General

Prof. Dr. Guangyuan (Clark) Li, OSA Senior Member

Contact: gy.li (at) siat.ac.cn

Research Areas

Metasurfaces, Metamaterials, Plasmonics, Nanolasers, Nonlinear Optics, Optical Sensing

Education

2000.9-2004.7  B.S. in Physics, Beijing Jiaotong University

2004.9-2009.7 Ph.D. in Electronic Engineering (optical telecommunication), Peking University

Publications


52. Lei Xiong, Hongwei Ding, Guangyuan Li*. "Dynamically switchable multispectral plasmon induced transparency in stretchable metamaterials", Plasmonics (Accepted, 2020).

51. Xingzhe Shi, Yuanfu Lu, Changshui Chen, Songhao Liu, Guangyuan Li*. "Ultra-broadband reflectors covering the entire visible regime based on cascaded high-index-contrast gratings", Appl. Phys. B (Accepted, 2020).

50. Juan Luo, Xingzhe Shi, Xiaoqing Luo, Fangrong Hu*, Guangyuan Li*. "Broadband switchable terahertz half-/quarter-wave plate based on metal-VO2 metamaterials", Opt. Express 28, 30861-30870 (2020).

49. Xiaoxiang Dong, Xiaoqing Luo, Yixuan Zhou, Yuanfu Lu, Fangrong Hu, Xinlong Xu*, Guangyuan Li*. "Switchable broadband and wide-angular terahertz asymmetric transmission based on a hybrid metal-VO2 metasurface", Opt. Express 28, 30675-30685 (2020).

48. Qiang Wang, Qiuhan Liu, Ruicong Xia, Guangyuan Li, Jianguo Gao, Hongbin Zhou, Boyan Zhao. "Defect depth determination in laser infrared thermography based on LSTM-RN", IEEE Access 8, 153385-153393 (2020).

47. Xiuhua Yang, Lei Xiong, Yuanfu Lu*, Guangyuan Li*. "Exceptionally narrow plasmonic surface lattice resonances in gold nanohemisphere array", J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 465109 (2020). (Editor’s Choice)

46. Xingzhe Shi, Yuanfu Lu*, Changshui Chen, Songhao Liu, Guangyuan Li*. "Design of broadband highly reflective subwavelength high-index-contrast gratings in the visible regime", OSA Continuum 3, 1232-1239 (2020).

45. Rongbin She, Wenquan Liu, Guanglu Wei, Yuanfu Lu*, Guangyuan Li*. "Terahertz Single-Pixel Imaging Improved by Using SiliconWafer with SiO2 Passivation", Appl. Sci. 10, 2427 (2020).

44. Cong Cheng, Yuanfu Lu*, Dongbo Zhang, Fangming Ruan, Guangyuan Li*. "Gain enhancement of terahertz patch antennas by coating epsilon-near-zero metamaterials", Superlattice Microst. 139, 106390 (2020). DOI: 10.1016/j.spmi.2020.106390

43. Beihua Fang, Yuanfu Lu*, Zhisheng Zhou, Zhihui Li, Yuwen Yan, Linfeng Yang, Guohua Jiao, Guangyuan Li*. "Classification of genetically identical left and right irises using convolutional neural network", Electronics 8, 1109 (2019). DOI: 10.3390/electronics8101109

42. Guangyuan Li*, Stefano Palomba, C. Martijn de Sterke. "Two-dimensional plasmonic waveguides for nanolasing and four-wave mixing", New J. Phys. 21, 103004 (2019). DOI: 10.1088/1367-2630/ab4473

41. Xiuhua Yang#, Gongli Xiao#, Yuanfu Lu*, Guangyuan Li*. "Narrow plasmonic surface lattice resonances with preference to asymmetric dielectric environment", Opt. Express 27, 2538425394 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.025384 [Highlighted by phys.org] [Editor’s Pick]

