General

Jianzhuang Liu
Professor
Shenzhen Institute of Advanced Technology,
University of Chinese Academy of Sciences,
Shenzhen, China
jz.liu@siat.ac.cn 

Research Interests

Computer vision, image processing, deep learning, AIGC

Biography

Jianzhuang Liu received the Ph.D. degree from The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, in 1997. From 1998 to 2000, he was a research fellow at Nanyang Technological University, Singapore. From 2000 to 2011, he was a postdoctoral fellow, then an assistant professor, and then an adjunct associate professor at The Chinese University of Hong Kong. He joined Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, as a professor, in 2011. He was a principal researcher in Huawei Company from 2012 to 2023. He has published more than 200 papers, most of which are in prestigious journals and conferences in computer science.

Main Publications

2023

Bin Shao, Jianzhuang Liu, Renjing Pei, Weimian Li, Songcen Xu, Peng Dai, Juwei Lu, Youliang Yan: HiVLP: Hierarchical Interactive Video-Language Pre-Training. ICCV, 2023.

Yinglong Wang, Zhen Liu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Shuaicheng Liu: Low-Light Image Enhancement with Illumination-Aware Gamma Correction and Complete Image Modelling Network. ICCV, 2023.

Xiang Zhang, Lei Yu, Wen Yang, Jianzhuang Liu, Gui-Song Xia: Generalizing Event-Based Motion Deblurring in Real-World Scenarios. ICCV, 2023.

Peiyan Guan, Renjing Pe, Bin Shao, Jianzhuang Liu, Weimian L, Jiaxi Gu, Hang Xu, Songcen Xu, Youliang Yan, Edmund Lam: PIDRo: Parallel Isomeric Attention with Dynamic Routing for Text-Video Retrieval. ICCV, 2023.

Kaixin Cai, Pengzhen Ren, Yi Zhu, Hang Xu, Jianzhuang Liu, Changlin Li, Guangrun Wangw, Xiaodan Liang: MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation. ICCV, 2023.

Sicheng Gao, Xuhui Liu, Bohan Zeng, Sheng Xu, Yanjing Li, Xiaoyan Luo, Jianzhuang Liu, Xiantong Zhen, Baochang Zhang: Implicit Diffusion Models for Continuous Super-Resolution. CVPR, 2023.

Renjing Pei, Jianzhuang Liu, Weimian Li, Bin Shao, Songcen Xu, Peng Dai, Juwei Lu, Youliang Yan: CLIPPING: Distilling CLIP-based Model with a Student Base for Video-Language Retrieval. CVPR, 2023.

Runqi Wang, Hao Zheng, Xiaoyue Duan, Jianzhuang Liu, Yuning Lu, Tian Wang, Songcen Xu, Baochang Zhang: Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment. CVPR, 2023.

Runqi Wang, Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Jianzhuang Liu, Shaohui Lin, Songcen Xu, Jinhu Lu, Baochang Zhang: AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning. CVPR, 2023.

Yinglong Wang, Chao Ma, Jianzhuang Liu: SmartAssign: Learning A Smart Knowledge Assignment Strategy for Deraining and Desnowing. CVPR, 2023.

Jiaming Guo, Xueyi Zou, Yuyi Chen, Yi Liu, Jia Hao, Jianzhuang Liu, Youliang Yan: AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions. CVPRW, 2023.

Bohan Zeng, Xuhui Liu, Sicheng Gao, Boyu Liu, Hong Li, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang: Face Animation with an Attribute-Guided Diffusion Model. CVPRW, 2023.

Hao Zheng, Runqi Wang, Jianzhuang Liu, Asako Kanezaki: Cross-Level Distillation and Feature Denoising for Cross-Domain Few-Shot Classification. ICLR, 2023.

Pengzhen Ren, Changlin Li, Hang Xu, Yi Zhu, Guangrun Wang, Jianzhuang Liu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang: ViewCo: Discovering Text-Supervised Segmentation Masks via Multi-View Semantic Consistency. ICLR, 2023.

Lin Liu, Junfeng An, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Xiangyu Chen, Wengang Zhou, Houqiang Li, Yanfeng Wang, Qi Tian: Low-Light Video Enhancement with Synthetic Event Guidance. AAAI, 2023.

Bingqian Lin, Yi Zhu, Xiaodan Liang, Liang Lin, Jianzhuang Liu: Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation. AAAI, 2023.

