General

Zhicheng Li, PhD,  Professor

doctorial supervisor

vice director of Research Center for Medical Artificial IntelligenceYoung Scientist of National 863 Program, Outstanding Young Scholar of Guangdong TeZhi Program, Oversea Scholar of Shenzhen Kongque Program, High-level Scholar in Shenzhen


Member of Editorial Board of European Radiology

Member of International Editorial Board of Translational Oncology

Member of Editorial Board of Displays


ORCID: 0000-0003-4140-0580

Home at Researchgate

Home at Publons

Scopus Profile: 55707186500

Loop Profile: 785003Email: zc.li <~at~> siat.ac.cn 

Address: No 1068 Xueyuan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 

Postcode: 518055 


Research Areas

Medical Image Analysis, Imaging-Pathology-Genomics Co-profiling, Multimodal biomedical AI

Publications

   
Papers

# indicates equal contribution authors. * indicates corresponding authors.

· Yuanshen Zhao#, Weiwei Wang#, Yuchen Ji, Yang Guo, Jingxian Duan, Xianzhi Liu, Dongming Yan, Dong Liang, Wencai Li, Zhenyu Zhang*, Zhi-Cheng Li*. Computational pathology for prediction of Isocitrate Dehydrogenase gene mutation from whole-slide images in adult patients with diffuse glioma. The American Journal of Pathology. 194(5): 747-758. 2024. IF:6.0. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2024.01.009

· Zijia Liu*, Jin Han*, Jiannan Liu*, Zhi-Cheng Li*, Guangtao Zhai*. Neighborhood evaluator for efficient super-resolution reconstruction of 2D medical images. Computers in Biology and Medicine. 171: 108212. 2024. IF:7.7. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.108212

· Weiwei Wang#, Yuanshen Zhao#, Lianghong Teng#,Jing Yan#, Yang Guo, Yuning Qiu, Yuchen Ji, Bin Yu, Dongling Pei, Wenchao Duan, Minkai Wang, Li Wang, Jingxian Duan, Qiuchang Sun, Shengnan Wang, Huanli Duan, Chen Sun, Yu Guo, Lin Luo, Zhixuan Guo, Fangzhan Guan, Zilong Wang, Aoqi Xing, Zhongyi Liu, Hongyan Zhang, Li Cui, Lan Zhang, Guozhong Jiang, Dongming Yan, Xianzhi Liu, Hairong Zheng, Dong Liang, Wencai Li*, Zhi-Cheng Li*, Zhenyu Zhang*. Neuropathologist-level integrated classification of adult-type diffuse gliomas using deep learning from whole-slide pathological images. Nature Communications. 14: 6359. 2023. IF:16.6. https://doi.org/10.1038/s41467-023-41195-9

· Jingxian Duan#, Yuanshen Zhao#, Qiuchang Sun, Dong Liang, Zaiyi Liu, Xin Chen*, Zhi-Cheng Li*. Imaging‐proteomic analysis for prediction of neoadjuvant chemotherapy responses in patients with breast cancer. Cancer Medicine. 12(23): 21256-21269, 21256-21269. 2023. IF:4.0. https://doi.org/10.1002/cam4.6704

· Tao Huang, Huiyu Xu, Haitao Wang, Haofan Huang, Yongjun Xu, Baohua Li, Shenda Hong, Guoshuang Feng, Shuyi Kui, Guangjian Liu, Dehua Jiang, Zhi-Cheng Li, Ye Li, Congcong Ma, Chunyan Su, Wei Wang, Rong Li, Puxiang Lai*, Jie Qiao*. Artificial intelligence for medicine: Progress, challenges, and perspectives. The Innovation Medicine. 1(2): 100030. 2023. https://doi.org/10.59717/j.xinn-med.2023.100030

· Haifeng Wang, Zhanqi Hu, Dian Jiang, Rongbo Lin, Cailei Zhao, Xia Zhao, Yihang Zhou, Yanjie Zhu, Hongwu Zeng, Dong Liang, Jianxiang Liao*, Zhicheng Li. Predicting antiseizure medication treatment in children with rare tuberous sclerosis complex–related epilepsy using deep learning. American Journal of Neuroradiology. 44 (12): 1373-1383. 2023. IF:3.5. https://doi.org/10.3174/ajnr.A8053