40. Weiwei Li#, Lei Xiong#, Nianci Li, Shuo Pang, Guoliang Xu, Chenghan Yi, Zhixun Wang, Guoqiang Gu, Kaiwei Li, Weimin Li, Lei Wei, Guangyuan Li*, Chunlei Yang*, Ming Chen*. "Tunable 3D light trapping architectures based on self-assembled SnSe2 nanoplate arrays for ultrasensitive SERS detection", J. Mater. Chem. C 7, 1017910186 (2019). DOI: 10.1039/C9TC03715B [2019 JMCC HOT Papers]

39. Rongbin She#, Wenquan Liu#, Yuanfu Lu*, Zhisheng Zhou, Guangyuan Li*. "Fourier single-pixel imaging in the terahertz regime", Appl. Phys. Lett. 115, 021101 (2019). DOI: 10.1063/1.5094728

38. Cong Cheng#, Wei Chen#, Yuanfu Lu*, Fangming Ruan, Guangyuan Li*. "Large near-field enhancement in terahertz antennas by using hyperbolic metamaterials with hole arrays", Appl. Sci. 9, 2524 (2019). DOI: 10.3390/app9122524

37. Mingsong Chen, Lulu Pan, Yuanfu Lu*, Guangyuan Li*. "Unidirectional plasmonic Bragg reflector based on longitudinally asymmetric nanostructures", Chin. Phys. B 28, 074208 (2019). DOI: 10.1088/1674-1056/28/7/074208

36. Wenquan Liu, Yuanfu Lu*, Rongbin She, Guanglu Wei, Guohua Jiao, Jiancheng Lv, Guangyuan Li*. "Thermal analysis of cornea heated with Terahertz radiation", Appl. Sci. 9, 917 (2019). DOI: 10.3390/app9050917

35. Gordon Han Yin Li and Guangyuan Li*. "Necessary conditions for out-of-plane lattice plasmons in nanoparticle arrays", J. Opt. Soc. Am. B 33, 957962 (2019). DOI: 10.1364/JOSAB.36.000805

34. Guangyuan Li*, Stefano Palomba, C. Martijn de Sterke. "Theory of waveguide design for plasmonic nanolasers", Nanoscale 10, 2143421440 (2018) DOI: 10.1039/c8nr04898c

33. Xinglin Wen♯, Guangyuan Li♯, Chengyan Gu, Jiaxin Zhao, Shijie Wang, Chunping Jiang*, Stefano Palomba*, C. Martijn de Sterke, Qihua Xiong*, "Doubly-enhanced second harmonic generation through structural and epsilon-near-zero resonances in TiN nanostructures", ACS Photon. 5, 2087-2093 (2018). (♯: Equally contributed) , DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00419

32. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba*. "Fundamental limitations to the ultimate Kerr nonlinear performance of plasmonic waveguides", ACS Photon. 5, 10341040 (2018). DOI: 10.1021/acsphotonics.7b01331

31. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "General analytic expression and numerical approach for the Kerr nonlinear coefficient of optical waveguides", Opt. Lett. 42, 13291332 (2017). DOI: 10.1364/OL.42.001329

30. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "Figure of merit for Kerr nonlinear plasmonic waveguides", Laser Photon. Rev. 10, 639646 (2016). DOI: 10.1002/lpor.201600020 [Inner Back Cover]

29. F. J. Diaz*, Guangyuan Li, C. Martijn de Sterke, B. T. Kuhlmey, Stefano Palomba. "Kerr effect in hybrid plasmonic waveguides", J. Opt. Soc. Am. B 33, 957962 (2016). DOI: 10.1364/JOSAB.33.000957

28. Guangyuan Li, Xinfen Liu, Xingzhi Wang, Yanwen Yuan, Tze Chien Sum, Qihua Xiong*. "Purified plasmonic lasing with strong polarization selectivity by reflection", Opt. Express 23, 1565715669 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.015657

27. Guangyuan Li* and Qihua Xiong*. "Scattering by abrupt discontinuities on optical waveguides: closed-form expression and leaky modes' contribution", Opt. Express 22, 2513725148 (2014). DOI: 10.1364/OE.22.025137