Jiayi Ji, Xiaoyang Huang, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Gen Luo, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Ling Shao, Rongrong Ji: Multi-Branch Distance-Sensitive Self-Attention Network for Image Captioning. IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2023.

Lei Yu, Bishan Wang, Xiang Zhang, Haijian Zhang, Wen Yang, Jianzhuang Liu, Gui-Song Xia: Learning to Super-Resolve Blurry Images with Events. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.

Fang Wan, Qixiang Ye, Tianning Yuan, Songcen Xu, Jianzhuang Liu, Xiangyang Ji, Qingming Huang: Multiple Instance Differentiation Learning for Active Object Detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.


2022

Zicheng Zhang, Yi Zhu, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang, Wei Ke: CoupAlign: Coupling Word-Pixel with Sentence-Mask Alignments for Referring Image Segmentation. NeurIPS, 2022.

Bohan Zeng, Boyu Liu, Hong Li, Xuhui Liu, Jianzhuang Liu, Dapeng Chen, Wei Peng, Baochang Zhang: FNeVR: Neural Volume Rendering for Face Animation. NeurIPS, 2022.

Yi Zhu, Zhaoqin Zhu, Bingqian Lin, Xiaodan Liang, Feng Zhao, Jianzhuang Liu: RelCLIP: Adapting Language-Image Pretraining for Visual Relationship Detection via Relational Contrastive Learning. EMNLP, 2022.

Zhihao Li, Jianzhuang Liu, Zhensong Zhang, Songcen Xu, Youliang Yan: CLIFF: Carrying Location Information in Full Frames into Human Pose and Shape Estimation. ECCV, 2022.

Yuning Lu, Liangjian Wen, Jianzhuang Liu, Yajing Liu, Xinmei Tian: Self-Supervision Can Be a Good Few-Shot Learner. ECCV, 2022.

Runqi Wang, Yuxiang Bao, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Wentao Zhu, Guodong Guo: Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning. ECCV, 2022.

Yuning Lu, Jianzhuang Liu, Yonggang Zhang, Yajing Liu, Xinmei Tian: Prompt Distribution Learning. CVPR, 2022. 

Zhendong Wang, Xiaodong Cun, Jianmin Bao, Wengang Zhou, Jianzhuang Liu, Houqiang Li: Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration. CVPR, 2022. 

Zhuoling Li, Zhan Qu, Yang Zhou, Jianzhuang Liu, Haoqian Wang, Lihui Jiang: Diversity Matters: Fully Exploiting Depth Clues for Reliable Monocular 3D Object Detection. CVPR, 2022. 

Bingqian Lin, Yi Zhu, Zicong Chen, Xiwen Liang, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang: ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts. CVPR, 2022. 

Xiawu Zheng, Xiang Fei, Lei Zhang, Chenglin Wu, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji: Neural Architecture Search with Representation Mutual Information. CVPR, 2022. 

Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji: IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization. CVPR, 2022. 

Ming Hong, Jianzhuang Liu, Cui-hua Li, Yanyun Qu: Uncertainty-driven Dehazing Network. AAAI, 2022. 

Lin Liu, Shanxin Yuan, Jianzhuang Liu, Xin Guo, Youliang Yan, Qi Tian: SiamTrans: Zero-Shot Multi-Frame Image Restoration with Pre-Trained Siamese Transformers. AAAI, 2022.

Liangjian Wen, Yi Zhu, Lei Ye, Guojin Chen, Bei Yu, Jianzhuang Liu, Chunjing Xu: LayouTransformer: Generating Layout Patterns with Transformer via Sequential Pattern Modeling. ICCAD, 2022.

Tianliang Zhang, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Xiaopeng Zhang, Qi Tian: Feature Calibration Network for Occluded Pedestrian Detection. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS),  vol. 23, 2022.

Mingbao Lin, Liujuan Cao, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Rongrong Ji: Filter Sketch for Network Pruning. IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), vol.33, 2022.

Tao Huang, Songjiang Li, Xu Jia, Huchuan Lu, Jianzhuang Liu: Neighbor2Neighbor: A Self-Supervised Framework for Deep Image Denoising. IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 31, 2022.


2021

Fengchao Peng, Chao Wang, Jianzhuang Liu, Zhen Yang: Active Learning for Lane Detection: A Knowledge Distillation Approach. ICCV, 2021.

Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji: ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks. ICCV, 2021.

