General

Miguel A. Esteban, 

Principal Investigator/Professor,supervisor of PHD students,

South China Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine,Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health (Chinese Academy of Sciences),

190 Kaiyuan Avenue, Science City,Guangzhou;

email: miguel@gibh.ac.cnResearch Areas

My lab aims to integrate stem cell biology with other disciplines such as disease modeling or aging and has
a strong focus on RNA and chromatin biology. We are members of the Human Cell Atlas (HCA) and part
of the organizing committee of HCA-AsiaEducation

1988 to 1994: Bachelor in Medicine and Surgery (University of Navarra, Pamplona, Spain).

1995 to 1999: Clinical Specialization in Immunology (Department of Immunology, Hospital de la

Princesa, Madrid, Spain).

1999 to 2003: Ph.D in Medicine in the Biochemistry and Molecular Biology Department (University

Autonoma de Madrid, Madrid Spain).

2004 to 2007: Postdoctoral Research Associate at Renal Research Laboratory (Department of Medicine,
Imperial College London, London, UK). Group leader: Professor Patrick H. Maxwell, current head of

School of Clinical Medicine at Cambridge University.

2008-onwards: Professor at the Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Guangzhou (China).

Experience

   
Work Experience

1988 to 1994: Bachelor in Medicine and Surgery (University of Navarra, Pamplona, Spain).

1995 to 1999: Clinical Specialization in Immunology (Department of Immunology, Hospital de la

Princesa, Madrid, Spain).

1999 to 2003: Ph.D in Medicine in the Biochemistry and Molecular Biology Department (University

Autonoma de Madrid, Madrid Spain).

2004 to 2007: Postdoctoral Research Associate at Renal Research Laboratory (Department of Medicine,
Imperial College London, London, UK). Group leader: Professor Patrick H. Maxwell, current head of

School of Clinical Medicine at Cambridge University.

2008-onwards: Professor at the Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Guangzhou (China).Publications

   
Papers

 1. Yuan Lv, Chen Bu, Jin Meng, Carl Ward, Giacomo Volpe, Jieyi Hu, Mengling Jiang, Lin Guo, Jiekai Chen, Miguel A. Esteban*, Xichen Bao, Zhongyi Cheng.Global Profiling of the Lysine Crotonylome in Different Pluripotent States.Genomics, Proteomics & Bioinformatics.2021Jan.19,80-89.

2. Xiangpeng Guo, Muqddas Tariq, Yiwei Lai, Shahzina Kanwal, Yuan Lv, Xiwei Wang, Na Li, Mengling Jiang, Jin Meng, Jieyi Hu, Jianwen Yuan, Zhiwei Luo, Carl Ward, Giacomo Volpe, Dongye Wang, Menghui Yin, Baoming Qin, Biliang Zhang, Xichen Bao & Miguel A. Esteban*. Capture of the newly transcribed RNA interactome using click chemistry. 2021Nat Protoc 16, 5193-5219.

3. Yinghua Huang, Hui Zhang, Lulu Wang, Chuanqing Tang, Xiaogan Qin, Xinyu Wu, Meifang Pan, Yujia Tang, Zhongzhou Yang, Isaac A. Babarinde, Guanyu Ji, Yiwei Lai, Xueting Xu, Runxia Lin, Jianbin Su, Xue Wen, Takashi Satoh, Tanveer Ahmed, Vikas Malik, Carl Ward, Giacomo Volpe, Lin Guo, Jinlong Chen, Li Sun, Yingying Li, Xiaofen Huang, Xichen Bao, Fei Gao, Baohua Liu, Hui Zheng, Ralf Jauch, Liangxue Lai, Guangjin Pan, Jiekai Chen, Giuseppe Testa, Shizuo Akira, Jifan Hu, Duanqing Pei, Andrew P. Hutchins, Miguel A. Esteban*, and Baoming Qin* JMJD3 acts in tandem with KLF4 to facilitate reprogramming to pluripotency. Nat Commun. 2020 Oct 8;11(1):5061.

