xiaobing, Liu Junjie, Xie Zhihuang, Jin Jian. 13C-DNA-SIP distinguishes the prokaryotic community that metabolizes soybean residues produced under different CO2 concentrations. Frontiers in Microbiology, 2019, 466735. 

 24. Li Yansheng, Yu Zhenhua, Yang Songchao, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Wang Chunyu, Xie Zhihuang, Jin Jian. Impact of elevated CO2 on C:N:P ration among soybean cultivars. Science of the Total Environment, 2019, 694:133784

 25. Li Yansheng, Yu Zhenhua, Yang Songchao, Jin Jian, Wang Guanghua, Liu Changkai, Herbert J Stephen, Liu Xiaobing. Soybean intraspecific genetic variation in response to elevated CO2. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, 65:12, 1733-1744.

 26. Wang YH, Yu ZH, Li YS, Wang GH, Tang C, Liu XB, Liu JJ, Xie ZH, Jin J. Elevated CO2 alters the structure of the bacterial community, assimilating plant-derived carbon in the rhizosphere of soybean. European Journal of Soil Science, 2019, DOI:10.1111/ejss.12817

 27. Ikeya Kosuke, Maie Nagamitsu, Han Xiaozeng, Wang Guanghua, Watanabe Akira. Comparison of carbon skeletal structures in black humic acids from different soil origins. Soil Science and Plant Nutrition, 2019, 65(2):109-113. doi.org/10.1080/00380768.2019.1584016

 28. Lian Tengxiang, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, Tang Caixian, Franks Ashley, Liu Junjie, Liu Judong. The shift of bacterial community composition magnifies over time in response to different sources of soybean residues. Applied Soil Ecology, 2019, 136:163-167.

 29. Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Tang Caixian, Wang Yanhong, Liu Junjie, Liu Xiaobing, Jin Jian. Elevated CO2 alters the abundance but not the structure of diazotrophic community in the rhizosphere of soybean grown in a Mollisol. Biology and Fertility of Soils, 2018, 54(7): 877-881.

 30. Yu Zhenhua, Li Yansheng, Hu Xiaojing, Jin Jian, Wang Guanghua, Tang Caixian, Liu Junjie, Liu Xiaobing, Franks Ashley, Egidi Elenora, Xie Zhihuang. Elevated CO2 increases the abundance but simplifies networks of soybean rhizosphere fungal community in Mollisol soils. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2018, 264: 94-98.

 31. Lian Tengxiang, Yu Zhenhua, Liu Junjie, Li Yansheng, Wang Guanghua, Liu Xiaobing, rt Stephen J Herbe, Wu Junjiang, Jin Jian. Rhizobacterial community structure in response to nitrogen addition varied between two Mollisols differing in soil organic carbon. Scientific Reports, 2018, 8:12280. DOI:10.1038/s41598-018-30769-z.

 32. Lian Tengxiang, Jin Jian, Wang Guanghua, Tang Caixian, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Liu Junjie, Zhang Shaoqing, Xiaobing Liu. The fate of soybean residue-carbon links to changes of bacterial community composition in Mollisols differing in soil organic carbon. Soil Biology & Biochemistry, 2017, 109: 50-58

 33. Yansheng Li, Zhenhua Yu, Xiaobing Liu, Ulrike Mathesius, Guanghua Wang, Caixian Tang, Junjiang Wu, Judong Liu, Shaoqing Zhang, Jian Jin. Elevated CO2 increases nitrogen fixation at the reproductive phase contributing to various yield responses of soybean cultivars. Frontiers in Plant Science, 2017, 8:1546

 34. Lian Tengxiang, Wang Guanghua, Yu Zhenhua Li Yansheng, Liu Xiaobing, Zhang Shaoqing, Stephen James Herbert, Jin Jian. Bacterial communities incorporating plant-derived carbon in the soybean rhizosphere in Mollisols that differ in soil organic carbon content. Applied Soil Ecology, 2017, 119:375-383

 35. Wang Yanhong, Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, LiuJunjie, Liu Judong, Liu Xiaobing, Jin Jian. Microbial association with the dynamics of particulate organic carbon in response to the amendment of elevated CO2-derived wheat residue into a Mollisol. Science of the Total Environment, 2017, 607-608:972-981.   