Fang Xu, Lei Yu, Bishan Wang, Wen Yang, Gui-Song Xia, Xu Jia, Zhendong Qiao, Jianzhuang Liu: Motion Deblurring with Real Events. ICCV, 2021.

Yiyi Zhou, Tianhe Ren, Chaoyang Zhu, Xiaoshuai Sun, Jianzhuang Liu, Xinghao Ding, Mingliang Xu, Rongrong Ji: TRAR: Routing the Attention Spans in Transformers for Visual Question Answering. ICCV, 2021.

Peixian Chen, Wenfeng Liu, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mingliang Xu, Qi'an Chen, Rongrong Ji: Occlude Them All: Occlusion-Aware Mask Network for Person Re-identification. ICCV, 2021.

Tao Huang, Songjiang Li, Xu Jia, Huchuan Lu, Jianzhuang Liu: Neighbor2Neighbor: Self-Supervised Denoising from Single Noisy Images. CVPR, 2021.

Tianning Yuan, Fang Wan, Mengying Fu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Xiangyang Ji, Qixiang Ye: Multiple Instance Active Learning for Object Detection. CVPR, 2021.

Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji: Towards Compact CNNs via Collaborative Compression. CVPR, 2021.

Takashi Isobe, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu, Shengjin Wang, Huchuan Lu: Multi-Target Domain Adaptation with Collaborative Consistency Learning. CVPR, 2021.

Shuaijun Chen, Xu Jia, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu: Semi-supervised Domain Adaptation based on Dual-level Domain Mixing for Semantic Segmentation. CVPR, 2021.

Jianzhong He, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhuang Liu: Multi-Source Domain Adaptation with Collaborative Learning for Semantic Segmentation. CVPR, 2021.

Ke Sun, Hong Liu, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Yue Gao, Ling Shao, Rongrong Ji: Domain General Face Forgery Detection by Learning to Weight. AAAI, 2021.

Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Li, Feng Zheng, Mingliang Xu, Qi Tian, Rongrong Ji: Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification. AAAI, 2021.

Yiheng Liu, Wengang Zhou, Jianzhuang Liu, Guo-Jun Qi, Qi Tian, Houqiang Li: An End-to-End Foreground-Aware Network for Person Re-Identification. IEEE Trans. on Image Processing (T-IP), vol. 30, 2021.

Ke Ning, Lingxi Xie, Jianzhuang Liu, Fei Wu, Qi Tian: Interaction-Integrated Network for Natural Language Moment Localization. IEEE Trans. on Image Processing (T-IP), vol. 30, 2021.

Nan Meng, Kai Li, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam: Light Field View Synthesis via Aperture Disparity and Warping Confidence Map. IEEE Trans. on Image Processing (T-IP), vol. 30, 2021.

Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo: Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition. International Journal of Computer Vision (IJCV), vol. 129, 2021.

Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo, David S. Doermann: Rectified Binary Convolutional Networks with Generative Adversarial Learning. International Journal of Computer Vision (IJCV), vol. 129, 2021.


2020


Lin Liu, Shanxin Yuan, Jianzhuang Liu, Liping Bao, Gregory Slabaugh, Qi Tian: Self-Adaptively Learning to Demoiré from Focused and Defocused Image Pairs. NeurIPS, 2020


Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Limin Wang, Jianzhuang Liu, Changqing Zou: SketchyCOCO: Image Generation from Freehand Scene Sketches. CVPR, 2020.


Lin Liu, Xu Jia, Jianzhuang Liu, Qi Tian: Joint Demosaicing and Denoising with Self Guidance. CVPR, 2020.


Yunhang Shen, Rongrong Ji, Zhiwei Chen, Xiaopeng Hong, Feng Zheng, Jianzhuang Liu, Mingliang Xu, Qi Tian: Noise-Aware FullyWebly Supervised Object Detection. CVPR, 2020.


Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian: Projection & Probability-Driven Black-Box Attack. CVPR, 2020.


Wei Ke, Tianliang Zhang, Zeyi Huang, Qixaing Ye, Jianzhuang Liu, Dong Huang: Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection. CVPR, 2020. 


Shuaijun Chen, Zhen Han, Enyan Dai, Xu Jia, Ziluan Liu, Xing Liu, Xueyi Zou, Chunjing Xu, Jianzhuang Liu, Qi Tian: Unsupervised Image Super-Resolution with an Indirect Supervised Path. CVPR Workshops, 2020. 


Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian: Wavelet-Based Dual-Branch Neural Network for Image Demoireing. ECCV, 2020. 