4. Meng ZhangYiwei Lai , Vladislav Krupalnik, Pengcheng Guo, Xiangpeng Guo, Jianguo Zhou, Yan Xu, Zhijun Yu , Longqi Liu, Ao Jiang , Wenjuan Li, Mazid Md. Abdul, Gang Ma, Na Li , Xiuling Fu, Yuan Lv , Mengling Jiang, Muqddas Tariq , Shahzina Kanwal , Hao Liu, Xueting Xu, Hui Zhang , Yinghua Huang, Lulu Wang , Shuhan Chen , Isaac A. Babarinde, Zhiwei Luo , Dongye Wang , Tiantian Zhou , Carl Ward, Minghui He , David P. Ibañez, Yunpan Li, Jiajian Zhou, Jie Yuan, Yayan Feng, Karthik Arumugam, Umberto Di Vicino , Xichen Bao , Guangming Wu , Axel Schambach , Huating Wang, Hao Sun, Fei Gao , Baoming Qin, Andrew P. Hutchins , Bradley W. Doble, Christine Hartmann, Maria Pia Cosma, Yan Qin , Guo-Liang Xu, Runsheng Chen, Giacomo Volpe, Liang Chen , Jacob H. Hanna , and Miguel A. Esteban* .β-catenin safeguards the ground state of pluripotency by strengthening the  robustness of the transcriptional apparatus.Science Advance.2020 Jul 17;629(29)

5. Ward C, Cauchy P, Garcia P, Frampton J, Esteban MA*, Volpe G.High WBP5 expression correlates with elevation of HOX genes levels and is associated with inferior survival in patients with acute myeloid leukaemia. Scientific Reports. 2020 Feb 26;10(1):3505.

6. Zhuang Q, Li W, Benda C, Huang Z, Ahmed T, Liu P, Guo X, Ibañez DP, Luo Z, Zhang M, Abdul MM, Yang Z, Yang J, Huang Y, Zhang H, Huang D, Zhou J, Zhong X, Zhu X, Fu X, Fan W, Liu Y, Xu Y, Ward C, Khan MJ, Kanwal S, Mirza B, Tortorella MD, Tse HF, Chen J, Qin B, Bao X, Gao S, Hutchins AP*, Esteban MA*. NCoR/SMRT co-repressors cooperate with c-MYC to create an epigenetic barrier to somatic cell reprogramming, Nat Cell Biol. 2018 Mar 12.  

7. Bao X*, Guo X, Yin M, Tariq M, Lai Y, Kanwal S, Zhou J, Li N, Lv Y, Pulido-Quetglas C, Wang X, Ji L, Khan MJ, Zhu X, Luo Z, Shao C, Lim DH, Liu X, Li N, Wang W, He M, Liu YL, Ward C, Wang T, Zhang G, Wang D, Yang J, Chen Y, Zhang C, Jauch R, Yang YG, Wang Y, Qin B, Anko ML, Hutchins AP, Sun H, Wang H, Fu XD, Zhang B*, Esteban MA*. Capturing the interactome of newly transcribed RNA, NATURE METHODS. 2018 Mar;15(3):213-220.

8. Esteban MA, Wang J. Editorial overview: Cell reprogramming: Carpe diem. Curr Opin Genet Dev. 2017 Oct;46:iv-vi. 

9. Jiayin Yang, Yu Wang, Ting Zhou, Lai-Yung Wong, Xiao-Yu Tian, Xueyu Hong, Wing-Hon Lai, Ka-Wing Au, Rui Wei, Yuqing Liu, Lai-Hung Cheng, Guichan Liang, Zhijian Huang, Wenxia Fan, Ping Zhao, Xiwei Wang, David P. Ibañez, Zhiwei Luo, Yingying Li, Xiaofen Zhong, Shuhan Chen, Dongye Wang, Li Li, Liangxue Lai, Baoming Qin, Xichen Bao, Andrew P. Hutchins, Chung-Wah Siu, Yu Huang, Miguel A. Esteban*, and Hung-Fat Tse*. Generation of Human Liver Chimeric Mice with Hepatocytes from Familial Hypercholesterolemia Induced Pluripotent Stem Cells. Stem Cell Reports. 2017,8(3): 605–618 .

10. Li L, Zhang Q, Yang H, Zou Q, Lai C, Jiang F, Zhao P, Luo Z, Yang J, Chen Q, Wang Y, Newsome PN, Frampton J, Maxwell PH, Li W, Chen S, Wang D, Siu TS, Tam S, Tse HF, Qin B, Bao X, Esteban MA*, and Lai L*. Fumarylacetoacetate hydrolase knockout rabbit model for hereditary tyrosinemia type 1. J Biol Chem. 2017 Mar 17;292(11):4755-4763 .