 36. Yueyu Sui, Jian Jin, Xiaobing Liu, Xingyi Zhang, Yansheng Li, Keqin Zhou, Guanghua Wang, Guoli Di & Stephen James Herbert (2017): Soil carbon sequestration and crop yield in response to application of chemical fertilizer combined with cattle manure to an artificially eroded Phaeozem. Archives of Agronomy and Soil Science, 63(11):1510-1522. DOI: 10.1080/03650340.2017.1292032

 37. Jin J., LI Y- S, Liu X-B, Wang G-H, Tang C-X, Yu Z-H, Wang X-J, Herbert SJ. Elevated CO2 alters distribution of nodal leaf area and enhances nitrogen uptake contributing to yield increase of soybean cultivars grown in Mollisols. PLoS ONE, 2017, 12(5): e0176688. doi.org/10.1371/journal.pone.0176688

 38. Yu Zhenhua, Li Yansheng, Jin Jian*, Liu Xiaobing, Wang Guanghua, Carbon flow in the plant-soil-microbe continuum at different growth stages of maize grown in a Mollisol. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, 63(3): 362-374

 39. Lian TX, Wang GH, Yu ZH, Li YS, Liu XB, Jin J. 2016. Carbon input from 13C-labelled soybean residues in particulate organic carbon fractions in a Millisol. Biology and Fertility of Soils, 52:331-339. DOI 10.1007/s00374-015-1080-6

 40. Li Y. S., Liu X. B., Wang G. H., Yu Z. H., Mathesius U., Liu J. D. Herbert S. J., and Jin J. 2016. Shift in origin of plant nitrogen alters carbon and nitrogen assimilation during reproductive stages of soybean grown in a Mollisol. Crop & Pasture Science, 67(8):872-880.

 41. Yu Zhenhua, Li Yansheng, Wang Guanghua, Liu Junjie, Liu Judong, Liu Xiaobing, Herbert S.J, Jin Jian. 2016. Effectiveness of elevated CO2 mediating bacterial communities in the soybean rhizosphere depends on genotypes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 231:229-232.

 42. Zhou, K., Sui Y., Liu X., Zhang X., Jin J., Wang G., Herbert S. 2015. Crop rotation with 9-year continuous cattle manure addition restores farmland productivity of artificially eroded Mollisols in Northeast China. Field Crops Research, 171:138-145

 43. Zhang WW, Wang GH, Liu XB, Feng ZZ. 2014. Effects of elevated O3 exposure on seed yield, N concentration and photosynthesis of nine soybean cultivars (Glycine max (L.) Merr.) in Northeast China. Plant Science, 226: 172-181

 44. Yu ZH, Wang GH, Marschner P. 2014. Drying and rewetting-Effect of frequency of cycles and length of moist period on soil respiration and microbial biomass. European Journal of Soil Biology, 62:132-137

 45. Li Y., Du M., Zhang Q., Wang G., Jin J., Herbert S., Liu X. 2014. Planting date influences fresh pod yield and seed chemical compositions of vegetable soybean. Hort Science, 49:1376-1380

 46. Jin J, Liu XB, Wang GH, Chen XL, Yu ZH, Herbert SJ. 2013. Effect of phosphorus application on hierarchical lateral root morphology and phosphorus acquisition in soybean. Journal of Plant Nutrition, 36(10): 1578-1589.

 47. Miao SJ, Shi H, Wang G H, Jin J, Liu J D, Zhou K Q, Sui Y Y, Liu X B. 2013. Seven years of repeated cattle manure addition to eroded Chinese Mollisols increase low-molecular-weight organic acids in soil solution. Plant and Soil, 369(1-2):577-584.