Shuo Wang, Jun Yue, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Meng Wang: Large-Scale Few-Shot Learning via Multi-Modal Knowledge Discovery. ECCV, 2020.


Xinshuai Dong, Hong Liu, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Qi Tian: API-Net: Robust Generative Classifier via a Single Discriminator. ECCV, 2020.


Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Fuhai Chen, Jianzhuang Liu, Qi Tian: Attacking Image Captioning Towards Accuracy-Preserving Target Words Removal. ACM Multimedia, 2020.


Nan Meng, Xiaofei Wu, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam: High-Order Residual Network for Light Field Super-Resolution. AAAI, 2020.


Ze Yang, Yali Wang, Xianyu Chen, Jianzhuang Liu, Yu Qiao: Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot Detection. AAAI, 2020.


Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, Rongrong Ji: Binarized Neural Architecture Search. AAAI, 2020.


Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Xin Xia, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David S. Doermann: Circulant Binary Convolutional Networks for Object Recognition. IEEE J. Sel. Top. Signal Process., vol. 14, 2020.


Xianyu Chen, Yali Wang, Jianzhuang Liu, Yu Qiao: DID: Disentangling-Imprinting-Distilling for Continuous Low-Shot Detection.  IEEE Trans. on Image Processing (T-IP), vol. 29, 2020. 2019

 

Yuchao Li, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David Doermann, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji: Exploiting Kernel Sparsity and Entropy for Interpretable CNN Compression. CVPR, 2019.


Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Baochang Zhang, Jiaxin Gu, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann: Circulant Binary Convolutional Networks: Enhancing the Performance of 1-Bit DCNNs with Circulant Back Propagation. CVPR, 2019.

 

Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Lang Tang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Qi Tian: Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search. ICCV, 2019.

 

Jiaxin Gu, Junhe Zhao, Xiaolong Jiang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo, Rongrong Ji: Bayesian Optimized 1-Bit CNNs. ICCV, 2019.

 

Lian Zhuo, Baochang Zhang, Chen Chen, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, David Doermann: Calibrated Stochastic Gradient Descent for Convolutional Neural Networks. AAAI, 2019.

 

Jiaxin Gu, Ce Li, Baochang Zhang, Jungong Han, Xianbin Cao, Jianzhuang Liu, David Doermann: Projection Convolutional Neural Networks for 1-bit CNNs via Discrete Back Propagation. AAAI, 2019.

 

Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Bohan Zhuang, Guodong Guo: RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs. IJCAI, 2019.


Previous


IEEE Transactions

[1] S. Luan, C. Chen, B. Zhang, J. Han, and J. Liu, “Gabor Convolutional Networks,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 27, 2018.

[2] B. Zhang, Z. Li, A. Perina, A. Bue, V. Murino, and J. Liu, “Adaptive Local Movement Modeling (ALMM) for Robust Object Tracking,”  IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT), vol. 27, no. 7, pp. 1515-1526, 2017.

[3] L. Yang, J. Liu, and X. Tang, “Depth From Water Reflection,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 24, no. 4, pp: 1235-1243, 2015.

[4] C. Zou, S. Chen, H. Fu, and J. Liu, “Progressive 3D Reconstruction of Planar-Faced Manifold Objects with DRF-Based Line Drawing Decomposition,” IEEE Trans. on Visualization and Computer Graphics (VCG), vol. 21, no. 2, pp. 252-263, 2015.

[5] Z. Zhang, W. Zhang, J. Liu, and Xiaoou Tang, “Multiview Facial Landmark Localization in RGB-D Images via Hierarchical Regression With Binary Patterns,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT), vol. 24, no. 9, pp. 1475-1485, 2014.

[6] B. Gong, J. Liu, X. Wang, and X. Tang, “Learning Semantic Signatures for 3D Object Retrieval,” IEEE Trans. on Multimedia (MM), vol. 15, no. 2, pp. 369-377, 2013.

[7] W. Zhang, S. Chen, C. Cao, J. Liu, and X. Tang, “Style Transfer via Image Component Analysis,” IEEE Trans. on Multimedia (MM), vol. 15, no. 7, pp. 1594-1601, 2013.

[8] Q. Ye, Z. Han, J. Jiao, and J. Liu, “Human Detection in Images via Piecewise Linear Support Vector Machines,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 22, no. 2, pp. 778-789, 2013.

