General

Prof. Yongqiang Yu

LASG, Institute of Atmospheric Physics
Email: yyq@lasg.iap.ac.cn
Telephone: 010-82995167
Address: Hua Yan Li 40, Chao Yang District
Postcode: Beijing 100029 

ResaerdID website:   https://publons.com/researcher/1581699/yongqiang-yu/  

Research Areas

Devlopment of Earth System Model

Devlopment of General Oceanic Circulation Model

Climate Change

Air-Sea Interaction

Education

1985-1989 Nanjing Institute of Meteorology, Bachlor for Meteorology

1991-1994 Institute of Atmospheric Physics, Master for Meteorology

1994-1997 Institute of Atmospheric Physics, Ph. D.  for Meteorology

Experience

   
Work Experience

1997-  Research Scientist, Laboratory of numericall modelling for Atmospheric Sciences and Geophysical fluid dynamics (LASG), Institute of Atmospheric Physics

Teaching Experience
2012- Profssor, University of Chinese Academy of Sciences

Academic Participation:

Lead author of the sixth IPCC assesment report (AR6) of working group I

Editorial board member of Advance in Atmospheric Sciences

Editorial board member of Climate and Eviromental Research

Editorail board member of Chinese Journal of Atmopheric Sciences

Editorail board member of Atmospheric and Oceanic Research Letter

Editorial board member of Journal of Tropical Oceanography


Honors & Distinctions

Graduate student fellowship for Chinese Academy of Sciences, 1996.