11. Yan Xu, Meng Zhang, Wenjuan Li, Xihua Zhu, Xichen Bao, Baoming Qin, Andrew P. Hutchins, and Esteban MA*, Transcriptional Control of Somatic Cell Reprogramming. Trends in Cell Biol. 2016. 26(4):272-288.

12.  Bao X, Wu H, Zhu X, Guo X, Hutchins A, Luo Z, Song H, Chen Y, Lai K, Yin M, Xu L, Zhou L, Chen J, Dongye Wang, Qin B, Frampton J, Tse HF, Pei D, Wang H, and Zhang B, Esteban MA*. The p53-induced lincRNA-p21 derails somatic cell reprogramming by sustaining H3K9me3 and CpG methylation at pluripotency gene promoters. Cell Research. 2015.25(1).80-92.

13. Liu L, Xu Y, He M, Zhang M, Cui F, Lu L, Yao M, Tian W, Benda C, Zhuang Q, Huang Z, Li W, Li X, Zhao P, Fan W, Luo Z, Li Y, Wu Y, Hutchins AP, Wang D,Tse HF, Schambach A, Frampton J, Qin B, Bao X, Yao H, Zhang B, Sun H, Pei D, Wang H, Wang J, Esteban MA*. Transcriptional Pause Release Is a Rate-Limiting Step for Somatic Cell Reprogramming. Cell Stem Cell. 2014.15.574-588.

14. Tian W, Wang Y, Xu Y, Guo X, Wang B, Sun L, Liu L, Cui F, Zhuang Q, Bao X, Schley G, Chung TL, Laslett AL, Willam C, Qin B, Maxwell PH, Esteban MA*. Hypoxia-Inducible Factor Renders Cancer Cells More Sensitive to Vitamin C-Induced Toxicity. Journal of Biological Chemistry. 2014. 289(6): 3339-3351.

15. Zhao P, Luo Z, Tian W, Yang J, Ibáñez DP, Huang Z, Tortorella MD, Esteban MA*, Fan W. Solving the puzzle of Parkinson's disease using induced pluripotent stem cells. Exp Biol Med. 2014. 239(11):1421-1432

16. Xu Y, Liu L, Laslett AL, Esteban MA*. Cell Reprogramming: into the groove. Nature Materials. 2013. 12:1082-1084.

17. Tian W, Cui F, Esteban MA*. E2F1 in renal cancer: Mr Hyde disguised as Dr Jekyll? Journal of Pathology. 2013. 231: 143–146

18. Zhuang Q, Qing X, Ying Y, Wu H, Benda C, Lin J, Huang Z, Liu L, Xu Y, Bao X, Qin B, Pei D, Esteban MA*. Class IIa histone deacetylases and myocyte enhancer factor 2 proteins regulate the mesenchymal-to-epithelial transition of somatic cell reprogramming. Journal of Biological Chemistry. 2013. 288(17) 12022-31.

19. Bao X, Zhu X, Liao B, Benda C, Zhuang Q, Pei D, Qin B, Esteban MA*. MicroRNAs in somatic cell reprogramming. Current Opinion in Cell Biology.2013. 25(2):208-214. 

20. Zhou T, Benda C, Dunzinger S, Huang Y, Ho JC, Yang J, Wang Y, Zhang Y, Zhuang Q, Li Y, Bao X, Tse HF, Grillari J, Grillari-Voglauer R, Pei D, Esteban MA*. A protocol for generating human induced pluripotent stem cells from urine samples. Nature protocols. 2012.10:2080-2089.

21. Esteban MA*, Bao X, Zhuang Q, Qin B, Pei D*. The mesenchymal-to-epithelial transition in somatic cell reprogramming. Current Opinion in Genetics & Development. 2012. 22(5):423-428.

22. Esteban MA*, Pei D*. Vitamin C improves the quality of somatic cell reprogramming. Nature Genetics. 2012.44(4):366-367.