[9] T. Xue, J. Liu, and X. Tang, “3D Modeling from a Single View of a Symmetric Object,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 21, no. 9, pp. 4180-4189, 2012.

[10] J. Liu, Y. Chen, and X. Tang, “Decomposition of Complex Line Drawings with Hidden Lines for 3D Planar-Faced Manifold Object Reconstruction,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 33, no. 1, pp. 3-15, 2011.

[11] Y. Wang, J. Liu, and X. Tang, “Robust 3D Face Recognition by Local Shape Difference Boosting,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 32, no. 10, pp. 1858-1870, 2010.

[12] S. Chen, L. Cao, Y. Wang, J. Liu, and X. Tang, “Image Segmentation by MAP-ML Estimations,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 19, no. 9, pp. 2254-2264, 2010.

[13] S. Yan, H. Wang, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “Misalignment-Robust Face Recognition,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 19, no. 4, pp. 1087-1096, 2010.

[14] B. Zhang, Y. Gao, S. Zhao, and J. Liu, “Local Derivative Pattern versus Local Binary Pattern: Face Recognition with High-Order Local Pattern Descriptor,” IEEE Trans. on Image Processing (IP),  vol. 19, no. 2, pp. 533-544, 2010.

[15] C. Xu, J. Liu, and X. Tang, “2D Shape Matching by Contour Flexibility,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 31, no. 1, pp. 180-186, 2009.

[16] H. Wang, S. Yan, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “Correspondence Propagation with Weak Priors,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 18, no. 1, pp. 140-150, 2009. 

[17] Y. Qiao, W. Wang, N. Minematsu, J. Liu, X. Tang, and M. Takeda, “A Theory of Phase Singularities for Image Representation and its Applications to Object Tracking and Image Matching,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 18, no. 10, pp. 2153-2166, 2009.

[18] J. Liu, L. Cao, Z. Li, and X. Tang, “Plane-Based Optimization for 3D Object Reconstruction from Single Line Drawings,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI),  vol. 30, no. 2, pp. 315-327, 2008. 

[19] L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “What the Back of the Object Looks Like: 3D Reconstruction from Line Drawings Without Hidden Lines,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 30, no. 3, pp. 507-517, 2008.

[20] S. Yan, H. Wang, X. Tang, J. Liu, and T. Huang, “Regression from Uncertain Labels and its Applications to Soft-Biometrics,” IEEE Trans. on Information Forensics and Security (IFS), vol. 3, no. 4, pp. 698-708, 2008.

[21] S. Yan, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “Formulating Face Verification with Semidefinite Programming,” IEEE Trans. on Image Processing (IP), vol. 16, no. 11, pp. 2802-2810, 2007.

[22] S. Yan, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “A Parameter-Free Framework for General Supervised Subspace Learning,” IEEE Trans. on Information Forensics and Security (IFS), vol. 2, no. 1, pp. 69-76, 2007.

[23] J. Liu and X. Tang, “Evolutionary Search for Faces from Line Drawings,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 27, no. 6, pp. 861-872, 2005.

[24] D. Xu, J. Liu, X. Li, Z. Liu, and X. Tang, “Insignificant Shadow Detection for Video Segmentation,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT), vol. 15, no. 8, pp. 1058-1064, 2005.          

[25] X. Tang, F. Lin, and J. Liu, “Video-Based Handwritten Chinese Character Recognition,” IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT), vol. 15, no. 1, pp. 167-174, 2005. 

[26] J. Liu, Y. T. Lee, and W. K. Cham,  “Identifying Faces in a 2D Line Drawing Representing a Manifold Object,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 24, no. 12, pp. 1579-1593, 2002. 

[27] X. Tang, X. Gao, J. Liu and H. Zhang "A Spatial-Temporal Approach for Video Caption Detection and Recognition," IEEE Trans. on Neural Networks (NN), vol. 13, no. 4, pp. 961-971, 2002.

[28] J. Liu and Y. T. Lee, “A Graph-Based Method for Face Identification from a Single 2D Line Drawing,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol. 23, no. 10, pp. 1106-1119, 2001.    

CVPR, ICCV, and ECCV

[29] X. Wang, B. Zhang, C. Li, R. Ji, J. Han, X. Cao, and J. Liu, “Modulated Convolutional Networks,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018

[30] D. Gong, Z. Li, D. Tao, J. Liu, and X. Li, “A maximum entropy feature descriptor for age invariant face recognition,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015.