“Xue Du Feng Zheng” fellowship,1998

The second prize of National Natural Science, 2005


Publications

   
Papers

 1. He, Bian, Yongqiang YU, Qing BAO, Pengfei LIN, Hailong LIU, Jinxiao LI, Lei WANG, Yimin LIU, Guoxiong WU, Kangjun CHEN, Yuyang Guo, Shuwen ZHAO, Xiaoqi ZHANG, Mirong SONG, and Jinbo XIE,2020: CAS FGOALS-f3-L Model datasets descriptions for CMIP6 DECK experiments, Atmospheric and Oceanic Science Letters, 10.1080/16742834.2020.1778419
 2. LiLijuan Li, Yongqiang Yu, Yanli Tang, Pengfei Lin, Jinbo Xie, Mirong Song, Li Dong, Tianjun Zhou, Li Liu, Lu Wang, Ye Pu Xiaolong Chen, Lin Chen, Zhenghui Xie, Hongbo Liu, Lixia Zhang, Xin Huang, Tao Feng, Weipeng Zheng, Kun Xia, Hailong Liu Jiping LiuYan Wang, Longhuan Wang, Binghao Jia, Feng Xie, Bin Wang, Shuwen Zhao, Zipeng Yu, Bowen Zhao, Jilin Wei2020,  The Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model Grid-Point Version 3 (FGOALS-g3): Description and Evaluation, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, e2019MS002012. https://doi.org/10.1029/2019MS002012
 3. Guo, Yuyang , Yongqiang Yu, Pengfei Lin, Hailong Liu, Bian He, Qing Bao, Shuwen Zhao, Xiaowei Wang,2020: Overview of the CMIP6 historical experiment datasets with the climate system model CAS FGOALS-f3-L, Advances in Atmospheric Sciences. doi: 10.1007/s00376-020-2004-4. 
 4. He, Yujun He, Bin WangWenyu HuangShiming XuYong WangLi LiuLijuan LiJuanjuan LiuYongqiang YuYanluan LinXiaomeng Huang & Yiran Peng: A new DRP-4DVar-based coupled data assimilation system for decadal predictions using a fast online localization technique. Clim Dyn(2020). https://doi.org/10.1007/s00382-020-05190-w
 5. Lin, PengfeiZhipeng YUHailong LIUYongqiang YUYiwen LIJirong JIANGWei XUEKangjun CHENQian YANGBowen ZHAOJilin WEIMengrong DINGZhikuo SUNYaqi WANGYao MENGWeipeng ZHENGJinfeng MA, 2020, LICOM Model Datasets for the CMIP6 Ocean Model Intercomparison Project, Adv. Atmos. Sci., 37(3): 239-249. doi: 10.1007/s00376-019-9208-5
 6. Zhou, Tianjun, Ziming Chen, Liwei Zou, Xiaolong Chen, Yongqiang Yu, Bin Wang, Qing Bao, Ying Bao, Jian Cao, Bian He, Shuai Hu, Lijuan Li, Yanluan Lin, Libin Ma, Fangli Qiao, Xinyao Rong, Yanli Tang, Bo Wu, Tongwen Wu, Xiaoge Xin, Zhenya Song, He Zhang, Minghua Zhang, 2020: Development of Earth–Climate System Models in China and the CMIP6 historical simulations/projections from four Chinese models. J. Meteor. Res.34(1), 1–19, doi: 10.1007/s13351-020-9164-0
 7. Hua, Sun, and Yu (2019) Why do we have El Niño: quantifying a diabatic and nonlinear perspective using observations.Climate Dynamics (2019) 52:6705–6717 
 8. Tang Y L, Yu Y Q, Li L J, FGOALS-g模式及其参与CMIP6的方案 [J]. 气候变化研究进展 , 2019, 15 (5): 551-557
 9. Yu et al. (2108)任意正交曲线坐标系下的海洋模式动力框架的发展与评估 [J]. 大气科学, 42 (4): 877−889.
 10. 李晓兰, 俞永强. 2018. 耦合模式 FGOALS-s2 模拟的大西洋经圈翻转环流(AMOC)的年代际变率 [J]. 气候与环境研究,23 (2): 221−234.
 11. Hua et al. (2018) Impact of atmospheric model resolution on simulation of ENSO feedback processes: a coupled model study
 12. Tang, S.-L., & Yu, Y.-Q. (2018). Evaluation of the zonal wind stress response to SST in the CMIP5 AMIP simulations. Atmospheric and Oceanic Science Letters11(2), 157–164.https://doi.org/10.1080/16742834.2018.1429801
 13. Yu, T., Guo, P., Cheng, J., Hu, A., Lin, P., & Yu, Y. (2018). Reduced connection between the East Asian Summer Monsoon and Southern Hemisphere Circulation on interannual timescales under intense global warming. Climate Dynamics51(9–10), 3943–3955. https://doi.org/10.1007/s00382-018-4121-7
 14. Zhou T. J., Wang B., Yu Y. Q., Liu Y. M., Zheng W. P., Li L. J., Wu B., Lin P. F., Guo Z., ... and Zhang W. X. (2018). The FGOALS climate system model as a modeling tool for supporting climate sciences: An overview. Earth Planet. Phys., 2(4), 276–291. http://doi.org/10.26464/epp2018026
 15.  LUAN Yi-Hua, YU Yong-Qiang and ZHENG Wei-Peng, 2016: Heat budget analysis in three typical warm periods simulated by FGOALS-s2. Atmos. Oceanic Sci. Lett., 9(2), 83-89, doi: 10.1080/16742834.2015.1136781.