23. J Xu, B Wang, Y Xu, L Sun, W Tian, D Shukla, R Barod, J Grillari, R Grillari-Voglauer, PH Maxwell and Esteban MA*. Epigenetic regulation of HIF-1a in renal cancer cells involves HIF-1a/2a binding to a reverse hypoxia-response element. Oncogene. 2011.31(8):1065-1072.

24. Li W, Wang X, Fan W, Zhao P, Chan YC, Chen S, Zhang S, Guo X, Zhang Y, Li Y, Cai J, Qin D, Li X, Yang J, Peng T, Zychlinski D, Hoffmann D, Zhang R, Deng K, Ng KM, Menten B, Zhong M, Wu J, Li Z, Chen Y, Schambach A, Tse HF, Pei D*, and Esteban MA*. Modeling Abnormal Early Development with Induced Pluripotent Stem Cells from Aneuploid Syndromes. Human molecular genetics. 2012. 21(1): 32-45.

25. Zhang S, Chen S, Li W, Guo X, Zhao P, Xu J, Chen Y, Pan Q, Liu X, Zychlinski D, Lu H, Tortorella MD, Schambach A, Wang Y, Pei D*, Esteban MA*. Rescue of ATP7B function in hepatocyte-like cells from Wilson’s disease induced pluripotent stem cells using gene therapy or the chaperone drug curcumin. Human molecular genetics. 2011. 20(16): 3176-3187.

26. Zhou T, Benda C, Dunzinger S, Huang Y, Ho JC, Yang J, Wang Y, Zhang Y, Zhuang Q, Li Y, Bao X, Tse HF, Grillari J, Grillari-Voglauer R, Pei D, Esteban MA*. Generation of induced pluripotent stem cells from urine. Journal of the American Society of Nephrology.2011. 22(7): 1221-1228.

27.  Liao B, Bao X, Liu L, Feng S, Zovoilis A, Liu W, Xue Y, Cai J, Guo X, Qin B, Zhang R, Wu J, Lai L, Teng M, Niu L, Zhang B*, Esteban MA*, Pei D. Microrna cluster 302-367 enhances somatic cell reprogramming by accelerating a mesenchymal-to-epithelial transition. Journal of Biological Chemistry. 2011. 286(19): 17359-17364.

28. Ho JC, Zhou T, Lai WH, Huang Y, Chan YC, Li X, Wong NL, Li Y, Au KW, Guo D, Xu J, Siu CW, Pei D, Tse HF*, and Esteban MA*. Generation of induced pluripotent stem cell lines from 3 distinct laminopathies bearing heterogeneous mutations in lamin A/C. Aging. 2011. 22(7): 1221-1228.

29. Yang J, Cai J, Zhang Y, Wang X, Li W, Xu J, Li F, Guo X, Deng K, Zhong M, Chen Y, Lai L, Pei D*, and Esteban MA*. Induced pluripotent stem cells can be used to model the genomic imprinting disorder Prader-Willi syndrome. Journal of Biological Chemistry.2010. 285(51): 40303-40311. 

30. Xu J, Li H, Wang B, Xu Y, Yang J, Zhang X, Harten SK, Shukla D, Maxwell PH, Pei D*, Esteban MA*. VHL Inactivation Induces HEF1 and Aurora Kinase A. Journal of the American Society of Nephrology. 2010. 21(12): 2041-2046.

31. Li R, Liang J, Ni S, Zhou T, Qing X, Li H, He W, Chen J, Li F, Zhuang Q, Qin B, Xu J, Li W, Yang J, Gan Y, Qin D, Feng S, Song H, Yang D, Zhang B, Zeng L, Lai L, Esteban MA*, and Pei D*. A mesenchymal-to-epithelial transition initiates and is required for the nuclear reprogramming of mouse fibroblasts. Cell Stem Cell. 2010. 7 (1): 51-63.

32. Cai J, Li W, Su H, Qin D, Yang J, Zhu F, Xu J, He W, Guo X, Labuda K, Peterbauer A, Wolbank S, Zhong M, Li Z, Wu W, So KF, Redl H, Zeng L, Esteban MA*, and Pei D*. Generation of human induced pluripotent stem cells from umbilical cord matrix and amniotic membrane mesenchymal cells. Journal of Biological Chemistry. 2010. 285(15):11227-11234.