[31] L. Yang, J. Liu, and X. Tang, “Object Detection and Viewpoint Estimation with Auto-masking Neural Network,” Proc. European Conf.  Computer Vision (ECCV), 2014.

[32] C. Zou, H. Yang, and J. Liu, “Separation of Line Drawings Based on Split Faces for 3D Object Reconstruction,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.

[33] Z. Yu, C. Xu, D. Meng, Z. Hui, F. Xiao, W. Liu, and J. Liu, “Transitive Distance Clustering with K-Means Duality,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.

[34] L. Yang, J. Liu, and X. Tang, “Complex 3D General Object Reconstruction from Line Drawings,” Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2013.

[35] D. Gong, Z. Li, D. Lin, J. Liu, and X. Tang, “Hidden Factor Analysis for Age Invariant Face Recognition,” Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2013.

[36] T. Xue, J. Liu, and X. Tang, “Example-Based 3D Object Reconstruction from Line Drawings,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012.

[37] T. Xue, J. Liu, and X. Tang, “Symmetric Piecewise Planar Object Reconstruction from a Single Image,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011.

[38] T. Xue, J. Liu, and X. Tang, “Object Cut: Complex 3D Object Reconstruction Through Line Drawing Separation,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010.

[39] M, Chen, M. Liu, J. Liu, and X. Tang, “Isoperimetric Cut on a Directed Graph,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010.

[40] Z. Li and J. Liu, “Constrained Clustering by Spectral Kernel Learning,” Proc. IEEE Int'l Conf. Computer Vision (ICCV), 2009.

[41]   Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Constrained Clustering via Spectral Regularization,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.

[42] Y. Wang, Y. Chen, J. Liu, and X. Tang, “3D Reconstruction of Curved Objects from Single 2D Line Drawings,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.

[43] Y. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Sketching in the Air: A Vision-Based System for 3D Object Design,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2008. 

[44] H. Wang, S. Yan, T. Huang, J. Liu, and X. Tang, “Misalignment-Robust Face Recognition,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2008.

[45] Y. Wang, X. Tang, J. Liu, G. Pan, and R. Xiao, “3D Face Recognition by Local Shape Difference Boosting,” Proc. European Conf.  Computer Vision (ECCV), 2008.

[46] W. Liu, S. Hoi, and J. Liu, “Output Regularized Metric Learning with Side Information,” Proc. European Conf.  Computer Vision (ECCV), 2008.

[47] Y. Qiao, J. Liu, and X. Tang, “Offline Signature Verification Using Online Handwriting Registration,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007. 

[48] S. Chen, L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “Iterative MAP and ML Estimations for Image Segmentation,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007. 

[49] Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “A Closed-form Solution to 3D Reconstruction of Piecewise Planar Objects from Single Images,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007.

[50] Z. Li, J. Liu, S. Chen, and X. Tang, “Noise Robust Spectral Clustering,” Proc. IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007. 

[51] Y. Chen, J. Liu, and X. Tang, “A Divide-and-Conquer Approach to 3D Reconstruction of Manifold Objects from Line Drawings,” Proc. IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), 2007. 

[52] L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “Degen Generalized Cylinders and Their Properties,” Proc. European Conf.  Computer Vision (ECCV), 2006.

[53] L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “3D Object Reconstruction from a Single 2D Line Drawing without Hidden Lines,” Proc. IEEE Int’l Conf. Computer Vision (ICCV), 2005.

[54] J. Liu and X. Tang, “Efficient Search for Faces from Complex Line Drawings,” Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2004.  

ACM-MM

[55] D. Gong, Z. Li, J. Liu, and Y Qiao, “Multi-feature Canonical Correlation Analysis for Face Photo-Sketch Image Retrieval,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2013.

[56] Z. Zhang, W. Zhang, J. Liu, and X. Tang, “Facial Landmark Localization based on Hierarchical Pose Regression with Cascaded Random Ferns,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2013.

[57] K. Zhao, W. Liu, and J. Liu, “Optimal Semi-Supervised Metric Learning for Image Retrieval,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2012.

[58] C. Cao, S. Chen, Y. Li, and J. Liu, “Online non-feedback image re-ranking via dominant data selection,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2012.

[59] B. Gong, J. Liu, X. Wang, and X. Tang, “3D object retrieval with semantic attributes,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2011.

[60] Q. Zhou, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Edge-preserving single image super-resolution,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2011.

[61] Z. Yu, C. Xu, J. Liu, O. C. Au, and X. Tang, “Automatic object segmentation from large scale 3D urban point clouds through manifold embedded mode seeking,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2011.