 48. Jin J., Wang GH., Liu JD., Yu ZH., Liu XB., Herbert SJ. 2013. The fate of soybean photosynthetic carbon varies in Mollisols differing in organic carbon. European Journal of Soil Science, 64: 500-507

 49. Li Yansheng, Ming Du, Qiu-ying Zhang, Guang-hua Wang, Masoud Hashemi, and Xiao-bing Liu. 2012 Greater differences exist in seed protein, oil, total soluble sugar and sucrose content of vegetable soybean genotypes [Glycine max (L.) Merrill] in Northeast China, Australian Journal of Crop Science 6(12): 1681-1686

 50. Jin J., Wang GH., Liu JD., Liu XB., Liu JJ., Yu ZH., Herbert SJ. Seasonal allocation of photosynthetically fixed carbon to the soybean-grown Mollisols in Northeast China. Crop & Pasture Science, 2011, 62, 563-570.

 51. Watanabe T., Wang G., Lee C G., Murase J., Asakawa S., Kimura M. Assimilation of glucose-derived carbon into methanogenic archaea in soil under unflooded condition. Applied Soil Ecology, 2011, 48:201-209.

 52. Jin J., Liu X., Wang G., Liu J., Mi L., Chen X., Herbert S. Leaf Nitrogen Status as a Main Contributor to Yield Improvement of Soybean Cultivars. Agronomy Journal, 2011, 103(2):441-448.

 53. Watanabe T., Wang G., Taki K., Ohashi Y., Kimura M., Asakawa S. Vertical changes in bacterial and archaeal communities with soil depth in Japanese paddy fields. Soil Science and Plant Nutrition, 2010, 56: 705-715.

 54. Jin J., Wang G., Liu X., Mi L., Li Y., Xu Y., Herbert S. Genetic improvement of yield shapes the temporal and spatial root morphology of soybean (Glycine max) grown in north-east China. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 2010, 38:177-188.

 55. Jin J., Liu X., Wang G., Mi L., Shen Z., Chen X., Herbert S. J. Agronomic and physiological contributions to the yield improvement of soybean cultivars released from 1950 to 2006 in Northeast China. Field Crops Research, 2010, 115: 116-123.

 56. Jin J., Wang G., Liu X., Liu J., Chen X., Herbert S. J. Temporal and spatial dynamics of bacterial community in the rhizosphere of soybean genotypes grown in a black soil. Pedosphere, 2009, 19: 808-816.

 57. Liu X., Jin J., Wang G., Herbert S. J. Soybean yield physiology and development of high-yielding practices in Northeast China. Field Crop Research, 2008, 105:157-17.

 58. Tang C., Zheng S.J., Qiao, Y, Wang G., Han X. Interaction between high pH and iron supply on nodulation and iron nutrition of Lupinus albus L. genotypes differing in sensitivity to iron deficiency. Plant and Soil, 2006, 279:153-162.

 59. Jin J., Wang G., Tang C., Liu X., Pan X., Herbert S. J. Interaction between phosphorus nutrition and drought on grain yield, assimilation of phosphorus and nitrogen in two cultivars of Glycine max (L.) Merr. differing in protein concentration in grains, Journal of Plant Nutrition, 2006, 29:1433-1449.

 60. Liu X., Jin J., Herbert S. J., Zhang Q., Wang G. Yield components, dry matter, LAI and LAD of soybeans in Northeast China. Field Crops Research, 2005, 93: 85-93.

 61. Liu X., Herbert S. J., Jin J., Zhang Q., Wang G. Responses of photosynthetic rates and yield/quality of main crops to irrigation and manure application in the black soil area of Northeast China. Plant and Soil, 2004, 261:55-60.


Students

Graduated students
金剑    博士研究生 083001-环境科学,2006
刘俊杰 博士研究生 071012-生态学,2012
于镇华 博士研究生 071012-生态学, 2012

荆瑞勇 博士研究生 071012-生态学,2014 

姚  钦  博士研究生 071012-生态学, 2017
王新珍 博士研究生 071012-生态学,2017

胡晓婧 博士研究生 071012-生态学, 2018

郑春雨 硕士研究生 071012-生态学, 2012
张千丰 硕士研究生 071012-生态学,2013

李想    硕士研究生 071012-生态学,2018


Graduate students

孙岩    博士研究生 071012-生态学

李森   博士研究生 071012-生态学

白鑫   博士研究生 071012-生态学