 16.  Chen, Lin, Yongqiang Yu, Weipeng Zheng, 2016:Improved ENSO simulation from climate system model FGOALS-g1.0 to FGOALS-g2, Climate Dynamics, http://doi.org/10.1007/s00382-016-2988-8
 17. Hua, L., & Yu, Y.-Q. (2015). Nonlinear responses of oceanic temperature to wind stress anomalies in tropical Pacific and Indian Oceans: A study based on numerical experiments with an OGCM. Journal of Meteorological Research29(4), 608–626. http://doi.org/10.1007/s13351-015-4115-x
 18. Hua, L., & Yu, Y.-Q. (2015). The Asymmetry of Subsurface Temperature Anomalies Associated with ENSO in the Equatorial Western Pacific. Atmospheric and Oceanic Science Letters8, 23–28. http://doi.org/10.3878/AOSL20140067
 19. Hua, Lijuan, Yongqiang Yu, and De-Zheng Sun, 2015: A Further Study of ENSO Rectification: Results from an OGCM with a Seasonal Cycle. J. Climate, 28, 1362–1382.
 20. Luan, Y., Braconnot, P., Yu, Y.-Q., & Zheng, W. (2015). Tropical Pacific mean state and ENSO changes: sensitivity to freshwater flux and remnant ice sheets at 9.5 ka BP. Climate Dynamics44(3-4), 661–678. doi:10.1007/s00382-015-2467-7
 21. JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, and YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate modeling in China: A review. Advances in Atmospheric Sciences32(2), 250–275. http://doi.org/10.1007/s00376-014-0002-0
 22. Chen, L., Li, T., & Yu, Y.-Q. (2015). Causes of Strengthening and Weakening of ENSO Amplitude under Global Warming in Four CMIP5 Models*. Journal of Climate28(8), 3250–3274. http://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00439.1
 23.  Hua, L., & Yu, Y.-Q. (2015). How Are El Niño and La Niña Events Improved in an Eddy-Resolving Ocean General Circulation Model? Atmospheric and Oceanic Science Letters8, 245–249. http://doi.org/10.3878/AOSL20150015
 24. Song, Y., & Yu, Y.-Q. (2015). Impacts of External Forcing on the Decadal Climate Variability in CMIP5 Simulations. Journal of Climate28, 5389–5405. http://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00492.1
 25.  HUANG Wenyu,WANG Bin,LI Lijuan et al, 2014:Variability of Atlantic Meridional Overturning Circulation in FGOALS-g2. Adv. Atmos. Sci., 31(1), 95-109, doi: 10.1007/s00376-013-2155-7.
 26.  Sun, D.-Z., Zhang, T., Sun, Y., & Yu, Y. (2014). Rectification of El Nino–Southern Oscillation into Climate Anomalies of Decadal and Longer Time Scales: Results from Forced Ocean GCM Experiments. J Climate27, 2545–2560. doi:10.1175/JCLI-D-13-00390.1
 27. Huang, W., B. Wang, Y. Yu, and L. Li, 2014: Improvements in LICOM2 — Part I: vertical mixing. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, doi: 10.1175/JTECH-D-13-00065.1. 
 28.  Huang, W., B. Wang, L. Li, and Y. Yu, 2014: Improvements in LICOM2 — Part II: Arctic circulation. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, doi:10.1175/JTECH-D-13-00064.1. 
 29. SONG Yi,YU Yongqiang,and LIN Pengfei, 2014:The Hiatus and Accelerated Warming Decades in CMIP5 Simulations. Adv. Atmos. Sci., 31(6), 1316-1330, doi: 10.1007/s00376-014-3265-6.
 30.  Lin, Pengfei, Yi Song, Yongqiang Yu, and Hailong Liu, 2014: An abrupt slowdown of Atlantic Meridional Overturning Circulation during 1915–1935 induced by solar forcing in a coupled GCM. Clim. Past Discuss., 10, 2519-2546.
 31. Zhou Tianjun, Yu Yongqiang, Liu Yimin, Wang Bin (Eds) , 2014: Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System Model: A Modeling Tool for the Climate Change Research Community, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41800-6,ISBN 978-3-642-41801-3 (eBook), DOI 10.1007/978-3-642-41801-3, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 483pp
 32. 19.   Chen, Lin, Yong-Qiang  Yu, De-Zheng Sun,2013: Cloud and Water Vapor Feedbacks to the El Niño Warming: Are They Still Biased in CMIP5 Models? J. Climate, 10.1175/JCLI-D-12-00575.1, Vol. 26, No. 14., 4947-4961.
 33.  Zheng, W., Wu, B., He, J., and Yu, Y.2013: The East Asian Summer Monsoon at mid-Holocene: results from PMIP3 simulations, Clim. Past, 9, 453-466, doi:10.5194/cp-9-453-2013.