26. Qing Zhang, Guangyuan Li, Xinfen Liu, Fang Qian, Yat Li, Tze Chien Sum, C. M. Lieber*, Qihua Xiong*. "A room-temperature low-threshold ultra-violet plasmonic nanolaser", Nature Commun. 5, 4953 (2014). DOI: 10.1038/ncomms5953

25. Guangyuan Li and Jiasen Zhang*. "Ultra-broadband and efficient surface plasmon polariton launching through metallic nanoslits of subwavelength period", Sci. Rep. 4, 5914 (2014). DOI: 10.1038/srep05914

24. Xinglin Wen, Guangyuan Li, Jun Zhang, Qing Zhang, Bo Peng, Lai Mun Wong , Shijie Wang, Qihua Xiong*, "Transparent free-standing metamaterials and their applications in surface-enhanced Raman scattering", Nanoscale 6, 132–139 (2014). DOI: 10.1039/c3nr04012g

23. Feng Xiao, David Michel, Guangyuan Li, Anshi Xu, Kamal Alameh, "Simultaneous measurement of refractive index and temperature based on surface plasmon resonance sensors", J. Lightwave Technol. 32, 35673571 (2014). DOI: 10.1109/JLT.2014.2348999

22. Bo Peng, Guangyuan Li, Dehui Li, Stephanie Dodson, Qing Zhang, Jun Zhang, Yih Hong Lee, Hilmi Volkan Demir, Xing Yi Ling, Qihua Xiong*, "Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates: self-assembly and femtomolar detection of food contaminants", ACS Nano 7, 5993–6000 (2013). DOI: 10.1021/nn401685p

21. Qing Zhang#, Xinglin Wen#, Guangyuan Li, Qifeng Ruan, Jianfang Wang, Qihua Xiong*, "Multiple magnetic mode-based Fano resonance in split-ring resonator/disk nanocavities", ACS Nano 7, 1107111078 (2013). DOI: 10.1021/nn4047716

20. Guangyuan Li*, Feng Xiao, Kun Li, Kamal Alameh, Anshi Xu. "Theory, figures of merit, and design recipe of the plasmonic structure composed of a nano-slit aperture surrounded by surface corrugations", J. Lightwave Technol. 30, 24052414 (2012). DOI: 10.1109/JLT.2012.2199737

19. Kun Li, Guangyuan Li*, Feng Xiao, Fan Lu, Zhonghua Wang, Anshi Xu. "Unidirectionally optical coupling from free space into silicon waveguide with wide flat-top angular efficiency", Opt. Express 20, 1854518554 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.018545

18. Fan Lu, Guangyuan Li*, Feng Xiao, Anshi Xu. "Compact bidirectional polarization splitting antenna", IEEE Photon. J. 4, 1744–1751 (2012). DOI: 10.1109/JPHOT.2012.2215020

17. Feng Xiao, Guangyuan Li, Kamal Alameh, Anshi Xu. "Fabry–Pérot-based surface plasmon resonance sensors", Opt. Lett. 37, 4582–4584 (2012). DOI: 10.1364/OL.37.004582

16. Kun Li, Guangyuan Li, Fan Lu, Anshi Xu. "Compact, broadband, and wide-angle optical coupling for Silicon waveguide", IEEE Photon. J. 4, 2116–2125 (2012). DOI: 10.1109/JPHOT.2012.2226875

15. Fan Lu, Guangyuan Li, Kun Li, Zhonghua Wang, Anshi Xu. "A compact wavelength demultiplexing structure based on arrayed MIM plasmonic nano-disk cavities", Opt. Commun. 285, 5519–5523 (2012). DOI: 10.1016/j.optcom.2012.07.127

