General

Xingfa Gao, Prof. Dr.

Theoretical and Computational Nanoscience,
National Center for Nanoscience and Technology of China
Beijing 100190, China
E-mail: gaoxf@nanoctr.cn
Group website: http://www.gao-lab.net 

Research Areas

My research interest includes:

1)  Computation study of mechanisms at the nano-bio interface,

2)  Computational design of catalytic nanomaterials for bioapplications,

3)  Computational design of nano-carriers for drug delivery

Recent publications

   
Papers

1. Xiaomei Shen, Zhenzhen Wang, Xingfa Gao*, Yuliang Zhao, Density Functional Theory-Based Method to Predict the Activities of Nanomaterials as Peroxidase Mimics, ACS Catalysis 2020, 10, 21, 12657–12665.

2. Xiaomei Shen, Wenqi Liu, Xuejiao Gao, Zhanghui Lu, Xiaochun Wu,* Xingfa Gao*Mechanisms of Oxidase and Superoxide Dismutation-like Activities of Gold, Silver, Platinum, and Palladium, and Their Alloys: A General Way to the Activation of Molecular OxygenJ. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 15882-15891.

3. Meng Gao, Zhenzhen Wang, Huizhen Zheng, Li Wang, Shujuan Xu, Xi Liu, Wei Li, Yanxia Pan, Weili Wang, Xiaoming Cai, Ren'an Wu, Xingfa Gao,* Ruibin Li, * Two-Dimensional Tin Selenide (SnSe) Nanosheets Capable of Mimicking Key Dehydrogenases in Cellular Metabolism, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 3618-3623.

4. Wu, Jiangjiexing, Wang, Zhenzhen; Jin, Xin; Zhang, Shuo; Li, Tong; Zhang, Yihong; Xing, Hang; Yu, Yang; Zhang, Huigang; Gao, Xingfa;* Wei, Hui,* Hammett Relationship in Oxidase-Mimicking MetalOrganic Frameworks Revealed through a Protein-Engineering-Inspired Strategy, Advanced Materials, 2021, 33(3): 2005024.

5. Jiaming Liu, Liming Wang, Xiaomei Shend, Xingfa Gao,* Yanhuan Chen,Huibiao Liu,* Ying Liu, Dongtao Yin, Yang Liu, Wei Xu, Rong Cai, Min You, Mengyu Guo, Yaling Wang, Jiayang Lia, Yuliang Li, Chunying Chen* Graphdiyne-templated palladium-nanoparticle assembly as a robust oxygen generator to attenuate tumor hypoxia, Nano Today, 2020, 34, 100907.