· Dian Jiang#, Jianxiang Liao#, Cailei Zhao, Xia Zhao, Rongbo Lin, Jun Yang, Zhi-Cheng Li, Yihang Zhou, Yanjie Zhu, Dong Liang, Zhanqi Hu*, Haifeng Wang*. Recognizing pediatric tuberous sclerosis complex based on multi-contrast MRI and deep weighted fusion network. Bioengineering. 10(7): 870. https://doi.org/10.3390/bioengineering10070870

· Jingxian Duan, Yuanshen Zhao, Zeyu Zhang,  Dong Liang, Zhi-Cheng Li*, Zaiyi Liu, Xin Chen. Imaging-proteomics co-profiling reveals biologic pathways underlying prognostic MRI features. In Proc. of 15th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2023). Tokyo, Japan, 2023. https://doi.org/10.1109/BMEiCON60347.2023.10321994

· Yuanshen Zhao#, Longsong Li#, Ke Han, Tao Li, Jingxian Duan, Qiuchang Sun, Chaofan Zhu, Dong Liang, Ningli Chai*, Zhi-Cheng Li*.  A radio-pathologic integrated model for prediction of lymph node metastasis stage in patients with gastric cancer. Abdominal Radiology. 48: 3332–3342. 2023. https://doi.org/10.1007/s00261-023-04037-2

· Dongling Pei#, Xuanke Hong#, Linglong Wang#, Fangzhan Guan, Weiwei Wang, Yuning Qiu, Xueping Zhang, Wenchao Duan, Minkai Wang, Chen Sun, Yuanshen Zhao, Jingxian Duan, Qiuchang Sun, Yuchen Ji, Dongming Yan, Xianzhi Liu, Jingliang Cheng, Zhenyu Zhang, Zhi-Cheng Li*, Jing Yan*. Radiomics Features from Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Predict Molecular Subgroups of Pediatric Low-grade Gliomas. BMC Cancer. 23: 848. 2023. IF:3.8. https://doi.org/10.1186/s12885-023-11338-8

· Wenxia Wu, Jing Yan, Dong Liang, Zhenyu Zhang, Zhi-Cheng Li*. Semi-supervised Medical Image Segmentation with Multiscale Contrastive Learning and Cross-Supervision. In Proc. of 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2023). Sydney, Australia. July 2023. https://doi.org/10.1109/EMBC40787.2023.10341018

· Wenxia Wu#, Jing Yan#, Yuanshen Zhao, Qiuchang Sun, Huailing Zhang, Jingliang Cheng, Dong Liang, Yinsheng Chen, Zhenyu Zhang*, Zhi-Cheng Li*. Multi-task learning for concurrent survival prediction and semi-supervised segmentation of gliomas in brain MRI. Displays. 78:102402. 2023. IF:3.1.  https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102402 

· Jingxian Duan#, Zhenyu Zhang#, Yinsheng Chen#, Yuanshen Zhao, Qiuchang Sun, Weiwei Wang, Hairong Zheng, Dong Liang, Jingliang Cheng*, Jing Yan*, and Zhi-Cheng Li*. Imaging phenotypes from MRI for the prediction of glioma immune subtypes from RNA sequencing: a multicenter study. Molecular Oncology. 17(4): 629-646, 2023. IF: 7.45. https://doi.org/10.1002/1878-0261.13380

· Jing Yan#, Qiuchang Sun#, Xiangliang Tan#, Chaofeng Liang, Hongmin Bai, Wenchao Duan, Tianhao Mu, Yang Guo, Yuning Qiu, Weiwei Wang, Qiaoli Yao, Dongling Pei, Yuanshen Zhao, Danni Liu, Jingxian Duan, Shifu Chen, Chen Sun, Wenqing Wang, Zhen Liu, Xuanke Hong, Xiangxiang Wang, Yu Guo, Yikai Xu, Xianzhi Liu, Jingliang Cheng*, Zhi-Cheng Li*, and Zhenyu Zhang*. Image-based deep learning identifies glioblastoma risk groups with genomic and transcriptomic heterogeneity: a multi-center study. European Radiology. 33: 904–914, 2023. IF: 7.02. https://doi.org/10.1007/s00330-022-09066-x