[62] C. Xu, Z. Zhang, J. Liu, and X. Tang, “3D Object Search Through Semantic Component,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2010. 

[63] J. Hu, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Fast Image Rearrangement via Multi-Scale Patch Copying,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2010. 

[64] B. Gong, C. Xu, J. Liu, and X. Tang, “Boosting 3D Object Retrieval by Object Flexibility,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2009. 

[65] B. Gong, Y. Wang, J. Liu, and X. Tang, “Automatic Facial Expression Recognition on a Single 3D Face by Exploring Shape Deformation,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2009. 

[66] M. Liu, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Video Completion via Motion Guided Spatial-Temporal Global Optimization,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2009.

[67] M. Liu, S. Chen, J. Liu, “Precise Object Cutout from Images,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2008. 

[68] T. Huang, S. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Image Inpainting by Global Structure and Texture Propagation,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2007.

[69] S. Chen, Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Image Matting Using Linear Optimization,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2007. 

[70] Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Shape from Regularities for Interactive 3D Reconstruction of Piecewise Planar Objects from Single Images,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2006. 

[71] Y. Li, C. Xu, J. Liu, and X. Tang, “Detecting Irregularity in Videos Using Kernel Estimation and K-D Trees,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2006. 

[72] L. Cao, J. Liu, and X. Tang, “3D Object Retrieval Using 2D Line Drawing and Graph Based Relevance Feedback,” Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2006.  

SIGKDD, SIGCHI, AAAI, ICML, IJCAI, and ICDM

[73] C. Xie, C. Li, B. Zhang, C. Chen, J. Han, C. Zou, and J. Liu, “Memory Attention Networks for Skeleton-based Action Recognition,” Proc. Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), 2018.

[74] W. Liu, S. Ma, D. Tao, J. Liu, and P. Liu, “Semi-Supervised Sparse Metric Learning Using Alternating Linearization Optimization,” Proc. ACM SIGKDD Int’l Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2010.

[75] W. Liu, X. Tian, D. Tao, and J. Liu, “Constrained Metric Learning via Distance Gap Maximization,” Proc. AAAI Conf. Artificial Intelligence (AAAI), 2010. 

[76] W. Liu, B. Qian, J. Cui, and J. Liu, “Spectral Kernel Learning for Semi-Supervised Classification,” Proc. Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), 2009.

[77] Y. Luo, W. Liu, J. Liu, X. Tang, “MQSearch: Image Search by Multi-Class Query,” Proc. ACM Int’l Conf. Human Factors in Computing Systems (SIGCHI), 2008.

[78] Z. Li, J. Liu, and X. Tang, “Pairwise Constraint Propagation by Semidefinite Programming for Semi-Supervised Classification,” Proc. Int’l Conf. on Machine Learning (ICML), 2008.

[79] M. Chen, J. Liu, and X. Tang, “Clustering via Random Walk Hitting Time on Directed Graphs,” Proc. 23rd AAAI Conf. Artificial Intelligence (AAAI), 2008. 

[80] W. Liu, D. Tao, and J. Liu, “Transductive Component Analysis,” Proc. IEEE Int’l Conf. Data Mining (ICDM), 2008.

[81] H. Wang, S. Yan, T. Huang, J. Liu, and X. Tang, “Transductive Regression Piloted by Inter-Manifold Relations,” Proc. Int’l Conf. on Machine Learning (ICML), 2007.

[82] W. Liu, X. Tang, and J. Liu, “Bayesian Tensor Inference for Sketch-based Facial Photo Hallucination,” Proc. Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), 2007. 

Other Journals 

[83] B. Zhang, A. Perina, Z. Li, V. Murino, J. Liu, and R. Ji, “Bounding Multiple Gaussians Uncertainty with Application to Object Tracking,” International Journal of Computer Vision (IJCV), vol. 118, pp. 364-379, 2016.

[84] C. Zou, T. Xue, X. Peng, H. Li, B. Zhang, P. Tan, and J. Liu, “An example-based approach to 3D man-made object reconstruction from line drawings,” Pattern Recognition, vol. 60, pp. 543-553, 2016.

[85] Z. Zhang, W. Zhang, H. Ding, J. Liu, and X. Tang, “Hierarchical Facial Landmark Localization via Cascaded Random Binary Patterns,” Pattern Recognition, vol. 48, no. 4, pp. 1277-1288, 2015.