 34. Yu, Yongqiang, Yi Song, 2013: The Modulation of Ocean Circulation to Global Warming: Numerical Simulation by FGOALS-s2. Chinese J. Atmos. Sci. dpi:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12306. (In Chinese)
 35. LIN Pengfei,LIU Hailong,YU Yongqiang et al, 2013:Long-term Behaviors of Two Versions of FGOALS2 in Preindustrial Control Simulations with Implications for 20th Century Simulations. Adv. Atmos. Sci., 30(3), 577-592, doi: 10.1007/s00376-013-2186-0. 
 36. Lin, Peng-Fei, Yong-Qiang YU, and Hai-Long Liu, 2013: The Long-term Stability and Oceanic Mean State Simulated by the Coupled Model FGOALS-s2. Adv. Atmos. Sci., 30(1), 175-192, doi: 10.107/s00376-012-2042-7
 37. Lin, Peng-Fei, Yong-Qiang YU, and Hai-Long Liu, 2013: Oceanic Climatology in the Coupled Model FGOALS-g2: Improvements and Biases.  Adv. Atm. Sci., doi: 10.1007/s00376-012-2137-1.
 38. Yu, Y,-Q., Jie He, Wei-Peng Zheng, Y.-H. Luan, 2013: Annual Cycle and Interannual Variability in the Tropical Pacific as simulated by three versions of FGOALS. Atmos. Adv. Sci., 30(3), 621-637, doi:10.1007/s00376-013-2184-
 39.  YU YongQiang, LIU, HaiLong, and LIN PengFei, 2012: A quasi-global 1/10° eddy-resolving ocean general circulation model and its preliminary results. Chinese Sci. Bull., 57, doi: 10.1007/s11434-012-5234-8 
 40.  Yan Li, and Yu Yongqiang, 2012: The spring prediction Barrier in ENSO Hindcast Experiments of FGOALS-g Model, Chinese Journal of Oceanography and Limnology, doi:10.1007/s00343-012-1271-z.  
 41. 俞永强,李超,王东晓,刘海龙,2011: 暖池季节变化的数值模拟及其对海表热力和动力强迫的敏感性. 热带海洋学报,30(1)1-10. 
 42. Yu, Y. Q., W. P. Zheng, B. Wang, L. J. Li, H. L. Liu, and J. P. Liu, 2011: Versions g1.0 and g1.1 of the LASG/IAP Flexible GlobalOcean-Atmosphere-Land System Model. Adv. Atmos. Sci., doi:10.1007/s00376-010-9112-5, 28(1), 99-117.  
 43. Zhou NingfangYu YongqiangJia Xiaolong and Qian Yongfu, 2009: Bimodality of the South Asia High Simulated by Coupled Models. Adv. Atmos. Sci. 26(6):1226-1234 
 44.  Yu, Y., and D.-Z. Sun, 2009: Response of ENSO and Mean State of the Tropical Pacific to Extra-tropical Cooling and Warming: A Study Using the IAP Coupled Model. J. Climate, 22, 5902-5917.
 45. Sun, D.-Z., Y. Yu, and T. Zhang, 2009: Tropical Water Vapor and Cloud Feedbacks in Climate Models: A Further Assessment Using Coupled Simulations. J. Climate, 22, 1287-1304. 
 46. Yu, Y. Q., Zhi Hai, Wang Bin, Wan Hui, Liu Hailong, Li Wei, Zheng Weipeng, and Zhou Tianjun, 2008: Coupled Model Simulations of Climate Changes in the 20th Century and Beyond, Adv. Atmos. Sci. Vol. 25, 641-654. 
 47.  Zhou Tianjun, Yu Yongqiang, Liu Hailong, Li Wei, You Xiaobao, and Zhou Guangqing, 2007: Progress in the Development and Application of Climate Ocean Models andOcean-AtmosphereCoupled Models in China. Adv. Atmos. Sci, 24, 1109-1120. 
 48. Zheng Weipeng and Yu Yongqiang, 2007: ENSOPhase-Lockingin an Ocean–Atmosphere Coupled ModelFGCM-1.0,Advance in Atmos. Sci.,24,833-844. 
 49. Zhou Ningfang, Yu Yongqiang, and Qian Yongfu2006:Simulations of the 100 hPa South Asia High and Precipitation over the East Asia with IPCC Coupled GCMs. Adv. Atmos. Sci., Vol. 23, 375-390. 
 50. Jian, Zhimin, Yongqiang Yu, Baohua Li, Jiliang Wang, Xuehong Zhang, Zuyi Zhou, 2006: Phased evolution of the southnorth hydrographic gradient in the South China Sea since the middle Miocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 230, 251– 263. 
 51. 俞永强, 陈文等, 2005, -气相互作用对我国气候变化的影响, 气象出版社, 北京, 201pp. 
 52. YU, Y. Q., and X. Y. Liu, 2004: ENSO and Indian Dipole Mode in Three Coupled GCMs, Acta Oceanologica Sinica, 234)581-595.  
 53. Yu, Y. Q., X. H. Zhang,  Y. F. Guo, 2004: Global coupled ocean- atmosphere general circulation models in LASG/IAP. Adv. Atmos. Sci., 21, 444-455. 
 54. 俞永强,周祖翼,张学洪,2003:印度尼西亚海道关闭对气候的影响:一个数值模拟研究.科学通报, 48卷增刊26064. 
 55.  Yu, Y. Q., R. C. Yu, X. H. Zhang, and H. L. Liu: 2002: A flexible global coupled climate model. Adv. Atmos. Sci., 19, 169-190. 
 56. 俞永强, A. Izard, 郭裕福,张学洪, 2001: IAP/LASG OGCM 全球海洋环流模式对风应力的响应.大气科学,25, 721-739.