· Huixia You, Yuanshen Zhao, Qiuchang Sun, Wenxia Wu, Xiaofei Lv, Yinsheng Chen, Huailing Zhang, Zhi-Cheng Li*. Deep learning MRI signature to predict survival and treatment benefit from temozolomide in IDH-wildtype glioblastoma. Displays. 2023. IF: 3.1. https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102399

· Haiyan Wang, Yaping Wu, Zhenxing Huang, Zhi-Cheng Li, Na Zhang, Fangfang Fu, Nan Meng, Haining Wang, Yun Zhou, Yongfeng Yang, Xin Liu, Dong Liang, Hairong Zheng, Greta S. P. Mok, Meiyun Wang*, and Zhanli Hu*. Deep learning–based dynamic PET parametric Ki image generation from lung static PET. European Radiology. 2022. IF: 7.02. https://doi.org/10.1007/s00330-022-09237-w

· Yuanshen Zhao, Jingxian Duan, Zhi-Cheng Li, Ningli Chai, Longsong Li. A radiopathomics model for prognosis prediction in patients with gastric cancer. In Proc. of 14th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2022). Songkhla, Thailand, 2022. https://doi.org/10.1109/BMEiCON56653.2022.10012107

· Zhi-Cheng Li#, Jing Yan#, Shenghai Zhang#, Chaofeng Liang, Xiaofei Lv, Yan Zou, Huailing Zhang, Dong Liang, Zhenyu Zhang*, Yinsheng Chen*. Glioma survival prediction from whole-brain MRI without tumor segmentation using deep attention network: A multicenter study. European Radiology. 32: 5719–5729, 2022. IF:7.02. https://doi.org/10.1007/s00330-022-08640-7

· Yizhou Chen, Xu-Hua Yang, Zihan Wei, Ali Asghar Herdari, Nenggan Zheng, Zhi-Cheng Li, Huiling Chen*, Haigen Hu, Qianwei Zhou, Qiu Guan*. Generative adversarial networks in medical image augmentation: a review. Computers in Biology and Medicine. 144(1): 105382. 2022. ESI高被引论文 IF:6.70. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.105382

· Jing Yan#, Shenghai Zhang#, Qiuchang Sun, Weiwei Wang, Wenchao Duan, Li Wang, Tianqing Ding, Dongling Pei, Chen Sun, Wenqing Wang, Zhen Liu, Xuanke Hong, Xiangxiang Wang, Yu Guo, Wencai Li, Jingliang Cheng, Xianzhi Liu, Zhi-Cheng Li*, Zhenyu Zhang*. Predicting 1p/19q co-deletion status from magnetic resonance imaging using deep learning in adult-type diffuse lower-grade gliomas: a discovery and validation study. Laboratory Investigation. 102, 154–159, 2022. IF:5.5. https://doi.org/10.1038/s41374-021-00692-5 

· Jianeng Liu, Yinsheng Chen, Jing Yan, Zhenyu Zhang, Huailing Zhang, Zhi-Cheng Li#. Risk Attention Network: Weakly-Supervised Learning for Joint Tumor Segmentation and Survival Prediction. IFTC 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1560. Springer, Singapore.  https://doi.org/10.1007/978-981-19-2266-4_8

· Qiuchang Sun#, Yinsheng Chen#, Chaofeng Liang, Yuanshen Zhao, Xiaofei Lv, Yan Zou, Kai Yan, Hairong Zheng, Dong Liang, Zhi-Cheng Li*. Biologic pathways underlying prognostic radiomics phenotypes from paired MRI and RNA sequencing in glioblastoma. Radiology. 301(3): 654-663, 2021. IF:29.1. https://doi.org/10.1148/radiol.2021203281

· Jing Yan#, Yuanshen Zhao#, Yinsheng Chen#, Weiwei Wang, Wenchao Duan, Li Wang, Shenhai Zhang, Tianqing Ding, Lei Liu, Qiuchang Sun, Dongling Pei, Yunbo Zhan, Haibiao Zhao, Tao Sun, Chen Sun, Wenqing Wang, Zhen Li, Xuanke Hong, Xiangxiang Wang, Yu Guo, Wencai Li, Jingliang Cheng, Xianzhi Liu, Xiaofei Lv*, Zhi-Cheng Li*, Zhenyu Zhang*. Deep learning features from diffusion tensor imaging improve glioma stratification and identify risk groups with distinct molecular pathway activities. EBioMedicine. 72: 103583, 2021. IF:11.2. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103583