14. Guangyuan Li*, Feng Xiao, Lin Cai, Kamal Alameh, Anshi Xu. "Theory of the scattering of light and surface plasmon polaritons by finite-size subwavelength metallic defects via field decomposition", New J. Phys. 13, 073045 (15 pages) (2011). DOI: 10.1088/1367-2630/13/7/073045

13. Zhonghua Wang, Guangyuan Li*, Feng Xiao, Fan Lu, Kun Li, Anshi Xu. "Plasmonic critical angle in optical transmission through subwavelength metallic gratings", Opt. Lett. 36, 45844586 (2011). DOI: 10.1364/OL.36.004584

12. Guangyuan Li*, Lin Cai, Feng Xiao, Anshi Xu. "Theoretical reexamination of the cross conversion between surface plasmon polaritons and quasicylindrical waves", Opt. Lett. 35, 31623164 (2010). DOI: 10.1364/OL.35.003162

11. Guangyuan Li*, Lin Cai, Feng Xiao, Yijian Pei, Anshi Xu. "A quantitative theory and the generalized Bragg condition for surface plasmon Bragg reflectors", Opt. Express 18, 1048710499 (2010). DOI: 10.1364/OE.18.010487

10. Lin Cai, Guangyuan Li, Zhonghua Wang, Anshi Xu. "Interference and horizontal Fabry-Pérot resonance on extraordinary transmission through a metallic nano-slit surrounded with grooves", Opt. Lett. 35, 127129 (2010). DOI: 10.1364/OL.35.000127

9. Lin Cai, Guangyuan Li, Feng Xiao, Zhonghua Wang, Anshi Xu. "Theory of enhanced optical transmission through a metallic nano-slit surrounded with asymmetric grooves under oblique incidence", Opt. Express 18, 1949519503 (2010). DOI: 10.1364/OE.18.019495

8. Guangyuan Li, Lin Cai, Anshi Xu. "Recent progress in wide field-of-view optical receivers", Chin. Sci. Bull. 54, 36183622 (2009). DOI: 10.1007/s11434-009-0190-7

7. Guangyuan Li, Lin Cai, Feng Xiao, Anshi Xu. "Plasmonic corrugated horn structure for optical transmission enhancement", Chin. Phys. Lett. 26, 124205 (2009). DOI: 10.1088/0256-307X/26/12/124205

6. Lin Cai, Guangyuan Li, Anshi Xu. "Wide field-of-view free-space optical receiver based on surface plasmon", China Commun. 6, 8188 (2009).

5. Guangyuan Li* and Anshi Xu*. "Analysis of the TE-pass or TM-pass metal-clad polarizer with a resonant buffer layer", J. Lightwave Technol. 26, 12341241 (2008). DOI: 10.1109/JLT.2008.917039

4. Feng Xiao, Guangyuan Li, Anshi Xu. "Cascade arrangement of irregular optical phased arrays", Opt. Commun. 281, 19451949 (2008). DOI: 10.1016/j.optcom.2007.12.009

3. Feng Xiao, Guangyuan Li, Yangping Li, Anshi Xu. "Fabrication of irregular optical phased arrays on silicon-on-insulator wafers", Opt. Eng. 47, 040503 (2008). DOI: 10.1117/1.2902475

2. Feng Xiao, Guangyuan Li, Anshi Xu. "Modeling and design of irregularly arrayed waveguide gratings", Opt. Express 15, 38883901 (2007). DOI: 10.1364/OE.15.003888

1. Guangyuan Li and Anshi Xu. "Recent progress on wide field-of-view receiver for free-space light", ZTE Commun. 14, 44–48 (2008). (in Chinese)


Conferences

26. Rongbin She, Yuanfu Lu*, Wenquan Liu, Rui Zhang, Guangyuan Li*. "A low-cost single-pixel terahertz imaging method using near-field photomodulation and compressed sensing", SPIE/COS Photonics Asia, 20 - 23 Oct. Hangzhou, China, Proc. SPIE 11196, 111960O.