Books

(1)Zhang,Xuehong, Guangyu Shi, Hui Liu, and Yongqiang Yu, IAP Global Ocean Atmosphere Land System Model, IAP Global Ocean Atmosphere Land System Model, 科学出版社, 2000-05
(2) 刘海龙,俞永强,张学洪,IAP气候系统海洋模式(LICOM1.0), IAP Climate System Ocean Model (LICOM1.0), 科学出版社, 2004-04
(3) 张学洪,俞永强,周天军,刘海龙,大洋环流及其海气相互作用的数值模拟讲义, Lecture on the General Oceanic Circulation and Air-Sea Interaction, 气象出版社, 2013-03


Students

已指导学生

梁晓妮  硕士研究生  070601-气象学  

李志强  博士研究生  070620-地球流体力学  

栾贻花  博士研究生  070601-气象学  

刘祥翠  博士研究生  070601-气象学  

张雅乐  博士研究生  070601-气象学  

莫慧尔  博士研究生  070601-气象学  

何杰  博士研究生  070601-气象学  

刘咪咪  博士研究生  070620-地球流体力学  

华莉娟  博士研究生  070601-气象学  

宋毅  博士研究生  070601-气象学  

陈林  博士研究生  070601-气象学  

李晓兰  博士研究生  070601-气象学  

唐绍磊  博士研究生  0706Z1-地球流体力学  

郭于阳  博士研究生  070601-气象学  

安博  博士研究生  070601-气象学  

赵舒文  博士研究生  0706Z1-地球流体力学  

现指导学生

王晓伟  博士研究生  070601-气象学  

李金  硕士研究生  070600-大气科学  

李恬燕  博士研究生  070601-气象学  

张子仪  硕士研究生  070600-大气科学  

孟乐山  硕士研究生  070600-大气科学