· Shu Zhou, Qingchun Meng, Lingyu Li, Luo Hai, Zexuan Wang, Zhicheng Li*, Yingli Sun*. Identification of a Qualitative Signature for the Diagnosis of Dementia With Lewy Bodies. Frontiers in Genetics. 12: 758103, 2021. IF:4.8. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.758103

· Hongyu Chen#, Fuhua Lin#, Jinming Zhang, XIaofei Lv, Jian Zhou, Zhi-Cheng Li*, Yinsheng Chen*. Deep learning radiomics to predict PTEN mutation status from magnetic resonance imaging in patients with glioma. Frontiers in Oncology. 11: 734433, 2021. IF:5.7. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.734433

· Nian Lu#, Weijing Zhang#, Lu Dong#, Junying Chen, Yanlin Zhu, Shenghai Zhang, Jianhua Fu, Shaohan Yin, Zhi-Cheng Li*, Chuanmiao Xie. Dual-region radiomics signature: Integrating primary tumor and lymph node computed tomography features improves survival prediction in esophageal squamous cell cancer. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 208(2): 106287, 2021. IF:7.0. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106287

· Ronghui Luo#, Yongshuai Ge#, Zhanli Hu#, Dong Liang*, Zhi-Cheng Li*. DeepPhase: Learning phase contrast signal from dual energy X-ray absorption images. Displays. 69(4): 102027, 2021. IF:3.1. https://doi.org/10.1016/j.displa.2021.102027

· Yuanshen Zhao#, Guiqin Liu#, Qiuchang Sun, Guangtao Zhai, Guangyu Wu*, Zhi-Cheng Li*. Validation of CT radiomics for prediction of distant metastasis after surgical resection in patients with clear cell renal cell carcinoma: exploring the underlying signaling pathways. European Radiology. 31: 5032-5040, 2021. IF:7.0. https://doi.org/10.1007/s00330-020-07590-2

· Tianding Ding, Zhengyu Zhang, Jing Yan, Qiuchang Sun, Yuanshen Zhao, Zhi-Cheng Li*. GaLNet: Weakly-Supervised Learning for Evidence-Based Tumor Grading and Localization in MR Imaging. In Proceeding of Digital TV and Wireless Multimedia Communication. IFTC 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1390. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1194-0_22

· JingYan#, Shenghai Zhang#, Kay Ka-Wai Li#, Weiwei Wang, Ke Li, Wenchao Duan, Binke Yuan, Li Wang, Lei Liu, Yunbo Zhan, Dongling Pei, Haibiao Zhao, Tao Sun, Chen Sun, Wenqing Wang, Zhen Liu, Xuanke Hong, Xiangxiang Wang, Yu Guo, Wencai Li, Jingliang Cheng, Xianzhi Liu, Ho-Keung Ng, Zhicheng Li*, Zhenyu Zhang*.  Incremental prognostic value and underlying biological pathways of radiomics patterns in medulloblastoma. EBioMedicine. 61: 103093, 2020. IF:11.2. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.103093

· Jing Yan#, Lei Liu#, Weiwei Wang#, Yuanshen Zhao#, Kai-Wai Kay, Ke Li, Li Wang, Binke Yuan, Haiyang Geng, Shenghai Zhang, Zhen Liu, Wenchao Duan, Yunbo Zhan, Dongling Pei, Haibiao Zhao, Tao Sun, Chen Sun, Wenqing Wang, Xuanke Hong, Yu Guo, Wencai Li, Jingliang Cheng, Xianzhi Liu, Ho-Keung Ng, Zhi-Cheng Li*, Zhenyu Zhang*. Radiomic features from multi-parameter MRI combined with clinical parameters predict molecular subgroups in patients with medulloblastoma. Frontiers in Oncology. 10: 558162, 2020. IF:5.7. https://doi.org/10.3389/fonc.2020.558162

· Shifu Chen*, Changshou He, Yingqiang Li, Zhicheng Li, Charles E Melancon III. A computational toolset for identification of SARS-CoV-2, other viruses and microorganisms from sequencing data. Briefings in Bioinformatics. 22(2): 924-935, 2020. IF:14.0. https://doi.org/10.1093/bib/bbaa231

