Students

已指导学生

李宝泉  博士研究生  070703-海洋生物学  

王金宝  博士研究生  070703-海洋生物学  

安建梅  博士研究生  070703-海洋生物学  

徐琰  硕士研究生  070703-海洋生物学  

杜永芬  博士研究生  070703-海洋生物学  

周进  博士研究生  070703-海洋生物学  

韩庆喜  博士研究生  070703-海洋生物学  

蔡文倩  硕士研究生  070703-海洋生物学  

董超  博士研究生  070703-海洋生物学  

董栋  博士研究生  070703-海洋生物学  

马林  博士研究生  070703-海洋生物学  

黄慧  硕士研究生  070703-海洋生物学  

彭松耀  博士研究生  070703-海洋生物学  

隋吉星  博士研究生  070703-海洋生物学  

寇琦  博士研究生  070703-海洋生物学  

姜启吴  硕士研究生  070703-海洋生物学  

许鹏  博士研究生  070703-海洋生物学  

甘志彬  博士研究生  070703-海洋生物学  

龚琳  博士研究生  070703-海洋生物学  

王亚琴  硕士研究生  070703-海洋生物学  

徐勇  博士研究生  070703-海洋生物学  

王跃云  博士研究生  070703-海洋生物学  

孙悦  博士研究生  070703-海洋生物学  

刘清河  博士研究生  070703-海洋生物学  

现指导学生

闫嘉  博士研究生  070703-海洋生物学  

刘昕明  博士研究生  070703-海洋生物学  

曲寒雪  博士研究生  070703-海洋生物学  

初雁凌  硕士研究生  085238-生物工程  

张祺  硕士研究生  070703-海洋生物学  

曾宥維  博士研究生  070703-海洋生物学  

王伟娜  博士研究生  070703-海洋生物学  

房雪枫  硕士研究生  070703-海洋生物学