[86] C. Zou, X. Peng, H. Lv, S. Chen, H. Fu, and J. Liu, “Sketch-based 3-D Modeling for Piecewise Planar Objects in Single Images,” Computers & Graphics, vol .46, pp. 130-137, 2015.

[87] B. Li, …, J. Liu, …, and C. Zou, “A Comparison of 3D Shape Retrieval Methods Based on a Large-scale Benchmark Supporting Multimodal Queries,” Computer Vision and Image Understanding, vol. 131, pp. 1-27, 2015.

[88] B. Zhang, Z. Mao, W. Liu, and J. Liu, “Geometric Reinforcement Learning for Path Planning of UAVs,” Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 77, no. 2, pp. 391-409, 2015.

[89] B. Zhang, W. Liu, Z. Mao, J. Liu, and L. Shen, “Cooperative and Geometric Learning Algorithm (CGLA) for Path Planning of UAVs with Limited Information,” Automatica, vol. 50, no. 3, pp. 809-820, 2014.

[90] C. Zou, C. Wang, Y. Wen, L. Zhang, and J. Liu, “Viewpoint-Aware Representation for Sketch-Based 3D Model Retrieval,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 21, no. 8, pp. 966-970, 2014.

[91] J. Liu, B. Zhang, H. Zeng, L. Shen, J. Liu, and J. Zhao, “The BeiHang Keystroke Dynamics Systems, Databases and Baselines,” Neurocomputing, vol. 144, pp. 271-281, 2014.

[92] S. Chen, M. Liu, W. Zhang, and J. Liu, “Edge Preserving Image Denoising with a Closed Form Solution,” Pattern Recognition, vol. 46, no. 3, pp.976-988, 2013.

[93] Y. Cao, B. Zhang, J. Liu, and J. Ma, “Weighted Margin Sparse Embedded Classifier for Brake Cylinder Detection,” Neurocomputing, vol. 120, pp. 560-568, 2013.

[94] Z. Han, J. Jiao, B. Zhang, Q. Ye, and J. Liu, “Visual Object Tracking via Sample-Based Adaptive Sparse Representation (AdaSR),” Pattern Recognition, vol. 44, no. 9, pp. 2170-2183, 2011.

[95] Y. Wang, G. Pan, and J. Liu, “A deformation model to reduce the effect of expressions in 3D face recognition,” The Visual Computer, vol. 27, no. 5, pp. 333-345, 2011.

[96] W. Liu, Y. Luo, and J. Liu, “Adaptive Face Hallucination Through Global Statistical Inference and Local Geometry Transfer,” Int’l J. of Electronics, Computing and Engineering Education, vol. 1, no. 1, pp. 9-15, 2010.

[97] S. Yan, H. Wang, J. Liu, X. Tang, and T. Huang, “Ranking with Uncertain Labels and Its Applications,” Frontiers of Computer Science in China, vol. 1, no. 4, pp. 407-412, 2007.   

[98] F. W. Tse, W. K. Cham and J. Liu, “DC Coefficient Restoration Technique and its Applications to Image Coding,” IEE Proc. Vision Image Signal Process., vol. 149, no. 5, pp. 272-282, 2002.  

[99] J. Liu, K. Ma, W. K. Cham and M. M. Chang, “Two-Layer Assignment Method for Online Chinese Character Recognition,” IEE Proc. Vision Image Signal Process., vol. 147, no. 1, pp. 47-54, 2000.

[100] J. Liu, W. K. Cham, and M. M. Y. Chang, “On-line Chinese Character Recognition by Incorporating Human Knowledge,” Int’l J. of Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-Based Systems, vol. 5, no. 1, pp. 13-29, 1997.

[101] J. Liu, W. K. Cham, and M. M. Y. Chang, “A Spatial-Temporal Method for on-Line Chinese Character Recognition,” Communications of COLIPS, vol. 7, no. 1, pp. 31-39, 1997.  

[102] J. Liu, W. K. Cham, and M. M. Y. Chang, “Online Chinese Character Recognition Using Attributed Relational Graph Matching,” IEE Proc.  Vision Image Signal Process., vol. 143, no. 2, pp. 125-131, 1996.

[103] W. X. Xie and J. Liu, “Fuzzy c-Means Clustering Algorithm with Two Layers and its Application to Image Segmentation Based on Two-Dimensional Histogram,” Int. J. Uncertainty Fuzziness Knowledge-Based Systems, vol. 2, no. 3, pp. 343-350, 1994.