· Shenghai Zhang#, Mengfan Song#, Yuanshen Zhao, Shuaishuai Xu, Qiuchang Sun, Guangtai Zhai, Dong Liang, Guangyu Wu*, Zhi-Cheng Li*. Radiomics Nomogram for Preoperative Prediction of Recurrence-Free Survival Using Diffusion-Weighted Imaging in Patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer. European Journal of Radiology. 131: 109219, 2020. IF:4.5. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109219

· Zhanli Hu, Zixiang Chen, Chao Zhou, Xuda Hong, Jianwei Chen, Qiyang Zhang, Changhui Jiang, Yongshuai Ge, Yongfeng Yang, Xin Liu, Hairong Zheng, Zhi-Cheng Li*, Dong Liang*. Evaluation of reconstruction algorithms for a stationary digital breast tomosynthesis system using a carbon nanotube X-ray source array. Journal of X-Ray Science and Technology. 28(6): 1157-1169, 2020. IF:2.4. https://doi.org/10.3233/XST-200668

· Yongshuai Ge#, Peizhen Liu#, Yifan Ni#, Jianwei Chen, Jiecheng Yang, Ting Su, Huitao Zhang, Jinchuan Guo, Hairong Zheng, Zhi-Cheng Li*, Dong Liang*. Enhancing the X-ray differential phase contrast image quality with deep learning technique. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 68(6): 1751-1758, 2020. IF:4.8. https://doi.org/10.1109/TBME.2020.3011119 

· Qiuchang Sun#, Xiaona Lin#, Yuanshen Zhao, Ling Li, Kai Yan, Dong Liang, Desheng Sun*, Zhi-Cheng Li*. Deep Learning vs. Radiomics for Predicting Axillary Lymph Node Metastasis of Breast Cancer Using Ultrasound Images: Don't Forget the Peritumoral Region. Frontiers in Oncology. 10:53, 2020. ESI高被引论文 IF:5.7. https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00053

· Shuaishuai Xu, Qiuying Yao, Guiqin Liu, Di Jin, Haige Chen, Jianrong Xu, Zhicheng Li*, Guangyu Wu*. Combining DWI radiomics features with transurethral resection promotes the differentiation between muscle-invasive bladder cancer and non-muscle-invasive bladder cancer. European Radiology. 30:1804–1812. 2020. IF:7.0. https://doi.org/10.1007/s00330-019-06484-2

· Kai Yan, Qiuchang Sun, Ling Li, Zhi-Cheng Li*. 3D Deep Residual Encoder-Decoder CNNS with Squeeze-and-Excitation for Brain Tumor Segmentation. In Proc of The International MICCAI Brainlesion Workshop. Brats Challenge. BrainLes 2019: Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46643-5_23

· Shifu Chen, Yanqing Zhou, Yaru Chen, Tanxiao Huang, Wenting Liao, Yun Xu, Zhicheng Li, Jia Gu. Gencore: an efficient tool to generate consensus reads for error suppressing and duplicate removing of NGS data. BMC Bioinformatics. 20:606. 2019. IF:3.3. https://doi.org/10.1186/s12859-019-3280-9 

· Jingxian Duan, Yuling Wu, Jikui Liu, Jiajia Zhang, Zhichao Fu, Tieshan Feng, Ming Liu, Jia Han, Zhicheng Li, Shifu Chen. Genetic biomarkers for hepatocellular carcinoma in the era of precision medicine. Journal of Hepatocellular Carcinoma. 6: 151-166, 2019. IF:5.0. https://doi.org/10.2147/JHC.S224849

· Jianwen Chen#, Jiongtao Zhu#, Zhi-Cheng Li#, Wei Shi, Qiyang Zhang, Zhanli Hu, Hairong Zheng, Dong Liang*, Yongshuai Ge*. Automatic image-domain Moiré artifact reduction method in grating-based x-ray interferometry imaging. Physics in Medicine and Biology. 64(19): 195013. 2019. IF:4.2. https://doi.org/10.1088/1361-6560/ab3c34

· Zijia Liu, Qiuchang Sun, Hongmin Bai, Chaofeng Liang, Yinsheng Chen, Zhi-Cheng Li. 3D Deep Attention Network for Survival Prediction from Magnetic Resonance Images in Glioblastoma. In Proc of The 26th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2019). Taipei. September 22-25, 2019. https://doi.org/10.1109/ICIP.2019.8803077