33. Esteban MA, Peng M, Deli Z, Cai J, Yang J, Xu J, Lai L, Pei D*.Porcine induced pluripotent stem cells may bridge the gap between mouse and human iPS. Iubmb Life. 2010. 62(4): 277-282.

34. Esteban MA, Wang T, Qin B, Yang J, Qin D, Cai J, Li W, Weng Z, Chen J, Ni S, Chen K, Li Y, Liu X, Xu J, Zhang S, Li F, He W, Labuda K, Song Y, Peterbauer A, Wolbank S, Redl H, Zhong M, Cai D, Zeng L, Pei D*. Vitamin C Enhances the Generation of Mouse and Human Induced Pluripotent Stem Cells. Cell Stem Cell. 2010. 6(1): 71-79.

35. Pei D*, Xu J, Zhuang Q, Tse HF, Esteban MA*. Induced Pluripotent Stem Cell Technology in Regenerative Medicine and Biology. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2010. 123: 127-141.

36. Esteban MA, Xu J, Yang J, Peng M, Qin D, Li W, Jiang Z, Chen J, Deng K, Zhong M, Cai J, Lai L, Pei D*. Generation of induced pluripotent stem cell lines from Tibetan miniature pig. Journal of Biological Chemistry.2009. 284: 17634-17640.

37. Sarah K. Harten, Deepa Shukla, Ravi Barod, Alexander Hergovich, Maria Balda, Karl Matter, and Esteban MA* and Patrick H. Maxwell. Regulation of Renal Epithelial Tight Junctions by the von Hippel-Lindau Tumor Suppressor Gene Involves Occludin and Claudin 1 and Is Independent of E-Cadherin. Molecular Biology of the Cell. 2009. 20: 1089-1101.

38. Esteban MA, Gang Y, Qin D, Pei D*. Induced Pluripotent Stem Cell Technology: Promises and Challenges. Chinese Science Bulletin. 2009. 1: 2-8. 


Patents

1,PCT《Method of generation induced pluripotent stem cell and differentiated cells》,专利号:11152519.2-2401,has authorized

2,《NCoR/SMRT 蛋白复合体在调节细胞命运转变中的应用》,专利号: 201610064508.7,accept。

3,《利用人的尿液细胞构建基因修饰的软骨组织的方法》,专利号:201610075027.6,accept。


Students

已指导学生

周厅  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

黄颖华  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

吴海涛  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

朱细华  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

许燕  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

刘龙奇  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

庄强  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

骆志伟  博士研究生  071009-细胞生物学  

李文娟  博士研究生  071009-细胞生物学  

张蒙  博士研究生  071009-细胞生物学  

赖毅维  博士研究生  071009-细胞生物学  

刘昊  硕士研究生  085238-生物工程  

陈树翰  博士研究生  071009-细胞生物学  

吕源  博士研究生  071009-细胞生物学  

符立新  硕士研究生  085238-生物工程  

袁剑文  硕士研究生  085238-生物工程  

现指导学生

胡洁怡  博士研究生  071009-细胞生物学  

贾雯淇  博士研究生  071009-细胞生物学  

Honors & Distinctions

2011: Guangzhou Friendship Award. Only 10 people in Guangdong province got it that year. 

2011: Chief researcher of The Major State Basic Research Development Program of China (973 Program) . First non-Chinese origin scientist to lead this program. 

2012: Guangzhou Education Base Excellent postgraduate tutor 

2012: Zhu Li Yuehua Hua Outstanding Teacher Award, Chinese Academy of Sciences 

From 2015 to 2020: Distinguished researcher, Chinese Academy of Sciences 

2016: High-end Foreigner Expert of Guangzhou   

2017: Outstanding Science and Technology Achievement Award (outstanding contributor), Chinese  Academy of Sciences 

2018: Guangzhou Honorary Citizen Award  . Only around 400 persons got this award  in the last 20 years. 

2018: China Stem Cell Research Innovation Award from the Chinese Society of Stem Cell Research  (CSSCR)  

2018: Innovation award from the Guangzhou Huangpu Development Zone  

2019: The People's Republic of China Friendship Award . The highest award Chinese  government gives to foreign experts who have made outstanding contributions to the country's economic  and social progress. 

2019: First prize of Guangdong Natural Science Awards 

2020: High-Level Foreign Talent of Guangdong  

2021:Nanyue Innovation Award  of Guangdong province