25. Cong Cheng, Yuanfu Lu*, Rui Zhang, Guangyuan Li*. "Great localized field enhancement in terahertz antenna composed of hyperbolic metamaterials", SPIE/COS Photonics Asia, 20 - 23 Oct. Hangzhou, China, Proc. SPIE 11196, 111960I.

24. Xingzhe Shi, Yuanfu Lu*, Changshui Chen, Songhao Liu, Guangyuan Li*. "Tunable polarization-independent broadband absorber in the terahertz regime", SPIE/COS Photonics Asia, 20 - 23 Oct. Hangzhou, China, Proc. SPIE 11196, 111960G.

23. Beihua Fang, Yuanfu Lu*, Linfeng Yang, Guangyuan Li*. "On-demand design of nanophotonic gratings using recurrent neural networks", The 18th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2019), 5 - 8 Aug. Huangshan, China.

22. Xingzhe Shi, Yuanfu Lu*, Changshui Chen, Songhao Liu, Guangyuan Li*. "Ultra-broadband reflector based on subwavelength all-dielectric grating", The 18th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2019), 5 - 8 Aug. Huangshan, China.

21. Guangyuan Li†*, Xiuhua Yang, Yuanfu Lu*. "Anomalous excitation of out-of-plane lattice plasmons in metal-dielectric-metal nanorod array", The 9th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2019), 14 - 17 June. Hongkong, China.

20. Guangyuan Li†*, Yuanfu Lu*, Wenquan Liu, Guohua Jiao, Jianchen Lv. "Greatly enhanced Kerr nonlinearity in hyperbolic slot waveguides", 2018 Asia Communications and Photonics Conference (ACP), 26 - 29 Oct. Hangzhou, China.

19. Guangyuan Li*, Yuanfu Lu*, Wenquan Liu, Guohua Jiao, Jianchen Lv. "Ultrasensitive THz sensing with corrugated hyperbolic metamaterials", 2018 43rd International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2018), 9 - 14 Sep. Nagoya, Japan.

18. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "Single framework for waveguide design for nano-lasing and four-wave mixing", The Australian and New Zealand Conference on Optics and Photonics 2017 (AZCOP 2017), 4 - 7 Dec. Queenstown, New Zealand.

17. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "Broadband slow-light enhancement of nonlinear effects with plasmonic structures", Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim 2017 (CLEO-PR 2017), 31 Jul. - 4 Aug. Singapore.

16. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "Performance comparison of Kerr nonlinear plasmonic waveguide configurations", Photonics and Fiber Technology 2016 (ACOFT, BGPP, NP), 5–8 Sep. 2016, Sydney, Australia, paper JM6A.20. [Poster]

15. Guangyuan Li*, C. Martijn de Sterke, Stefano Palomba. "Kerr nonlinear characteristics of plasmonic waveguide devices", 16th International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD 2016), 11-15 July 2016, Sydney, pp. TuC3.

14. Xinglin Wen, Guangyuan Li, Jun Zhang, Qing Zhang, Bo Peng, L. M. Wong, Shijie Wang, Qihua Xiong. "Flexible and tunable metamaterials and their applications in sensing", APS March Meeting 2014, March 3–7, Denver, Colorado, USA, 2014, paper D50.00005.

13. Qing Zhang, Xinglin Wen, Guangyuan Li, Q. Ruan, J. Wang, Qihua Xiong. "Multiple magnetic mode-based Fano resonance in split-ring resonator/disk nanocavities", META 2014, May 20–23, Singapore, 2014, Session 3A6.

12. Guangyuan Li*, Anshi Xu. "Ultra-broadband, efficient and unidirectional random-nanoslits coupler for metal-insulator-metal plasmons", Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), 6–11 May 2012, San Jose, USA, paper JTh2A.106. [Poster]

11. Guangyuan Li*, Anshi Xu. "A novel type of hybrid plasmonic waveguide with low-loss and high confinement", Optical Fiber Communication Conference/National Fiber Optic Engineers Conference (OFC/NFOEC), 4–8 Mar. 2012, Los Angeles, USA, paper JTh2A.25. [Poster]

10. Guangyuan Li*, Fan Lu, Zhen Meng, Anshi Xu. "Enhanced optical transmission through a metallic slit covered with a nanostrip and surrounded by corrugations", Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP), 1316 Nov. 2011, Shanghai, Proc. SPIE, vol. 8308, pp. 83080Y.