· Zhi-Cheng Li, Guang-yu Wu, Jinheng Zhang, Zhongqiu Wang, Guiqin Liu, Dong Liang. Towards an Interpretable Radiomics Model for Classifying Renal Cell Carcinomas Subtypes: A Radiogenomics Assessment. In Proc of IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI). Venice, Italy. April 8-11, 2019. https://doi.org/10.1109/ISBI.2019.8759592

· Zhi-Cheng Li#, Guangtao Zhai#, Jinheng Zhang, Zhongqiu Wang, Guiqin Liu*, Guang-yu Wu*, Dong Liang, Hairong Zheng. Differentiation of Clear Cell and Non-Clear Cell Renal Cell Carcinomas by All-Relevant Radiomics Features from Multiphase CT: A VHL mutation Perspective. European Radiology. 29: 3996-4007. 2018. IF:7.0.  https://doi.org/10.1007/s00330-018-5872-6

· Zhi-Cheng Li#, Hongmin Bai#, Qiuchang Sun, Yuanshen Zhao, Yanchun Lv, Jian Zhou, Yinsheng Chen*, Chaofeng Liang*, Dong Liang, Hairong Zheng. Multiregional Radiomics Profiling from Multiparametric MRI: Identifying an Imaging Predictor of IDH1 Mutation Status in Glioblastoma. Cancer Medicine. 7(12): 5999-6009. 2018. IF:4.7. https://doi.org/10.1002/cam4.1863

· Ting Xiao#, Lei Liu#, Kai Li#, Wenjian Qin, Shaode Yu, Zhi-Cheng Li*. Comparison of transferred deep neural networks in ultrasonic breat masses discrimination. BioMed Research International. 2018: 4605191, 2018. IF:3.2. https://doi.org/10.1155/2018/4605191

· Zhi-Cheng Li, Yinsheng Chen, Qiuchang Sun, Qihua Li, Lei Liu, Ronghui Luo, Hongmin Bai, Chaofeng Liang. Multiregional radiomics phenotypes at MR imaging predict MGMT promoter methylation in Glioblastoma. In Proc of World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering. Prague, Czech. June 3-8, 2018.  (Oral Presentation) https://doi.org/10.1007/978-981-10-9035-6_25

· Zhi-Cheng Li#, Hongmin Bai#, Qiuchang Sun, Qihua Li, Lei Liu, Yan Zou, Yinsheng Cheng*, Chaofeng Liang*, Hairong Zheng. Multiregional Radiomics Features from Multiparametric MRI for Prediction of MGMT Methylation Status in Glioblastoma Multiforme: A Multicenter Study. European Radiology. 28(9):3640–3650, 2018. IF:7.0. https://doi.org/10.1007/s00330-017-5302-1

· Qihua Li#, Hongmin Bai#, Yinsheng Chen, Qiuchang Sun, Lei Liu, Sijie Zhou, Guoliang Wang, Chaofeng Liang*, Zhi-Cheng Li*. A Fully-Automatic Multiparametric Radiomics Model: Towards Reproducible and Prognostic Imaging Signature for Prediction of Overall Survival in Glioblastoma Multiforme. Scientific Reports, 7:14331, 2017. IF:5.0. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14753-7

· Jiangwei Lao#, Yinsheng Chen#, Zhi-Cheng Li*, Qihua Li, Ji Zhang, Jing Liu, Guangtao Zhai*. A Deep Learning-Based Radiomics Model for Prediction of Survival in Glioblastoma Multiforme. Scientific Reports, 7:10353, 2017. IF:5.0. https://doi.org/10.1038/s41598-017-10649-8 (rank 5 in TOP 100 scientific reports oncology papers in 2017, ESI高被引论文)

· Zhi-Cheng Li, Qihua Li, Qiuchang Sun, Ronghui Luo, Yinsheng Chen. Identifying A Radiomics Imaging Signature for Prediction of Overall Survival in Glioblastoma Multiforme. The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017), Sapporo, Japan. Sept. 2017. https://doi.org/10.1109/BMEiCON.2017.8229098

· Zhi-Cheng Li, Yinsheng Chen, Qihua Li, Qiuchang Sun, Ronghui Luo. Automatic Extraction of MRI Radiomics Features in Glioblastoma Multiforme: A Reproducibility Evaluation. IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF-2017), Exeter, UK. Jun 2017. https://doi.org/10.1109/CYBConf.2017.7985762

· Xiaokun Liang, Zhicheng Zhang, Tianye Niu, Shaode Yu, Shibin Wu, Zhicheng Li, Huailing Zhang, Yaoqin Xie. Iterative Image-Domain Ring Artifact Removal in Cone-Beam CT. Physics in Medicine and Biology, 62(13), 2017. IF:4.2. https://doi.org/10.1088/1361-6560/aa7017

· Zhi-Cheng Li, Qihua Li, Bolin Song, Yinsheng Chen, Qiuchang Sun, Yaoqin Xie, Lei Wang. Clustering of MRI Radiomics Features for Glioblastoma Multiforme: An Initial Study. in Proc. 7th International Conference on Biomedical Imaging and Augmented Reality (MIAR 2016), Bern, Switzerland, Aug. 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43775-0_28

· Zhi-Cheng Li, Kai Li, Ken Chen, Yaoqin Xie. Accurate Kidney Surface Reconstruction from 3D Ultrasonography for Volume Assessment: First Clinical Evaluation. in Proc. 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2015), Milan, Italy. Aug. 2015. https://doi.org/10.1109/EMBC.2015.7319018

· Zhi-Cheng Li, Geng Niu, Kai Li, Hai-Lun Zhan, Yao-Qin Xie, Lei Wang. Augmented Reality Using 3D Shape Model for  Ultrasound-Guided Percutaneous Renal Access: A Pig Model Study. in Proc. The 2014 7th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2014), Fukuoka, Japan. Nov. 2014. (Oral Presentation) https://doi.org/10.1109/BMEiCON.2014.7017362

· Zhi-Cheng Li, Kai Li, Hailun Zhan, Ken Chen, Minming Chen, Yaoqin Xie, Lei Wang. Augmenting Interventional Ultrasound Using Statistical Shape Model for Guiding Percutaneous Nephrolithotomy: Initial Evaluation in Pigs. Neurocomputing, 144:58-69, 2014. IF:5.8. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.01.059

· Hailun Zhan#, Zhi-Cheng Li#, Xiangfu Zhou, Fei Yang, Jiefu Huang, Minhua Lu. Supine-lithotomy versus prone position in minimally invasive percutaneous nephrolithotomy for upper urinary tract calculi. Urologia Internationalis, 91:320-325, 2013. IF:1.9. https://doi.org/10.1159/000351337

· Dongwen Zhang#, Zhi-Cheng Li#, Ken Chen, Jing Xiong, Xuping Zhang, Lei Wang. An optical tracker based robot registration and servoing method for ultrasound guided percutaneous renal access. Biomedical Engineering Online. 12:47, 2013. IF:3.9. https://doi.org/10.1186/1475-925X-12-47

· Gaoyuan Dai, Zhi-Cheng Li, Jia Gu, Lei Wang, Xingmin Li. Segmentation of Kidneys from Computed Tomography Using 3D Fast GrowCut Algorithm. in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Melbourne, Australia. Sep. 2013. https://doi.org/10.1109/ICIP.2013.6738236

· Honglin Wan#, Zhi-Cheng Li#, Jianping Qiao, Baosheng Li. Non-ideal Iris Segmentation Using Anisotropic Diffusion. IET Image Processing. 7(2): 111-120. 2013. IF:1.8. https://doi.org/10.1049/iet-ipr.2012.0084

· Zhi-Cheng Li, Kai Li, Hailun Zhan, Ken Chen, Jia Gu and Lei Wang. Augmenting Intraoperative Ultrasound with Preoperative Magnetic Resonance Planning Models for Percutaneous Renal Access. Biomedical Engineering Online. 11:60, 2012. IF:3.9. https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-60

· Guoyan Zheng, Zhi-Cheng Li and Jia Gu. Evaluation of 3D Correspondence Methods for Building Point Distribution Models of the Kidney. in Proc. the 5th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI 2012), Chengdu, China. Oct. 2012. https://doi.org/10.1109/BMEI.2012.6512977