9. Kun Li, Guangyuan Li*, Zhonghua Wang, Fan Lu, Anshi Xu. "Novel subwavelength optical signal access via a plasmonic concentrator and a dielectric microring", Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP), 1316 Nov. 2011, Shanghai, Proc. SPIE, vol. 8308, pp. 830811.

8. Fan Lu, Guangyuan Li*, Zhonghua Wang, Kun Li, Anshi Xu. "Compact surface wave polarization splitter based on the metallic-dielectric-air waveguide", Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition (ACP), 1316 Nov. 2011, Shanghai, Proc. SPIE, vol. 8308, pp. 83080C.

7. Guangyuan Li*, Kun Li, Lin Cai, Anshi Xu. "Efficient free-space optical coupler into waveguide with significant field enhancement", International Conference on Information Photonics and Optical Communications (IPOC), 2123 Oct. 2011, Singapore.

6. Guangyuan Li*, Anshi Xu. "Quantitative investigation on the extraordinary optical transmission through a slit-groove structure", OSA-IEEE-COS Topical Meeting on Advances in Optoelectronics and Micro/nano-optics (AOM), 36 Dec. 2010, Guangzhou, China.

5. Guangyuan Li, Lin Cai, Anshi Xu. "A quantitative model for surface plasmon polariton's generation efficiency by periodic subwavelength metallic grooves", International Nano-Optoelectronics Workshop (i-NOW), 1–15 Aug. 2010, Beijing and Changchun, China. [Poster]

4. Guangyuan Li*, Lin Cai, Anshi Xu. "Wide field-of-view optical detection with surface plasmon polaritons", 5th Joint Symposium on Opto- & Micro-electronic Devices and Circuits (SODC), 915 May 2009, Beijing, China.

3. Guangyuan Li*, Anshi Xu. "Resonance between free space light and waveguide TM mode via surface plasmon wave", International Nano-Optoelectronics Workshop (i-NOW), 2–15 Aug. 2008, Tokyo, Lake Saiko, and Shanon Village, Japan. pp. 199–200. [Poster]

2. Guangyuan Li*, Anshi Xu. "Phase shift of plasmons excited by slits in a metal film illuminated by oblique incident TM plane wave", Asia-Pacific Optical Communications Conference (APOC), 2630 Oct. 2008, Hangzhou. Proc. SPIE, vol. 7135, pp. 71350T. [Best Student Paper Award]

1. Feng Xiao, Guangyuan Li, Y. Li, Anshi Xu. "Fabrication of irregular optical phased arrays on SOI wafers", i-NOW, Jul 29–Aug 11 2007, Beijing and Lanzhou, China, pp. 200–201. [Poster]


Students

现指导学生

张汉龙  硕士研究生  085211-计算机技术  

邓又铨  硕士研究生  083100-生物医学工程  

祝永乐  硕士研究生  085208-电子与通信工程  

Honors & Distinctions

2019

Outstanding Paper Award, Institute of Advanced Integration Technology, SIAT, CAS

2018

Major Project Award, Institute of Advanced Integration Technology, SIAT, CAS

2012

Outstanding Postdoctoral Research Fellows, Peking University (top 2%)

2008

Best Student Paper Award, Asia Pacific Optical Communications Conference

2007

JDSU Scholarship

2004

Outstanding Graduates of Colleges and Universities in Beijing (top 1.1%)

2003

First-class National Scholarship of China (top   3.6‰)

2002

First Prize, Advanced Mathematics Contest for Undergraduates in Beijing

2001

First Prize, Advanced Mathematics Contest for Undergraduates in Beijing