· Zhi-Cheng Li, Kai Li, Ken Chen and et al. Comparison of 2D and 3D Ultrasound Guided Percutaneous Renal Puncture. in Proc. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China. May 2012. (Oral Presentation) https://doi.org/10.1007/978-3-642-29305-4_185

· Ken Chen, Zhi-Cheng Li and Jia Gu. Registration of Magnetic Resonance and 3D Ultrasound for Renal Intervention. in Proc. International Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE), Mar. 2012. https://doi.org/10.1109/ICCSEE.2012.303

· Ken Chen, Zhi-Cheng Li, Ling Li and Jia Gu. Three dimensional Ultrasound Guided Percutaneous Renal Puncture: A Phantom Study. in Proc. IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), HongKong. Jan. 2012. (Oral Presentation) https://doi.org/10.1109/BHI.2012.6211675

· Zhi-Cheng Li, Jia Gu, Jacob Chakareski , Lei Wang. Ultrasound-based Surgical Navigation for Percutaneous Renal Intervention: In vivo Measurements and In vitro Assessment. in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Brussel, Belgium. Sep. 2011. https://doi.org/10.1109/ICIP.2011.6116067

· Zhi-Cheng Li, Jacob Chakareski, Lili Shen and Lei Wang. Video Quality in Transmission over Burst-Loss Channels: A Forward Error Correction Perspective. IEEE Communications Letters, 15(2): 238-240. 2011. IF:3.6. https://doi.org/10.1109/LCOMM.2011.122810.101931

· Zhi-Cheng Li, Jacob Chakareski, Xiaodun Niu, Yongjun Zhang and Wanyi Gu. Modeling and Analysis of Distortion Caused by Markov-Model Burst Packet Losses in Video Transmission. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 19(7): 917-931, 2009. IF:5.9. https://doi.org/10.1109/TCSVT.2009.2022806


Patents
(1)  3D Visualized Surgical Navigation Method and System, Chinese Patent, 201210047861.6
(2)  Ultrasound Surgical Navigation System and Method, Chinese Patent, 201110202475. 5 
(3) Surgical Navigation System and Method, Chinese Patent, 201210096129.8

Research Projects

· Artificial Intelligence in Personalized Therapy based on Imaging-Genomics Data for Patients with Glioma, ​NSFC, PI, 2,600,000 RMB, 2021-01-01--2024-12-31

· X-Ray Phase-Contrast Fluorescence and Luminescence CT for Early-Stage Tumor Detection, Shenzhen Basic Research Program, PI, 3,000,000 RMB, 2017-07-01--2020-06-30

· Grant for Innovation of Young Scientists in Chinese Academy of Sciences, PI,  800,000 RMB, 2018-01-01--2021-12-31

· Automatic Quantitative MRI Analysis of Spatial-Temporal Heterogeneity for Gliomas and its Radiogenomics Application, NSFC, PI, 6,780,000 RMB, 2016-01-01--2019-12-30

· Dynamic 3D roadmap guided interventional embolization1 for brain aneurysm, National High-Tech R&D Program (863 Program) of China for Young Scientist, PI, 200,000 RMB,2015-01-01--2017-12-31

· Outstanding Youth Researcher, Guangdong Province, 300,000 RMB, 2015-04-01--2018-03-31

· Dynamic 3D endoscope guided minimally invasive surgery for soft-tissue, Shenzhen Kongque Overseas Innovation Program, 500,000 RMB, PI, 2015-01-01--2016-12-31

· 3D ultrasonography guided PCNL, Shenzhen Basic Research Project, PI, 300,000 RMB, 2015-01-01--2016-12-31

· Portable 3D ultrasound Endoscope System, Research Program of Guangdong Province, co-PI, 2014-01-01--2015-12-31

· High-pricision autostereoscopic 3D Displaying Device for Medical Information, participate, NSF, 7,000,000 RMB, 2015-01--2019-12

· 3D Fast Intraoperative X-ray Imaging System, participate, Funded by Chinese Academy of Sciences, 6,000,000 RMB, 2013-04--2015-03 

· Shenzhen Medical Electronics and Health Informatics Platform, participate, 5,000,000 RMB, 2011-01--2013-12

· Shenzhen Low-Cost Health Key Lab, participate, 1,000,000 RMB, 2010-09--2012-09